ORDIN nr. M.120 din 16 decembrie 2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale
Pentru aplicarea prevederilor art. 22 şi 26 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 lit. o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. b) şi art. 85 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 12 alin. (3), art. 34 alin. (1), art. 277 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (2) lit. b) şi lit. c) pct. (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2015,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentul ordin reglementează accesul şi condiţiile în care se folosesc căminele militare, cabanele militare, sanatoriile şi alte facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale şi stabileşte înlesnirile de care pot beneficia, după caz, următoarele categorii de persoane:
a)cadrele militare în activitate şi familiile acestora;
b)soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi familiile acestora;
c)personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale;
d)veteranii şi văduvele de război;
e)cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari şi familiile acestora;
f)personalul armatei rănit, invalid, cel care a dobândit afecţiuni fizice, însoţitorii invalizilor de gradul I şi urmaşii personalului armatei decedat în urma participării la acţiuni militare;
g)membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi a celui invalid, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament/recuperare sau pentru refacere/odihnă;
h)elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ recompensaţi pentru performanţele şcolare şi universitare, pentru rezultatele remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive.
(2)La facilităţile recreative şi sportive au acces elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, precum şi familiile personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale.
(3)Actele ce dovedesc una dintre calităţile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a)legitimaţia militară şi actul de identitate, pentru cadrele militare în activitate şi pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti;
b)documentele militare de acces şi actul de identitate, pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale;
c)actul de identitate, legitimaţia tip "Veteran", decizia de încadrare în grad de invaliditate, după caz, alte documente ce atestă calitatea de membru de familie sau de urmaş al personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare;
d)legitimaţia militară/talonul de pensie şi actul de identitate, pentru cadrele militare în rezervă/retragere, pensionari militari;
e)legitimaţia de veteran de război/de urmaş de veteran de război şi actul de identitate, pentru veteranii şi văduvele de război;
f)decizia medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate inapte pentru serviciul militar;
g)documente justificative eliberate de autorităţile abilitate ale statului, pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), care din cauza unor dezastre au rămas fără locuinţă;
h)delegaţia de serviciu, decizia/talonul de pensie şi actul de identitate pentru persoanele specificate la art. 15 alin. (1) lit. g);
i)carnetul de elev/student vizat pe anul respectiv sau adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ şi actul de identitate pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. h).
(4)Fondul construit al Ministerului Apărării Naţionale este constituit din:
a)cămine militare de garnizoană şi de unitate;
b)cabane militare;
c)sanatorii;
d)facilităţi recreative şi sportive.
Art. 2
Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul ordin este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)Şefii unităţilor prevăzute la art. 1 alin. (4) răspund de integritatea şi folosirea construcţiilor şi dotărilor, conform destinaţiei şi regulilor stabilite de unitatea militară ce le are în evidenţă şi folosinţă.
(2)Atribuţiile generale ale şefilor unităţilor deţinătoare şi ale personalului de serviciu se stabilesc pe baza prezentului ordin, se completează cu atribuţiile specifice unităţii respective şi se aprobă de comandanţii/şefii unităţilor militare în a căror subordonare sunt.
Art. 4
(1)Spaţiile se clasifică în categorii de confort după caracteristicile constructive, calitatea dotărilor şi serviciile prestate, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Clasificarea în categorii de confort se aprobă de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, la propunerea unităţii militare deţinătoare, înscrisă într-un proces-verbal, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3)Căminele militare, cabanele militare şi sanatoriile se înzestrează cu mobilier, obiecte de inventar gospodăresc şi materiale consumabile potrivit normelor de dotare prevăzute în anexa nr. 4.
(4)Modificările în ceea ce priveşte numărul de locuri şi categoria de confort, precum şi schimbarea sau acordarea destinaţiei unor spaţii ce fac obiectul prezentului ordin se aprobă de către Direcţia domenii şi infrastructuri, la propunerea unităţii militare deţinătoare înaintată ierarhic, pe baza unei documentaţii tehnice întocmite în conformitate cu art. 53 alin. (3) din Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.91/2008.
Art. 5
În scopul asigurării egalităţii de şanse în utilizarea spaţiilor şi cunoaşterii de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) a căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive, comandanţii/şefii unităţilor militare deţinătoare dispun următoarele măsuri:
a)publicarea locaţiilor, a locurilor disponibile pe categorii, a tarifelor şi a persoanelor de contact, anual în Buletinul Informativ al Armatei, Observatorul Militar şi pe reţeaua de date privată a Ministerului Apărării Naţionale, până la data de 1 martie pentru următoarea perioadă de 12 luni;
b)mediatizarea periodică, ori de câte ori se produc modificări semnificative, în publicaţiile militare şi pe reţeaua de date privată a Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 6
(1)Tarifele se stabilesc de o comisie compusă dintr-un număr impar de membri al cărei preşedinte este şeful logisticii, iar ca membri, administratorul cazărmii, o persoană din cadrul compartimentului financiar-contabil şi alte persoane din cadrul unităţii militare deţinătoare, pe baza normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 5, şi se aprobă de către comandanţii/şefii unităţilor deţinătoare.
(2)Tarifele aprobate se afişează la loc vizibil, la recepţia/intrarea în căminele militare, cabanele militare, sanatoriile şi alte facilităţi recreative şi sportive.
Art. 7
Drepturile şi obligaţiile persoanelor care folosesc spaţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 8
(1)Categoriile de persoane şi înlesnirile de care beneficiază acestea în folosirea spaţiilor, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, sunt prevăzute la cap. II-IV.
(2)Copiii cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, ai pensionarilor militari, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, aflaţi în întreţinerea legală a acestora, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, beneficiază de gratuitate, dacă nu se solicită loc suplimentar.
Art. 9
(1)Accesul la facilităţile recreative şi sportive aflate în proprietatea ori în administrarea Ministerului Apărării Naţionale este gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) şi h) şi alin. (2), pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora.
(2)Utilizarea facilităţilor recreative şi sportive este gratuită în timpul orelor de educaţie fizică militară planificate şi aprobate de către comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare.
(3)Persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale pot avea acces şi pot folosi facilităţile sportive şi recreative, cu plata integrală a tarifelor, în baza unor rapoarte/cereri aprobate de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare şi în limita locurilor disponibile, fără a restricţiona/limita însă accesul şi folosirea acestor spaţii de către categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) şi h) şi alin. (2).
CAPITOLUL II: Utilizarea căminelor militare de garnizoană şi de unitate
SECŢIUNEA 1: Căminele militare de garnizoană
Art. 10
(1)Căminele militare de garnizoană sunt destinate în principal pentru misiuni, delegări, detaşări, refacere a capacităţii de luptă/muncă şi tranzit, în serviciul categoriilor de persoane prevăzute la art. 1.
(2)În limita locurilor disponibile şi fără a se afecta activitatea de bază, căminele militare de garnizoană se pot folosi şi de către alte persoane, în condiţiile stabilite de prezentul ordin.
Art. 11
Căminele militare de garnizoană se subordonează comandanţilor/şefilor unităţilor militare deţinătoare.
Art. 12
Categoria de confort a căminului militar de garnizoană, stabilită conform art. 4 alin. (1), se afişează printr-un însemn distinctiv, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, la intrarea principală a imobilului.
Art. 13
(1)În căminele militare de garnizoană au gratuitate:
a)personalul Ministerului Apărării Naţionale, pe timpul cât se află în misiune, delegare, detaşare, temporar, în alte garnizoane decât cele în care lucrează ori îşi are domiciliul, pe baza ordinului de serviciu şi în ordinea de prezentare la cămin;
b)personalul Ministerului Apărării Naţionale care urmează cursurile instituţiilor militare de învăţământ;
c)membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi a celui invalid, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă nu au domiciliul stabil în garnizoana în care se află instituţia medicală;
d)membrii delegaţiilor militare străine pentru care cheltuielile se suportă de partea română, pe baza documentelor emise de unităţile militare organizatoare sau pentru care există înţelegeri de reciprocitate;
e)elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ recompensaţi pentru performanţele şcolare şi universitare, pentru rezultatele remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive;
f)cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti care nu au locuinţă proprietate personală în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, dar nu mai mult de 30 de zile;
g)cadrele militare în activitate şi soldaţii şi gradaţii profesionişti, în situaţia în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor unităţi militare situate în alte localităţi decât cele în care sunt dispuse căminele de garnizoană, care nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie în acele localităţi şi care nu beneficiază de compensaţie lunară pentru chirie, dar nu mai mult de 30 de zile;
h)personalul armatei rănit, invalid, cel care a dobândit afecţiuni fizice, însoţitorii invalizilor de gradul I şi urmaşii personalului armatei decedat în urma participării la acţiuni militare invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale, în limita a maximum două zile;
i)membrii structurilor centrale şi locale de conducere ale asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, când se deplasează pentru organizarea unor acţiuni comune cu Ministerul Apărării Naţionale sau în interesul instituţiei militare, pe baza unui document justificativ care să ateste calitatea respectivă;
j)cadrele militare în activitate care fac parte integrantă din personalul navigant şi care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, în condiţiile legii;
k)cadrele militare în activitate şi soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale care beneficiază, în condiţiile legii, de concediu de odihnă suplimentar, ca urmare a participării în afara graniţelor ţării la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie sau individuale.
(2)Imposibilitatea utilizării spaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) se confirmă obligatoriu pe ordinul de serviciu de către şeful căminului şi se consemnează în registrul de evidenţă a vizelor acordate în scopul utilizării spaţiilor din hoteluri/pensiuni de maximum 3 stele/3 margarete.
(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) utilizează gratuit spaţiile atunci când capacitatea locurilor instituţiilor de învăţământ sau a instituţiilor medicale este depăşită, la solicitarea instituţiilor/unităţilor militare interesate sau a persoanelor aflate în această situaţie.
Art. 14
Utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b)-g) se face cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente.
Art. 15
(1)Spaţiile din căminele militare de garnizoană se utilizează, în limita locurilor disponibile, pe baza actelor doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (3), cu suportarea a 10% din valoarea tarifelor de către:
a)cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi familiile acestora şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, aflate în garnizoană în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 13;
b)veteranii şi văduvele de război;
c)cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionarii militari, precum şi familiile acestora, care se află ocazional în garnizoană;
d)urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, care se află ocazional în garnizoană;
e)cadrele militare în rezervă sau în retragere, declarate inapte pentru serviciul militar, ca urmare a unei boli contractate în timpul sau din cauza serviciului militar, care nu deţin în garnizoană locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat;
f)categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f), care din cauza unor dezastre naturale au rămas fără locuinţă;
g)familiile cadrelor militare în activitate şi ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aflate în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi g).
(2)Pentru o perioadă de utilizare a spaţiilor mai mare de 30 de zile, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi familiile acestora şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale suportă 20% din valoarea tarifelor.
Art. 16
(1)Utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) se face cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare sau a persoanelor delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente, pe durate ce nu depăşesc 7 zile, în limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, cu excepţia familiilor cadrelor militare aflate în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-g).
(2)Aprobarea pentru utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (2) se emite de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente.
(3)Prin excepţie, folosirea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) se face pe baza documentelor doveditoare, pe o durată de maximum un an, respectiv 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.
Art. 17
(1)Spaţiile din căminele militare de garnizoană se utilizează, cu suportarea integrală de către solicitanţi a tarifelor, în situaţia în care sunt locuri disponibile, de următoarele persoane:
a)angajaţii altor instituţii şi ai operatorilor economici, aflaţi în interes de serviciu la unităţile militare din garnizoană, pe bâza delegaţiei de serviciu şi a confirmării unităţii militare beneficiare;
b)membrii delegaţiilor militare străine, pentru care cheltuielile nu se suportă de partea română, precum şi alţi cetăţeni străini, care nu sunt membri ai unor delegaţii oficiale străine, a militarilor străini staţionaţi temporar în bazele din România, pe baza documentelor justificative, reglementărilor în vigoare şi aprobării organelor abilitate din Ministerul Apărării Naţionale;
c)membrii de familie ai personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, pe baza actelor doveditoare;
d)persoane din afara Ministerului Apărării Naţionale.
(2)Aprobarea pentru folosirea spaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) se emite conform prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2).
SECŢIUNEA 2: Căminele militare de unitate
Art. 18
(1)Spaţiile din căminele militare de unitate se folosesc gratuit de către cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), f) şi g).
(2)Spaţiile din căminele militare de unitate se utilizează, în limita locurilor disponibile, pe baza actelor doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (3), cu suportarea a 10% din valoarea tarifelor de către:
a)cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi familiile acestora şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, aflate în garnizoană în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 13;
b)categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f), care din cauza unor dezastre naturale au rămas fără locuinţă;
c)familiile cadrelor militare în activitate şi ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aflate în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi g).
