DECIZIE nr. 1067 din 11 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 5 şi ale art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Fabian Niculae

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 5 şi ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mariana Ţîrdoiu în Dosarul nr. 4.510/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.434D/2012.
La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Constantin Cîrstea din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus o cerere prin care solicită admiterea acesteia.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că dispoziţiile constituţionale sunt încălcate prin faptul că se interzice formularea unei cereri de revizuire în materie de divorţ. De asemenea, dispoziţiile art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă sunt, după opinia sa, neconstituţionale, întrucât prevăd principiul retroactivităţii legii civile.
În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând deciziile Curţii Constituţionale nr. 3 din 18 ianuarie 2011 şi nr. 1.679 din 15 decembrie 2009, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta consideră că normele de procedură sunt de strictă interpretare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
Prin Încheierea din 22 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.510/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 5 şi ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă.
Excepţia a fost invocată de Mariana Ţîrdoiu într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei decizii civile a Curţii de Apel Bucureşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât se încalcă accesul liber la justiţie, în condiţiile în care hotărârile pronunţate în materie de divorţ nu sunt supuse revizuirii. Se mai arată că vechea reglementare permitea acest lucru.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile dispoziţiilor art. 619 alin. 5 şi ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, prevederi ce au următoarea redactare:
- Art. 619 alin. 5: "Hotărârea dată în materie de divorţ nu este supusă revizuirii.";
- Art. 725 alin. 1 teza a doua: "Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică, în momentul intrării ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, precum şi executării silite începute sub acea lege."
În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 26 privind viaţa intimă, familială şi privată.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:
I. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, Curtea constată că dispoziţiile art. 619 alin. 5 din Codul de procedură civilă erau în vigoare la data formulării acţiunii de divorţ, astfel încât susţinerile autoarei excepţiei referitoare la faptul că în trecut legea procesual civilă ar fi prevăzut posibilitatea formulării revizuirii în procesele de divorţ nu au relevanţă pentru prezenta cauză, întrucât dispoziţiile de drept procesual civil sunt de imediată aplicare. Acest articol criticat şi-ar fi găsit, eventual, aplicarea dacă ar fi fost vorba despre un proces început sub o lege şi continuat sub o nouă lege de procedură civilă.
Prin urmare, rezultă că excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992; astfel, întrucât excepţia de neconstituţionalitate nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011).
II. Referitor la prevederile art. 619 alin. 5 din Codul de procedură civilă, Curtea reţine că art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum şi art. 129, care prevede că "împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competenţei şi procedurii de judecată, inclusiv a condiţiilor de exercitare a căilor de atac. Raţiunea pentru care legiuitorul a optat pentru această soluţie este legată de necesitatea asigurării stabilităţii raporturilor juridice într-un domeniu sensibil, astfel încât să nu se ajungă la încălcarea dreptului la viaţă privată. De altfel, în materia căsătoriei, voinţa soţilor de a rămâne împreună este determinantă pentru continuarea raporturilor juridice ce se stabilesc între aceştia.
Curtea mai reţine că, potrivit art. 927 alin. 3 din noul Cod de procedură civilă, "Dacă unul dintre soţi s-a recăsătorit, hotărârea definitivă prin care s-a desfăcut căsătoria nu este supusă contestaţiei în anulare şi revizuirii în ce priveşte divorţul". Chiar dacă noul Cod de procedură civilă ce urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2013 circumstanţiază prevederile în vigoare, în momentul de faţă, soluţia de principiu şi raţiunea care au stat la baza acestei opţiuni a legiuitorului rămân valabile.
Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mariana Ţîrdoiu în Dosarul nr. 4.510/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.
II. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 decembrie 2012.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 51 din data de 23 ianuarie 2013