ORDIN nr. 36 din 19 iulie 2016 privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. j) şi ale art. 140 alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin are ca scop stabilirea modalităţii prin care se determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale, pentru fiecare titular al licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, necesar pentru operarea şi asigurarea echilibrului fizic al sistemelor de transport al gazelor naturale.
Art. 2
În vederea stabilirii nivelului stocului minim de gaze naturale aferent anului "n", fiecare titular al licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale are obligaţia de a transmite anual către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), până la data de 2 aprilie a anului "n", următoarele informaţii:
a)cantitatea minimă de gaze naturale ce trebuie menţinută în sistemul de transport al gazelor naturale pentru a păstra parametrii funcţionali ai acestuia la nivelul limitei minime impuse de operarea sistemului de transport în condiţii de siguranţă şi eficienţă;
b)cantitatea maximă de gaze naturale ce poate fi înregistrată la un moment dat în sistemul de transport al gazelor naturale fără depăşirea limitei maxime impuse de operarea sistemului de transport în condiţii de siguranţă şi eficienţă;
c)informaţii privind bilanţul zilnic al sistemului de transport al gazelor naturale în perioada 1 octombrie anul "n-2"-31 martie anul "n-1" şi în perioada 1 octombrie anul "n-1" -31 martie anul "n", conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
d)informaţii privind cantitatea de gaze naturale existentă în sistemul de transport al gazelor naturale la începutul următoarelor zile gaziere: 1 octombrie anul "n-2", 31 martie anul "n-1", 1 octombrie anul "n-1" şi 31 martie anul "n";
e)informaţii privind utilizarea efectivă, în perioadele prevăzute la lit. c), a cantităţilor aferente stocului minim constituit.
Art. 3
Nivelul stocului minim de gaze naturale aferent anului "n" se calculează pentru fiecare titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale astfel încât să fie egal cu valoarea maximă a sumelor deficitelor zilnice la nivelul sistemului de transport respectiv, înregistrate timp de 30 de zile consecutive, calculate în serie mobilă cu pasul de o zi, în cadrul perioadelor prevăzute la art. 2 lit. c).
Art. 4
(1)Nivelul stocului minim de gaze naturale pentru fiecare titular al licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, aferent anului "n", se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRE, până la data de 10 aprilie a fiecărui an "n".
(2)Fiecare titular al licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale va afişa pe pagina de internet proprie decizia preşedintelui ANRE privind nivelul stocului minim de gaze naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia de către ANRE.
Art. 5
Până la data de 31 octombrie a anului "n", fiecare titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale are obligaţia de a constitui stocul minim de gaze naturale aferent anului "n" la nivelul stabilit prin decizia prevăzută la art. 4 alin. (1).
Art. 6
(1)În vederea determinării nivelului stocului minim de gaze naturale ce urmează a fi constituit până la data de 31 octombrie 2016, titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport ai gazelor naturale au obligaţia de a transmite ANRE informaţiile prevăzute la art. 2 în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2)Decizia preşedintelui ANRE privind nivelul stocului minim de gaze naturale aferent fiecărui titular al licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale ce urmează a fi constituit până la data de 31 octombrie 2016 se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 7
Titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
1.Informaţii privind bilanţul zilnic al sistemului de transport operat de către titularul licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale .................... (denumire) în perioada 1 octombrie anul "n-2"-31 martie anul "n-1"
 

1 octombrie anul"n-2"

2 octombrie anul "n-2"

 

31 martie anul "n-1"

Total surse, din care:

    

Din perimetrele de producţie

    

Din import curent

    

Din depozitele de înmagazinare

    

Total consumuri

    

Bilanţ intrări în sistem - ieşiri din sistem

    
2.Informaţii privind bilanţul zilnic al sistemului de transport operat de către titularul licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale .................... (denumire) în perioada 1 octombrie anul "n-1"-31 martie anul "n"
 

1 octombrie anul"n-1"

2 octombrie anul "n-1"

 

31 martie anul "n"

Total surse, din care:

    

Din perimetrele de producţie

    

Din import curent

    

Din depozitele de înmagazinare

    

Total consumuri

    

Bilanţ intrări în sistem - ieşiri din sistem

    
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 551 din data de 21 iulie 2016