(3)Pentru o perioadă de utilizare a spaţiilor mai mare de 30 de zile, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi familiile acestora şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale suportă 20% din valoarea tarifelor.
(4)Pentru utilizarea spaţiilor membrii de familie ai personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, pe baza actelor doveditoare, suportă integral tariful.
(5)Utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la alin. (2) se face cu aprobarea comandantului/ şefului unităţii militare deţinătoare sau a persoanelor delegate de acesta, pe durate ce nu depăşesc 7 zile, în limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, cu excepţia familiilor cadrelor militare aflate în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) şi g).
(6)Aprobarea pentru utilizarea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la alin. (3) se emite de comandantul/ şeful unităţii militare deţinătoare sau persoanele delegate de acesta.
(7)Prin excepţie, folosirea spaţiilor de către categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) se face pe baza documentelor doveditoare, pe o durată de maximum un an, respectiv 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.
(8)Accesul şi folosirea căminelor militare de unitate aparţinând instituţiilor militare de învăţământ superior, finanţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2015, se realizează conform procedurilor proprii, întocmite cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
CAPITOLUL III: Utilizarea cabanelor militare
Art. 19
(1)Cabanele militare se subordonează unităţilor militare deţinătoare şi se utilizează de personalul armatei, pe timpul cât acesta execută activităţi de instrucţie, de refacere a capacităţii de luptă/muncă sau recreative şi sportive.
(2)Şefii/comandanţii structurilor centrale/categoriilor de forţe/comandamentelor, care au în subordine unităţile militare deţinătoare, stabilesc care sunt cabanele destinate numai pentru procesul de instruire şi cele utilizate atât pentru instrucţie, cât şi pentru refacerea capacităţii de luptă/muncă sau pentru activităţi recreative şi sportive.
Art. 20
(1)Cabanele militare se utilizează gratuit de personalul armatei care execută activităţi de instrucţie sau alte activităţi care sunt în legătură cu acestea - asigurare logistică, control şi altele asemenea, precum şi de personalul care deserveşte locaţia prevăzut în statele de organizare, în afara celui care dispune de locuinţă în zonă.
(2)Cadrele militare în activitate şi soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale care beneficiază, în condiţiile legii, de concediu de odihnă suplimentar, ca urmare a participării în afara graniţelor ţării la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, sau individuale, au dreptul, pe durata acestui concediu, la folosirea gratuită a spaţiilor din cabanele militare utilizate pentru refacerea capacităţii de luptă/muncă.
(3)Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ pot fi recompensaţi, potrivit legii, pentru performanţele şcolare şi universitare, pentru rezultatele remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, cu folosirea gratuită a spaţiilor din cabanele militare utilizate pentru refacerea capacităţii de luptă/muncă.
(4)Cheltuielile pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se suportă de unităţile militare organizatoare.
(5)Spaţiile din cabanele militare se utilizează, în limita locurilor disponibile, cu suportarea a 10% din valoarea tarifului, de către categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f), pe baza actelor doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (3).
(6)Spaţiile din cabanele militare se utilizează şi de militarii străini, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale cu structurile similare din alte state.
(7)Utilizarea spaţiilor din cabanele militare se face şi de către alte persoane din afara Ministerului Apărării Naţionale, în limita locurilor disponibile, cu suportarea integrală a tarifului.
Art. 21
(1)Cererile pentru utilizarea spaţiilor se înaintează astfel:
a)pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale, către comandantul/şeful unităţii militare în care sunt încadraţi;
b)pentru pensionarii militari, către centrele militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi centrele militare zonale, individual sau prin structurile asociative din care fac parte;
c)pentru elevii şi studenţii recompensaţi potrivit legii, de către comandanţii/şefii instituţiilor militare de învăţământ/comandanţii/ şefii eşaloanelor superioare.
(2)Situaţiile numerice, întocmite pe baza cererilor, defalcate pe module, serii şi categorii de confort, se înaintează ierarhic şi se centralizează de eşaloanele superioare şi structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor de război, astfel încât, până la data de 5 decembrie a anului în curs, pentru anul următor, acestea să ajungă la comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare.
(3)Anual, în perioada 10-20 decembrie, comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare comunică structurilor centrale şi structurilor asociative solicitante numărul locurilor aprobate, iar acestea, până la data de 30 decembrie, comunică persoanelor solicitante modul de soluţionare a cererilor.
Art. 22
Aprobarea pentru utilizarea spaţiilor din cabanele militare se emite de către comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare sau persoanele delegate de acesta ori potrivit procedurilor emise de categoriile de forţe/comandamente.
CAPITOLUL IV: Utilizarea sanatoriilor
Art. 23
Sanatoriile, ca unităţi sanitare cu funcţiune recuperatorie şi de tratament sunt subordonate structurii desemnate de ministrul apărării naţionale.
Art. 24
Spaţiile sanatoriilor se utilizează de către asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi asiguraţii Casei Naţionale de Pensii, pe baza contractelor încheiate cu acestea.
Art. 25
(1)Spaţiile din sanatorii se utilizează, în limita locurilor disponibile, cu suportarea tarifelor, de categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f), pe baza actelor doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (3).
(2)Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale care beneficiază, în condiţiile legii, de concediu de odihnă suplimentar, ca urmare a participării în afara graniţelor ţării la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, sau individuale, au dreptul, pe durata acestui concediu, la folosirea gratuită a spaţiilor din sanatorii.
(3)Cheltuielile pentru persoanele prevăzute la alin. (2) se suportă de unităţile militare organizatoare/trimiţătoare.
Art. 26
(1)Cererile se înaintează astfel:
a)pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, către comandantul/şeful unităţii militare în care sunt încadraţi;
b)pentru pensionarii militari, către centrele militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi centrele militare zonale, individual sau prin structurile asociative din care fac parte.
(2)Situaţiile numerice, întocmite pe baza cererilor, defalcate pe module, serii şi categorii de confort, se înaintează ierarhic şi se centralizează de eşaloanele superioare şi structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor de război, astfel încât, până la data de 5 decembrie a anului în curs, pentru anul următor, acestea să ajungă la unitatea militară deţinătoare.
(3)Anual, în perioada 10-20 decembrie, unitatea militară deţinătoare comunică structurilor centrale şi asociaţiilor solicitante numărul locurilor aprobate, iar acestea, până la data de 30 decembrie, comunică persoanelor solicitante modul de soluţionare a cererilor.
Art. 27
Spaţiile din sanatorii se utilizează şi de către militarii străini, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale cu structurile similare din alte state.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 28
Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale pot folosi, temporar, în mod gratuit spaţiile din pavilioanele care sunt neutilizate şi care au destinaţia prin construcţie de dormitoare sau au fost transformate ulterior pentru această utilitate, prin grija comandanţilor/şefilor unităţilor militare deţinătoare.
Art. 29
Sumele rezultate din încasări, precum şi din alte servicii oferite beneficiarilor se încasează şi se utilizează conform dispoziţiilor legale.
Art. 30
La stabilirea tarifelor, conform art. 6, nu se includ taxele de staţiune sau alte taxe stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 31
(1)Tarifele dau dreptul la folosirea spaţiilor ocupate timp de 24 de ore începând cu ora 12.00 a zilei de prezentare.
(2)Când spaţiul a fost ocupat mai puţin de 24 de ore se plăteşte tariful integral pentru o zi.
Art. 32
Comandanţii/şefii unităţilor militare deţinătoare sau persoanele delegate de aceştia aprobă utilizarea ocazională a spaţiilor în cabane militare şi sanatorii, pe durate ce nu depăşesc 7 zile, în limita locurilor disponibile, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.
Art. 33
Repartizarea numerică a locurilor din căminele militare de garnizoană situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, cabanele militare şi sanatorii, pe structuri centrale se face de către categoriile de forţe/comandamente, cu respectarea criteriilor stabilite în prezentul ordin şi prin aplicarea, la nevoie, a coeficientului corectiv rezultat din raportul posibilităţi/solicitări.
Art. 34
Nominalizarea beneficiarilor locurilor se face de către o comisie, numită prin ordin de zi pe unitate de comandanţii/şefii structurilor militare în care sunt încadraţi, sau de către preşedinţii structurilor asociative, pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 8.
Art. 35
(1)Comandanţii/şefii unităţilor militare care administrează spaţii destinate, de regulă, unor activităţi de protocol, primiri de delegaţii străine au obligaţia de a menţine "în rezervă" un număr de locuri de maximum 10% din totalul celor existente, necesar unor astfel de activităţi prevăzute în Planul cu principale activităţi ori în Planul cu activităţi internaţionale.
(2)Comandanţii/şefii unităţilor militare deţinătoare de cămine militare de garnizoană au obligaţia de a menţine "în rezervă" un număr de locuri de maximum 10% din totalul celor existente, necesar pentru utilizarea de către persoanele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a).
(3)Capacitatea locurilor disponibile nu include şi "rezerva" destinată unor activităţi de genul celor prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4)Locurile devenite disponibile din categoria celor "în rezervă" se atribuie numai cu aprobarea comandanţilor/şefilor unităţilor militare deţinătoare.
Art. 36
(1)Categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-f) utilizează spaţiile, pe baza actelor doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (3), în limita locurilor disponibile, cu suportarea de către solicitanţi a 50% din valoarea tarifelor în căminele militare de garnizoană şi cabanele militare, situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, conform prevederilor legale în vigoare.
(2)Comandamentul logistic întrunit coordonează activitatea căminelor militare de garnizoană şi cabanelor militare prevăzute la alin. (1), având următoarele atribuţii:
a)formulează, împreună cu Direcţia domenii şi infrastructuri şi categoriile de forţe, propuneri de modificare şi/sau completare a cadrului normativ specific acestui domeniu;
b)execută, împreună cu Direcţia domenii şi infrastructuri şi categoriile de forţe/comandamente, activităţi de control privind gradul de ocupare şi respectarea reglementărilor în domeniu;
c)verifică periodic încadrarea în categoriile de confort stabilite;
d)centralizează şi transmite, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei, anual, până la data de 1 martie pentru următoarea perioadă de 12 luni, spaţiile disponibile, defalcate pe module, serii şi categorii, tarifele, adresele şi numerele de telefon ale acestora, precum şi ale structurilor militare care le gestionează;
e)avizează numărul de locuri, tarifele, schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi procesele-verbale pentru schimbarea categoriei de confort.
(3)Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, comandanţii/şefii unităţilor militare deţinătoare care administrează căminele militare de garnizoană, situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, şi cabanele militare emit precizări privind modul de solicitare şi criteriile de atribuire a locurilor şi le transmit ierarhic, în vederea publicării în Buletinul Informativ al Armatei şi Observatorul Militar, precum şi pe reţeaua de date privată a Ministerului Apărării Naţionale, până la data de 30 septembrie a anului în curs.
Art. 37
(1)Unităţile militare deţinătoare ale căminelor militare de garnizoană, cabanelor militare utilizate şi pentru refacerea capacităţii de luptă/muncă, precum şi a sanatoriilor prezintă structurilor centrale/categoriilor de forţe/comandamentelor în a căror subordine se află, anual, până la data de 30 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent, informări privind modul de folosire a acestora.
(2)Informările cuprind, în principiu, următoarele date:
a)capacităţi totale de spaţii - imobile, module, locuri;
b)gradul şi dinamica ocupării locurilor - procentul de ocupare lunar şi anual, pe beneficiari şi numărul cazurilor în care s-a înregistrat imposibilitatea folosirii de către persoanele specificate la art. 13 alin. (1) lit. a), situaţie reglementată de dispoziţiile art. 13 alin. (2);
c)personalul încadrat potrivit statului de organizare şi funcţiile neîncadrate;
d)starea generală a spaţiilor privind dotarea şi întreţinerea;
e)date economico-financiare, respectiv costuri, sume încasate şi alte servicii;
f)propuneri privind reclasificarea spaţiilor, dacă este cazul;
g)concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu şi creşterea eficienţei de folosire.
Art. 38
Persoanele care utilizează spaţiile destinate activităţilor recreative şi sportive sunt înscrise, la sosire, prin grija comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare, în registrul de evidenţă a persoanelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.
Art. 39
(1)În scopul folosirii la capacitate maximă a spaţiilor disponibile şi reducerii cheltuielilor cu această destinaţie, comandanţii/şefii unităţilor militare deţinătoare dispun şi, după caz, aprobă organizarea de convocări, consfătuiri, simpozioane şi alte activităţi similare în garnizoanele care asigură participanţilor condiţii de utilizare a spaţiilor.
(2)Utilizarea spaţiilor din căminele militare de garnizoană situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional şi din sanatorii, cu ocazia organizării activităţilor menţionate la alin. (1), de către personalul din Ministerul Apărării Naţionale se face cu suportarea de către unitatea militară organizatoare a tarifelor.
(3)Persoanele fizice şi juridice folosesc spaţiile disponibile cu ocazia organizării activităţilor menţionate la alin. (1), cu suportarea integrală a tarifelor.
Art. 40
În situaţia în care spaţiile îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi clasificate la categorii superioare, acest lucru se realizează pe baza unui proces-verbal întocmit de comisii mixte, formate din reprezentanţi ai Direcţiei domenii şi infrastructuri şi ai unităţii militare deţinătoare şi aprobate de comandanţii/şefii unităţilor militare respective, avându-se în vedere criteriile de clasificare în categorii de confort ale altor structuri cu aceeaşi funcţiune din subordinea/coordonarea altor instituţii publice şi/sau cele stabilite la nivel naţional de autoritatea în domeniu.
Art. 41
Pentru urmărirea şi coordonarea activităţii căminelor militare de garnizoană şi de unitate, cabanelor militare şi sanatoriilor se asigură şi se ţine evidenţa zilnică a următoarelor:
a)registrul de evidenţă a persoanelor care utilizează spaţiile;
b)registrul de evidenţă a vizelor acordate în scopul utilizării spaţiilor din hoteluri/pensiuni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;
c)registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor;
d)caietul de semnalare a defecţiunilor;
e)diagrama zilnică privind ocuparea locurilor;
f)registrul de evidenţă a vizitatorilor;
g)condica de sugestii şi reclamaţii.
Art. 42
Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
Art. 43
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, persoanele care utilizează în regim permanent spaţiile din căminele militare de garnizoană înaintează rapoarte, conform prevederilor acestuia.
Art. 44
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 45
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 46
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

