ORDIN nr. 59 din 1 aprilie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere
Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulile privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Persoanele fizice/juridice române sau străine care pun în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, operatorii de distribuţie, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale "OPCOM" - S.A, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 14/2006 privind preluarea energiei electrice livrate în reţele electrice de capacităţile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în funcţiune a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: REGULI privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere
Art. 1
În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
CPT - consum propriu tehnologic;
OD - operator de distribuţie;
OTS - operatorul de transport şi de sistem;
PE - piaţa de echilibrare;
PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
RPUD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013;
SEN - Sistemul electroenergetic naţional.
Art. 2
(1)Perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcţiune a unei capacităţi de producere a energiei electrice, denumită în continuare perioada de probe, este intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe şi data obţinerii licenţei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.
(2)Persoana fizică/juridică română sau străină care pune în funcţiune o capacitate nouă de producere a energiei electrice sau care a fost retehnologizată efectuează probele de funcţionare pentru capacitatea respectivă, cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 7-a "Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe" din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cadrului de reglementare aferent echilibrării SEN, după caz.
Art. 3
(1)În situaţia în care capacitatea prevăzută la art. 2 reprezintă o unitate nedispecerizabilă în înţelesul RPUD, persoana fizică/juridică română sau străină face demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea în PRE-CPT constituită de OD la reţeaua căruia urmează a se racorda.
(2)În situaţia în care capacitatea prevăzută la art. 2 reprezintă o unitate dispecerizabilă în înţelesul RPUD, se aplică următoarele prevederi:
a)pentru punerea în funcţiune a capacităţii, persoana fizică/juridică română sau străină întreprinde demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea la OTS ca PRE provizorie pe perioada de probe, în conformitate cu autorizaţia de înfiinţare şi avizul de racordare deţinute;
b)pe perioada de probe persoana fizică/juridică română sau străină nu transmite oferte zilnice şi oferte fixe pe PE aferente acestei capacităţi.
(3)PRE prevăzute la alin. (1) şi (2) notifică zilnic OTS producţia planificată a capacităţii de producere aflată în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe aprobat de OTS; prin derogare de la prevederile RPUD, PRE din care face parte capacitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) realizează notificări fizice în dezechilibru, corespunzător programului de probe al respectivei capacităţi.
Art. 4
Pentru energia electrică produsă în perioada de probe, persoana fizică/juridică română sau străină care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate primeşte preţul pentru excedent de energie, rezultat în urma calculului efectuat de operatorul de decontare al PE. Sumele de bani rezultate reprezintă venituri care îi revin persoanei fizice/juridice române sau străine, prin intermediul PRE-CPT OD sau PRE provizorie respective, ca rezultat al mecanismului de echilibrare la nivelul SEN.
Art. 5
În procesul de programare şi de selectare a energiei de echilibrare pe PE, OTS ţine cont de programele de probe notificate conform art. 3 alin. (3).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 239 din data de 8 aprilie 2015