PROTOCOL de cooperare nr. 2676303 din 7 martie 2016 între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
În considerarea dispoziţiilor Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele,
ţinând cont de necesitatea stabilirii cadrului de colaborare între Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Consular, structuri care deţin competenţe în materia vizelor, pentru garantarea aplicării armonizate a noilor reglementări în domeniu, precum şi în sensul respectării bunelor practici administrative,
având în vedere necesitatea dispunerii unor măsuri eficiente în vederea alinierii procedurilor interne de lucru în materie de vize la cele stabilite la nivelul statelor membre care aplică în totalitate acquis-ul Schengen, în scopul aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243 din 15 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, până la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens,
pentru facilitarea călătoriilor legitime şi combaterii migraţiei ilegale pe teritoriul Uniunii Europene şi al Spaţiului Schengen,
în scopul stabilirii situaţiilor în care Centrul Naţional de Vize din cadrul Departamentului Consular - Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE - CNV, solicită avizul Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI - IGI, în vederea soluţionării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere,
între MAE - CNV şi MAI - IGI, denumite împreună părţi,
se încheie următorul protocol:
SECŢIUNEA 1: Obligaţiile MAE - CNV
Art. 1
MAE - CNV transmite MAI - IGI, în format electronic, prin intermediul Sistemului naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare SNIV, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, cererile de vize depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru aviz, conform art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
MAE - CNV solicită MAI - IGI avizul prevăzut la art. 1 pentru cererile de vize de scurtă şedere formulate de categoriile de străini prevăzute la art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
MAE - CNV poate solicita avizul MAI - IGI şi pentru cererile de vize de scurtă şedere formulate de străinii aflaţi în următoarele situaţii:
a)pe numele lor au fost introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări, denumit în continuare SINS;
b)pe numele lor au fost introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen, denumit în continuare SIS;
c)au săvârşit infracţiuni pe teritoriul României;
d)există informaţii de natura celor care intră sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică;
e)fac obiectul unor măsuri de îndepărtare de pe teritoriul naţional pentru punerea în executarea a acestora;
f)există suspiciuni cu privire la veridicitatea datelor declarate în scopul obţinerii vizei sau a documentelor în baza cărora solicită viza.
Art. 4
MAE - CNV adoptă decizia în ceea ce priveşte cererile de vize de scurtă şedere, după obţinerea avizului MAI - IGI sau, după caz, a răspunsului MAI - IGI privind îndeplinirea condiţiilor, şi asigură transmiterea în format electronic a deciziei adoptate către misiunile diplomatice şi oficiile consulare.
Art. 5
(1)MAE - CNV pune la dispoziţia MAI - IGI, la cerere, copii ale unor documente depuse de solicitanţii de vize la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în scopul clarificării unor aspecte legate de intrarea/şederea acestora pe teritoriul României.
(2)MAE - CNV poate solicita MAI - IGI efectuarea de verificări pentru confirmarea/infirmarea realităţii datelor conţinute de documentele prezentate de străini, în vederea stabilirii motivelor privind scopul şi condiţiile şederii acestora în România şi acordarea vizei.
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile MAI - IGI
Art. 6
MAI - IGI transmite MAE - CNV avizul în format electronic, prin intermediul SNIV, în termenul prevăzut la art. 30 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
MAI - IGI transmite MAE - CNV, în format electronic sau în scris, rezultatul verificărilor solicitate, în scopul stabilirii motivelor legitime pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, urmând ca MAE - CNV să decidă cu privire la acordarea vizei.
Art. 8
MAI - IGI solicită MAE - CNV, în situaţii concrete, copii ale documentelor depuse de solicitanţii de vize la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în scopul clarificării unor aspecte legate de intrarea/şederea acestora pe teritoriul României, precum şi informaţii din ţările de origine ale acestora.
SECŢIUNEA 3: Dispoziţii finale
Art. 9
Datele cu caracter personal furnizate potrivit prezentului protocol sunt prelucrate de către părţi, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Art. 10
Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse în domeniul reglementat de prezentul protocol.
Art. 11
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat la solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celeilalte părţi.
Art. 12
Prezentul protocol a fost întocmit în două exemplare, fiecare parte semnatară obligându-se să asigure punerea în aplicare a prevederilor acestuia.
-****-

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări,

Chestor principal de poliţie Viorel Vasile

Directorul general al Departamentului Consular,

Bogdan Stănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 458 din data de 21 iunie 2016