ANEXA nr. 1: GLOSAR
1.Activităţi comune cu Ministerul Apărării Naţionale - activităţi organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau structurile asociative, prevăzute în Planul cu principale activităţi/Planul cu activităţi internaţionale al unei structuri militare.
2.Capacitate de utilizare - număr de locuri.
3.Familia cadrelor militare în activitate - soţia/soţul, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
4.Fondul construit destinat activităţilor recreative şi sportive - construcţii şi amenajări, cu dotările necesare, a căror destinaţie principală sau unică este cea de agrement, recreere şi sport: săli de sport, stadioane, bazine de înot, ştranduri, solarii, popicării, terenuri de sport şi altele asemănătoare.
5.Module - diviziuni ale spaţiilor cu funcţionalitate distinctă: camere cu unul sau mai multe paturi, apartamente, garsoniere.
6.Ocazional - alte situaţii decât cele specificate în prezentul ordin.
7.Pensionari militari - cadrele militare în rezervă şi în retragere care au avut calitatea de cadru militar în activitate în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi sunt beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă/pensiei de invaliditate.
8.Spaţiu destinat activităţilor de protocol - spaţiu destinat pentru delegaţiile militare străine şi naţionale.
9.Structură asociativă - persoana juridică care este înfiinţată şi funcţionează conform prevederilor legale.
10.Unitatea militară deţinătoare - unitatea militară care are în evidenţă contabilă şi folosinţă, spaţiile şi amenajările recreative şi sportive, asigură personalul de conducere şi cel de serviciu prevăzut în statul de organizare şi răspunde de buna funcţionare a spaţiilor.
11.Unitate militară organizatoare - unitate militară responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea activităţii.
ANEXA nr. 2: CRITERII de clasificare a spaţiilor în categorii de confort
(1)_
x = criteriu obligatoriu

