HOTĂRÂRE nr. 702 din 26 august 2015 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime ale taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3410-3600 MHz, respectiv 3600-3800 MHz, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii taxei de licenţă.
(2)Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 10 ani.
Art. 2
(1)Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2 x 5 MHz în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz reprezintă echivalentul în lei a 370.000 euro.
(2)Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz reprezintă echivalentul în lei a 185.000 euro.
(3)Taxa de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre câştigătorii procedurii de selecţie reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant la procedura de selecţie, declarate câştigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecţie competitive organizate de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile prevăzute la art. 1.
Art. 3
Obligaţia de plată a taxei de licenţă de către fiecare dintre câştigătorii procedurii de selecţie se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în conformitate cu instrucţiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător.
Art. 4
În vederea eliberării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 2 vor transmite ANCOM, până cel mai târziu la data de 2 decembrie 2015, o copie a dovezii achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă rezultate în urma procedurii de selecţie.
Art. 5
Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio existente în benzile prevăzute de alin. (1) rămân valabile până la data menţionată în cadrul acestora, dispoziţiile art. 1-4 aplicându-se drepturilor de utilizare ce vor fi acordate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 638/2008 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi

Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan Cristian Iana

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 1 septembrie 2015