Nr. crt.

Criterii de clasificare

U/M

Categorii de confort

I

II

III

1.

Criterii privind caracteristicile constructive şi calitatea dotărilor

    
 

Numărul maxim de paturi dintr-o cameră

buc.

2

3

4

 

Suprafaţa minimă/spaţiu

mp

20

20

26

 

Volumul minim de aer/spaţiu

mc

54

54

60

 

Încălzire centrală

 

X

X

X

 

Oficii pentru cameriste pe fiecare nivel sau unul la mai multe niveluri

 

X

X

X

 

Ascensoare la imobilele cu mai mult de 4 etaje

 

X

X

X

 

Module cu grup sanitar propriu: cadă sau cabină cu duş, lavoar, WC şi altele asemănătoare

 

X

X

-

 

Module fără grup sanitar propriu, dar care au:

 

-

X

X

 

- apă curentă, rece şi caldă;

    
 

- grupuri sanitare comune, separate pe sexe, cadă sau cabină cu duş, WC pentru maximum 10 paturi sau cel puţin unu la fiecare nivel

    
 

Spaţiu pentru recepţie

 

X

X

X

 

Holurile, culoarele şi scările sunt dotate cu covoare, mochetă, tablouri, plante şi alte elemente decorative - scările placate cu marmură pot fi fără covoare.

 

X

X

-

 

Holurile, culoarele şi scările sunt dotate cu covoare/mochetă.

 

-

-

X

 

Holurile sunt dotate cu fotolii şi măsuţe.

 

X

X

-

 

Spaţiu comun pentru spălarea, uscarea şi călcarea îmbrăcămintei şi lenjeriei, dotat cu maşini automate de spălat rufe

 

X

X

X

2.

Criterii privind existenţa şi calitatea serviciilor prestate

    
 

Serviciu de recepţie

 

X

X

X

 

Servicii de refacere a capacităţii de luptă/muncă

 

X

X

-

 

Asigurarea servirii micului dejun la popotă

 

X

-

-

 

Telefon în camere, pe hol sau la recepţie, la dispoziţia persoanelor

 

X

X

-

 

Parcaje în apropierea imobilului

 

X

-

-

 

Păstrarea obiectelor de valoare, contracost, la serviciul de recepţie

 

X

-

-

 

Priză pentru accesul la internet

 

X

X

-

 

Priză pentru accesul la televiziunea prin cablu

 

X

X

-

(2)NOTE:
1.În căminele militare de unitate se amenajează camere comune cu cel mult 10 paturi, dacă se asigură o suprafaţă minimă de 4,50 mp/pat, Camerele comune cu peste 10 paturi nu au regimul căminelor de unitate, utilizarea camerelor fiind gratuită pentru toate categoriile de persoane.
2.În cabanele militare se admite, în mod excepţional, utilizarea paturilor suprapuse, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.
3.În încăperile pentru dormit, indiferent de categorie, se vor asigura o suprafaţă minimă de 8,5 mp şi un volum minim de 12 mc pentru camerele cu un pat, câte 9,35 mp şi 24 mc pentru camerele cu două paturi, minimum 11,9 mp şi 36 mc pentru camerele cu 3 paturi şi 17 mp şi 48 mc pentru camerele cu 4 paturi.
4.La stabilirea categoriei de confort a spaţiilor se va avea în vedere îndeplinirea în proporţie de minimum 70% a criteriilor de mai sus, iar, în cazul în care acest procent nu se realizează, clasificarea acestora se va încadra la categoria inferioară.
5.Suprafaţa minimă pe spaţiu este obligatorie pentru clădirile construite sau modificate după anul 2008, pentru celelalte realizate înainte de acest an suprafaţa se diminuează cu 15%.
6.Criteriile de clasificare se aplică unităţilor de cazare noi sau modernizate după anul 2008, cefe în funcţiune păstrându-şi categoria de confort actuală stabilită prin procesul-verbal.
ANEXA nr. 3:
- Model -
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
....................
Aprob.
Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri,
..................
Avizat
Comandantul1) ................
Rog aprobaţi.
Comandantul/Şeful2) ................
I.PROCES-VERBAL pentru stabilirea categoriei de confort a ..............., încheiat astăzi ............ la ...............
Comisia de clasificare, constituită în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. ..../.... şi O.Z.U. nr. ..... din ..... al U.M. deţinătoare nr. ....., a verificat la faţa locului spaţiile din căminul militar al garnizoanei ................... din str. .......... nr. ........., cu indicativ de cazarmă nr. .................., funcţionând în subordinea U.M. deţinătoare nr. .............., şi a constatat următoarele:
1.Căminul militar de garnizoană menţionat mai sus îndeplineşte criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei ............... şi propune ca, începând cu data de ..................., să fie încadrat la această categorie.
2.Încadrarea fiecărui modul - garsonieră, cameră, apartament, pe categorii de confort propuse de comisie spre aprobare, este cuprinsă în fişa alăturată.
3.Alte menţiuni - propuneri şi măsuri privind ridicarea gradului de confort în viitor, dotare, servicii, utilităţi şi altele asemănătoare - .............. .
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în .............. exemplare.

Comisia de clasificare

Preşedinte3),

.....................

Membri4),

....................

Delegatul Direcţiei domenii şi infrastructuri 5),

....................

Delegatul Comandamentului logistic întrunii 6)

....................

II.FIŞA cu încadrarea în categorii de confort a modulelor
(1)_

Nr. crt.

Modul

Total module

Nr. de ordine al modulului

Capacitate

(locuri)

Categoria de confort propusă

1.

- camere cu 1 pat, cu duş

5

3-4; 7-9

5

I

- camere cu 1 pat, cu cadă de baie

2

5-6

2

I

- camere cu 2 paturi, cu duş

15

16-20; 28-32; 35-39

30

I

- camere cu 2 paturi, cu cadă de baie

2

12-13

4

I

- camere cu 3 paturi, cu duş

4

21-22; 41; 34

12

I

- camere cu 3 paturi, cu cadă de baie

4

26-27; 40; 42

12

I

- apartament

2

14; 25

4

I

- garsonieră

2

15; 33

2

I

TOTAL Ctg. I

36

 

71

 

2.

- camere cu 1 pat, fără grup sanitar

4

1-2; 43-44

4

II

- camere cu 2 paturi, cu duş

1

46

2

II

- camere cu 2 paturi, fără grup sanitar

4

10-11; 23-24

8

II

- camere cu 3 paturi, cu duş

2

45; 47

6

II

TOTAL Ctg. II

11

 

20

 

TOTAL GENERAL

47

 

91

 
(2)NOTE:
A.Pentru căminele militare de garnizoană şi cabanele militare, situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, notele 1, 3, 4 şi 6 au următorul înţeles:
1)Comandantul Comandamentului logistic întrunit.
3)Preşedintele comisiei, numit de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.
4)Membrii comisiei, numiţi la paritate, de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri şi şeful unităţii militare deţinătoare.
6)Delegatul Comandamentului logistic întrunit, numit de comandantul acestei structuri.
B.Pentru căminele militare de garnizoană şi unitate, cabane, sanatorii militare care nu sunt situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional se au în vedere doar notele 2, 3, 4 şi 5, cu următorul înţeles:
2)Comandantul/Şeful unităţii militare deţinătoare.
3)Preşedintele comisiei, numit de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare.
4)Membrii comisiei numiţi de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare. Prezenţa în comisie a şefului căminului de garnizoană şi a administratorului cazărmii este obligatorie.
5)Delegatul Direcţiei domenii şi infrastructuri, numit de şeful acestei structuri.
ANEXA nr. 4: NORME DE DOTARE a spaţiilor cu mobilier, obiecte de inventar gospodăresc şi materiale consumabile
(1)_

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U/M

Unitatea de calcul

Categoria de confort

I

II

III

1.

Aparat radio

buc.

de încăpere

1

1

-

2.

Aspirator praf

buc.

la 500 mp mochetă sau covor

1

1

1

3.

Automat de cafea

buc.

de fiecare hol recepţie

1

1

-

4.

Cearşaf pentru pat şi cearşaf plic

buc.

de persoană

2

2

2

5.

Coş hârtie

buc.

de încăpere

1

1

1

6.

Covor/Mochetă/Parchet

mp

de încăpere

* Covorul va acoperi cca 70% din suprafaţa pardoselii.

* Mocheta/Parchetul va acoperi în totalitate pardoseala camerei de dormit.

7.

Covoraş din material plastic pentru grupul sanitar

buc.

de grup sanitar

1

1

1

8.

Cuier de perete cu oglindă

buc.

de încăpere

1

1

1

9.

Deodorant pentru W.C.

buc.

de vas W.C.

1

1

1

10.

Dulap compartimentat pentru haine

buc.

compartiment/persoană

1

1

1

11.

Feţe de pernă

buc.

de persoană

1

1

1

12.

Fier de călcat

buc.

de fiecare spaţiu comun

3

2

1

13.

Fotolii

buc.

de încăpere

2

2

-

14.

Frigider

buc.

de încăpere

1

-

-

15.

Galerie pentru perdea/jaluzele

buc.

de fereastră

1

1

1

16.

Halat de baie

buc.

de persoană

1

-

-

17.

Hârtie igienică

buc.

de vas W.C.

1

1

1

18.

Lampă de noptieră

buc.

de persoană

1

1

1

19.

Lustră sau lampadar

buc.

de încăpere

1

-

-

20.

Masă joasă

buc.

de încăpere

1

-

-

21.

Masă normală

buc.

de încăpere

1

1

1

22.

Masă pentru călcatul îmbrăcămintei

buc.

de fiecare spaţiu comun

3

3

1

23.

Maşină automată de spălat rufe

buc.

de fiecare spaţiu pentru spălare

3

2

1

24.

Noptieră din lemn/etajeră

buc.

de persoană

1

1

1

25.

Pahare pentru apă

buc.

de persoană

1

1

1

26.

Pat tapisat sau cu saltea tip Relaxa

buc.

de persoană

1

1

1

27.

Perdea din voal

buc.

de fereastră

1

1

1

28.

Perie pentru haine

buc.

de încăpere

1

1

-

29.

Pernă

buc.

de persoană

1

1

1

30.

Pled

buc.

de persoană

2

2

2

31.

Portbagaj

buc.

la 2 persoane

1

-

-

32.

Prosop pentru picioare

buc.

de persoană

1

1

1

33.

Prosop pluşat 100% bumbac

buc.

de persoană

1

1

1

34.

Prosop pluşat pentru baie 100% bumbac

buc.

de persoană

1

1

1

35.

Săpun tip turist - cca 20 g - în prima zi de utilizare a spaţiului

buc.

de persoană

1

1

-

36.

Scaun tapisat

buc.

de persoană

1

1

1

37.

Tablouri

buc.

de încăpere

1

1

1

38.

Televizor

buc.

de încăpere

1

1

-

39.

Umeraşe diferite

buc.

de persoană

2

2

2

40.

Vază pentru flori

buc.

de încăpere

1

-

-

(2)NOTE:
1.Pentru apartamente se asigură în plus:
- plapumă;
- pernă mică.
2.Mobilierul prevăzut în normă se substituie cu garnituri de dormitor şi sufragerie.
3.În situaţia în care mobilierul din dotare este mai vechi de 8 ani, încadrarea imobilului se va face în categoria de confort imediat inferioară.
4.În spaţiile cu pardoseli mochetate/parchetate nu se asigură covoare.
5.Mochetele şi preşurile pluşate de pe holuri şi culoare se protejează cu pânză de protecţie.
6.Holurile se dotează cu garnituri de hol sau mobilier adecvat.
7.În holul de la recepţie se asigură ceas de perete, televizor şi materiale informative, pliante ale instituţiilor de cultură, de cult şi ale societăţilor comerciale cu locaţii/zone din localitatea de dispunere în care se petrece timpul liber.
8.Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se asigură preşuri sau traverse din ţesături diferite, diferenţiate calitativ, după categoria de confort a spaţiului.
9.Lenjeria de pat şi prosoapele se asigură în cantităţi suficiente, astfel încât să permită schimbarea ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile în cazul în care a fost folosită de aceeaşi persoană şi după fiecare persoană care a părăsit spaţiul.
10.Materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură potrivit normelor în vigoare.
11.Normele de dotare din prezenta anexă sunt minimale, unităţile militare deţinătoare având posibilitatea ca, în limita fondurilor alocate, să achiziţioneze mai multe bunuri, precum şi altele decât cele prevăzute în anexă.
12.La stabilirea fiecărei categorii de confort se va avea în vedere îndeplinirea în proporţie de minimum 70% a normelor de mai sus, iar, în cazul în care acest procent nu se realizează, clasificarea acestora se va încadra la categoria inferioară.
ANEXA nr. 5: NORME METODOLOGICE privind stabilirea tarifelor utilizării spaţiilor din căminele militare de garnizoană şi de unitate, cabanele militare, sanatoriile şi alte amenajări recreative şi sportive
I.Generalităţi
1.Camerele, garsonierele şi apartamentele din structura sanatoriilor, căminelor militare de garnizoană şi de unitate se numesc spaţii.
2.Totalitatea paturilor dispuse în spaţiile unităţilor menţionate la pct. 1 reprezintă capacitatea de utilizare, care, amplificată cu factorul timp, reprezintă capacitatea de utilizare zilnică, lunară sau anuală, după caz.
3.Categoriile şi coeficienţii de confort pentru spaţiile utilizate sunt cei aprobaţi şi aflaţi în vigoare la data emiterii prezentelor norme metodologice, astfel:
a)Categoria I:
- camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 1,25;
- camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,50;
- cameră cu un pat - coeficient de confort: 1,75;
- cameră dublă cu 4 paturi - coeficient de confort: 1,50;
- apartament - coeficient de confort: 2,25.
b)Categoria a II-a:
- camera cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,80;
- camera cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,00;
- cameră cu un pat - coeficient de confort: 1,25;
- cameră dublă cu 4 paturi - coeficient de confort: 1,00;
- apartament - coeficient de confort: 1,75,
c)Categoria a III-a:
- cameră cu mai mult de 4 paturi - coeficient de confort: 0,10;
- cameră cu 4 paturi - coeficient de confort: 0,20;
- cameră cu 3 paturi - coeficient de confort: 0,40;
- cameră cu 2 paturi - coeficient de confort: 0,60;
- cameră cu un pat - coeficient de confort: 0,80.
4.Pentru spaţiile noi sau preluate, coeficienţii de confort se aprobă de Direcţia domenii şi infrastructuri, potrivit anexelor nr. 2 şi 3 la ordin.
II.Stabilirea tarifelor
Tarifele se stabilesc pe baza următoarelor elemente:

a) capacitatea de utilizare;

b) cheltuielile efective totale aferente pe ultimele 12 luni;

c) costul mediu pe un pat/zi/persoană.

a)Capacitatea de utilizare
Capacitatea de utilizare rezultă din înmulţirea numărului de paturi din dotarea unei unităţi cu numărul de zile calendaristice dintr-un an şi cu coeficientul mediu de 0,8, care exprimă gradul de ocupare - 80%.
Când unitatea dispune de o singură categorie de spaţii, clasificată la categoria I, a II-a sau a III-a, cu un singur coeficient de confort, calculul costului mediu pe un pat/zi se face pe baza capacităţii de utilizare, stabilită potrivit alineatului precedent.
La unităţile care dispun de o singură categorie de spaţii, dar coeficienţi de confort diferiţi, sau de spaţii cu diferite categorii de confort, calculul mediu pe un pat/zi se face pe baza capacităţii de utilizare, influenţată de coeficientul de confort, pentru fiecare categorie.
Capacitatea de utilizare influenţată de coeficienţii de confort se foloseşte numai pentru calculul costului mediu pe un pat/zi, pe baza căruia se stabilesc tarifele.
b)Cheltuielile efective totale aferente utilizării
Cheltuielile efective totale efectuate în ultimele 12 luni reprezintă totalitatea cheltuielilor privind întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea spaţiilor la nivelul unei unităţi şi au structura prevăzută în prezenta anexă.
Specificul asigurării materiale şi financiare a unităţilor militare determină necesitatea luării în calcul a cheltuielilor/costurilor efectuate de Ministerul Apărării Naţionale în totalitatea lor, fiind interzise atât excluderea arbitrară a unor naturi de cheltuieli pe criteriul suportării acestora de la buget sau de către alte unităţi, cât şi supradimensionarea deliberată a acestora. Ambele situaţii constituie încălcări ale normelor şi legislaţiei de preţuri.
c)Costul mediu pe un pat/zi/persoană
Costul mediu pe un pat/zi/persoană se stabileşte prin raportarea totalului cheltuielilor efectuate în ultimele 12 luni la capacitatea de utilizare, influenţată de coeficienţii de confort.
Costurile medii, înmulţite cu capacităţile de utilizare neinfluenţate de coeficienţii de confort din fiecare categorie, trebuie să coincidă, prin însumare, cu nivelul cheltuielilor totale efectuate în ultimele 12 luni luate în calcul.
III.Calculul tarifelor
Tarifele se stabilesc pe baza costurilor medii pe un pat/zi, la care se adaugă o cotă de 5% pentru preluarea influenţelor nefavorabile rezultate din creşterea preţurilor tarifelor şi salariilor pe plan naţional.
Persoanele care întocmesc documentaţiile de tarife răspund, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realitatea şi exactitatea datelor luate în calcul. Documentaţiile au în mod obligatoriu viza de control financiar preventiv.
Organele cu competenţă legală şi atribuţii în domeniul preţurilor şi tarifelor au obligaţia de a analiza şi verifica documentaţiile de fundamentare a acestora şi de a opera corecţia erorilor ce se constată.
Tarifele se stabilesc pe spaţiu de folosinţă/utilizare, respectiv pe un pal/zi, din care derivă tariful pe cameră, apartament, garsonieră, în funcţie de numărul de paturi din dotare.
Reexaminarea şi ajustarea periodică a tarifelor, ca urmare a evoluţiei ascendente a preţurilor, tarifelor şi salariilor pe plan naţional, se fac semestrial, pe baza indicilor comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, de eşalonul care este abilitat să le aprobe potrivit competenţelor prevăzute la art. 6 din ordin. Costurile care suportă influenţe nefavorabile din micşorarea/majorarea preţurilor şi salariilor se analizează şi se corectează pe fiecare categorie în parte.
Majorarea globală a tarifelor prin aplicarea unor coeficienţi stabiliţi prin aproximare este interzisă de lege.
În cuprinsul prezentei anexe este dat un exemplu de calcul pentru stabilirea tarifelor pe categorii de spaţii.
IV.Tarifele care se aplică cetăţenilor străini, prevăzuţi la art. 17 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din ordin
Tariful apartamentului este stabilit pe spaţiu de utilizare şi se încasează integral, indiferent dacă este ocupat de o persoană sau de două persoane.
V.Exemplu de calcul pentru stabilirea tarifelor la Căminul militar de garnizoană ...............
1.Capacitatea de utilizare
Unitatea dispune de următoarele spaţii:
Categoria I
- 15 camere cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,75
- 10 apartamente cu 2 camere şi 2 paturi - coeficient de confort: 2,58
Categoria a II-a
- 20 camere cu 2 paturi - coeficient de confort: 1,00
Categoria a III-a
- 10 camere cu 2 paturi - coeficient de confort: 0,80
Se stabileşte capacitatea de utilizate a spaţiilor în condiţiile gradului de ocupare de 80% (0,80).
Categoria I

- 15 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80

=

8.760 de paturi/zi

- 10 apartamente x 2 paturi x 365 zile x 0,80

 

5.840 de paturi/zi

 

TOTAL

= 14.600 de paturi/zi

Categoria a II-a
- 20 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80 = 11.680 de paturi/zi
Categoria a III-a

- 10 camere x 2 paturi x 365 zile x 0,80

=

5.840 de paturi/zi

 

TOTAL 1

32.120 de paturi/zi

2.Capacitatea de utilizare influenţată de coeficientul de confort
Categoria I

- 15 camere cu 2 paturi: 8.760 paturi/zi x 1,75 coeficient de confort

=

15.330 de paturi/zi

- 10 apartamente cu 2 paturi: 5.840 paturi/zi x 2,58 coeficient de confort

=

15.067 de paturi/zi

 

TOTAL =

30.397 de paturi/zi

Categoria a II-a
- 20 camere cu 2 paturi: 11.680 paturi/zi x 1,00 coeficient de confort = 11.680 de paturi/zi
Categoria a III-a

- 10 camere cu 2 paturi: 5.840 paturi/zi x 0,80 coeficient de confort

=

4.672 de paturi/zi

 

TOTAL 2 =

46.749 de paturi/zi

3.Calculul costului mediu pe un pat/zi pe baza capacităţii influenţate de coeficientul de confort
a)Cheltuieli totale actualizate pe anul în curs: 71.058,48 lei;
b)Capacitate de utilizare influenţată de coeficientul de confort: 46.749 de paturi/zi;
c)Costul mediu/pat/zi = 71.058,48 lei/46.749 de paturi/zi = 1,520 lei/pat/zi.
4.Calculul tarifelor

Nr. crt.

Elemente de calcul

Categoria I

Categoria a II-a Cameră cu 2 paturi

Categoria a III-a Cameră cu 2 paturi

Camere cu 2 paturi

Apartament cu 2 paturi

1.

Coeficientul de confort

1,75

2,58

1,00

0,80

2.

Costul mediu pe un pat-zi

2,660

3,922

1,520

1,216

3.

Sporul de 5%

0,133

0,196

0,076

0,061

4.

Tarif pe un pat/zi

2,793

4,118

1,596

1,277

5.

Tarif rotunjit

2,8

4,1

1,6

1,3

6.

Tarif pe modul

5,6

8,2

3,2

2,6

5.Calculul veniturilor pe baza costului mediu pe un pat/zi
Categoria I
- camere cu 2 paturi: 8.760 de paturi/zi x 2,660 lei/pat/zi = 23.301,60 lei;
- apartamente cu 2 paturi: 5.840 de paturi/zi x 3,922 lei/pat/zi = 22.904,48 lei.
Categoria a II-a
- camere cu 2 paturi: 11.680 de paturi/zi x 1,52 lei/pat/zi = 17.753,60 lei.
Categoria a III-a
- camere cu 2 paturi: 5.840 de paturi/zi x 1,216 lei/pat/zi = 7.101,44 lei.
TOTAL VENITURI = 71.061,12 lei
VI.Structura cheltuielilor (care stau la baza stabilirii tarifelor de utilizare a spaţiilor)
- Date ipotetice -
- lei -

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Cheltuieli prevăzute pentru anul de referinţă

1.

Solde lunare/Salarii şi alte drepturi băneşti de natură salarială şi contribuţiile sociale obligatorii aferente acestora cuvenite personalului încadrat pentru deservirea spaţiilor de cazare prevăzut în statul de organizare

42.909,42

2.

Cheltuieli pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii, instalaţii şi altele asemenea, potrivit ordinului în vigoare

3.408,934

3.

Cheltuieli pentru încălzirea localurilor şi apei calde menajere1

16.064,526

4.

Cheltuieli pentru asigurarea materialelor de întreţinere şi curăţenie2

2.729

5.

Cheltuieli pentru consumul de apă şi prestări servicii canal şi salubritate3

1.364,50

6.

Cheltuieli pentru iluminat şi forţă motrică4

1.637,40

7.

Cheltuieli pentru spălarea lenjeriei de pat şi a perdelelor5

1.091,60

8.

Cheltuieli pentru materiale de toaletă5

234,60

9.

Cheltuieli pentru poştă, bancă, telefon, radio-tv

195,65

10.

Alte cheltuieli din care:

1.422,85

 

- furnituri şi alte cheltuieli de birou;

81,87

 

- cărţi, reviste, publicaţii şi abonamente;

54,58

 

- cheltuieli pentru pavazare, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi altele asemenea;

0

 

- cheltuieli pentru asigurarea pazei obiectivului dacă este externalizată.

1.286,40

 

TOTAL

71.058,48

___
1Când se asigură de la reţeaua publică locală, costurile se stabilesc pe baza consumurilor din anul precedent, la preţul facturat de furnizor.
Când încălzirea se realizează prin centrale termice proprii sau cu sobe, se vor lua în calcul costurile efective ocazionate de acestea în anul precedent.
2Se stabilesc pe baza consumurilor normate, la preţul de aprovizionare, inclusiv TVA.
3Se stabilesc pe baza consumurilor din ultimele 12 luni, la preţul facturat de furnizori şi prestatori de servicii.
4Se stabilesc pe baza consumurilor din ultimele 12 luni, la preţul facturat de furnizori.
5Se stabilesc pe baza facturilor emise de prestatorii de servicii.
ANEXA nr. 6: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE persoanelor care utilizează spaţiile din cămine militare de garnizoană şi de unitate, cabane militare şi sanatorii
I._
(A)Persoanele care folosesc spaţiile din cămine militare de garnizoană şi de unitate, cabane militare şi sanatorii din administrarea Ministerului Apărării Naţionale au următoarele drepturi şi obligaţii:
1.Drepturi:
a)Să primească de la cameristă sau recepţionerul de serviciu spaţiul repartizat, în perfectă stare de curăţenie şi cu dotările complete, potrivit inventarului şi categoriei de clasificare a acestuia.
b)Să folosească serviciile, dotările şi instalaţiile spaţiului pe toată durata utilizării, fără restricţii sau derogări de la normele de calitate prescrise.
c)Să primească răspunsuri justificate şi în termen la toate observaţiile pe care le fac în legătură cu calitatea dotărilor, instalaţiilor şi serviciilor şi comportamentul personalului de serviciu.
d)Să primească act doveditor - chitanţă, notă de plată şi alte documente doveditoare - pentru orice sumă achitată.
2.Obligaţii:
a)Să nu introducă în spaţiul utilizat, fără aprobarea recepţionerului de serviciu, persoane care nu sunt înscrise în registrul de evidenţă.
b)Să nu introducă în spaţiul utilizat animale, reptile, păsări, insecte şi peşti.
c)Să respecte cu stricteţe ordinea interioară, să păstreze liniştea şi să aibă un comportament decent în relaţiile cu personalul de serviciu şi cu celelalte persoane.
d)Să nu introducă şi să nu depoziteze în cameră materiale şi substanţe explozive, inflamabile, radioactive, chimice, halucinogene sau urât mirositoare.
e)Să nu păstreze în cameră produse alimentare uşor alterabile, să nu pregătească/să nu prepare hrană în spaţiul destinat cazării.
f)Să folosească cu grijă, fără a produce stricăciuni, inventarul de cameră, instalaţiile şi dotările luate în primire, iar la plecarea din cameră să închidă robinetele de apă şi gaze şi să stingă luminile.
g)Să folosească doar aparatele electrocasnice omologate din dotarea spaţiilor respective, monofazate, în bună stare de funcţionare, fără improvizaţii, a căror puteri însumate să fie de maximum 2 kW/h.
h)Să respecte întocmai regulile de prevenire şi stingere a incendiilor.
i)Să nu schimbe aranjamentul mobilierului şi obiectelor de inventar din dotarea încăperilor.
j)Să nu păstreze în cameră obiecte şi lucruri personale voluminoase şi să folosească spaţiile mobilierului pentru depozitare.
k)Să sesizeze imediat camerista sau recepţionerul de serviciu despre defecţiunile constatate, în vederea remedierii lor.
l)Să anunţe recepţionerului de serviciu, până la ora 12,00, intenţia prelungirii sau reducerii perioadei de utilizare a spaţiului.
m)Să achite, înainte de a părăsi spaţiul utilizat, toate cheltuielile pe care le datorează, potrivii tarifelor, inclusiv contravaloarea pagubelor produse din vina lor, pe durata folosirii.
n)La părăsirea temporară a spaţiului utilizat să predea cheia de la cameră la serviciul de recepţie, iar la terminarea perioadei să anunţe camerista sau recepţionerul de serviciu şi să le predea inventarul camerei.
o)în termen de 3 zile de la primirea aprobării de utilizare să solicite în scris aprobarea comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare, pentru introducerea în cămin a aparaturii electrocasnice aflate în proprietate personală.
p)Pentru neplata consecutivă timp de două luni a tarifelor şi a cheltuielilor de utilităţi, beneficiarii îşi pierd dreptul dea mai locui în cămin.
(B)Persoanele care folosesc amenajările recreative şi sportive aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Apărării Naţionale au drepturile şi obligaţiile prevăzute la lit. A, completate de comandanţii/şefii acestor unităţi, la specificul serviciilor prestate.
(C)Nerespectarea prezentelor norme de către persoanele care folosesc spaţiile şi amenajările recreative şi sportive atrage evacuarea imediată a acestora şi sesizarea comandanţilor/şefilor/preşedinţilor unităţilor militare din care fac parte/asociaţiilor.
II.NOTE:
1.În conformitate cu art. 60 din "S.S.M.-1, Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.219/2007*), prin grija comandanţilor/şefilor unităţilor deţinătoare, la intrarea în obiectivele militare personalului i se face un instructaj minimal în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care trebuie să îl respecte pe timpul şederii.
___
*)Ordinul ministrului apărării nr. M.219/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de apărare a ţârii şi securitate naţională.
2.Prin grija comandanţilor/şefilor unităţilor deţinătoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor care folosesc serviciul acestor unităţi se afişează în mod vizibil la recepţie/intrare.
3.În cazul în care nu se respectă obligaţia prevăzută la lit. A pct. 2 lit. m), deoarece suma de plată nu poate fi achitată pe loc sau persoanele în cauză nu recunosc paguba produsă, pentru recuperarea prejudiciului se va acţiona în termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
ANEXA nr. 7:
- Model -
ÎNSEMN DISTINCTIV*)

40 cm

NOTĂ:
La cabanele militare şi sanatorii se va afişa un însemn distinctiv asemănător celui de mai sus.
ANEXA nr. 8: CRITERII privind repartizarea spaţiilor utilizate din căminele militare de garnizoană situate în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, cabanele militare şi sanatoriile Ministerului Apărării Naţionale
Repartizarea nominală a spaţiilor se face conform punctajului obţinut de către fiecare persoană care a înaintat raport comandantului/şefului unităţii militare care are în subordine respectiva locaţie, începând cu cel care cumulează cele mai multe puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului, astfel:
1.pentru persoanele care nu au beneficiat în anul anterior ................. + 3 p
2.pentru persoanele care nu au beneficiat în ultimii 2 ani ................. + 6 p
3.pentru persoanele care au beneficiat în anul anterior ................. - 1 p
4.pentru persoanele cu funcţii de conducere ................. + 1 p
5.pentru fiecare copil aflat legal în întreţinere ................. + 1 p
6.pentru persoanele căsătorite ................. + 1 p
7.pentru persoanele din unităţile operaţionalizate ................. + 1 p
8.pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere ................. - 2 p
9.pentru vechime în serviciu de până la 10 ani inclusiv ................. + 3 p
10.pentru vechime în serviciu de până la 20 de ani inclusiv ................. + 2 p
11.pentru vechime în serviciu de până la 30 de ani inclusiv ................. +1 p
12.pentru cadrele militare care au participat la misiuni în teatrele de operaţii cu o durată cumulată mai mare de 6 luni ................. + 1 p
Repartizarea nominală a spaţiilor din căminele militare de garnizoană, care nu se află în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, se face conform punctajului obţinut de către fiecare persoană care a înaintat raport comandantului/şefului unităţii militare deţinătoare, începând cu cel care cumulează cele mai multe puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului, având în vedere criteriile de mai sus, prevăzute la nr. crt. 4-7 şi nr. crt. 9-12.
ANEXA nr. 9: REGISTRUL de evidenţă a persoanelor
- Model -
(1)_
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - U.M. şi garnizoana/instituţia
B - Numărul ordinului de serviciu sau al legitimaţiei militare
C - Domiciliul
D - Seria şi nr. B.I./C.I. sau paşaport
E - Numărul de înmatriculare al autoturismului
F - de predare a inventarului
G - de primire a inventarului

Nr. crt.

Nr. camerei

Numele şi prenumele - cu litere de tipar

Gradul

A

B

C

D

E

Scopul sosirii

Data sosirii

Data plecării

Nr. de zile

Semnătura

F

G

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

               
               
               
               
               
               
               
(2)NOTE:
1.Persoanele care utilizează spaţiile din sanatorii sunt luate în evidenţă într-un document al cărui model este aprobat de comandantul/şeful unităţii militare deţinătoare.
2.Coloana nr. 6 se completează pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale.
ANEXA nr. 10:
- Model -
REGISTRUL de evidenţă pentru acordarea vizelor în scopul utilizării spaţiilor din hoteluri/pensiuni
(de evidenţă a personalului Ministerului Apărării Naţionale ce se află în interesul serviciului, temporar, în garnizoana ............... şi care nu poate utiliza spaţiul din căminul de garnizoană/unitate)
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - U.M. în care este încadrat
B - Numărul ordinului de serviciu sau al legitimaţiei militare

Nr. crt.

Numele şi prenumele solicitantului
- cu litere de tipar -

Gradul

A

B

Motivul pentru care nu poate utiliza spaţiul

Data sosirii - ziua/luna/anul -

Datele personalului căminului care a vizat ordinul de serviciu

Numele şi prenumele

Semnătura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
         
         
         
         
         
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 7 ianuarie 2016