ORDIN nr. 533 din 7 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Operatorul economic: RO-ARMYCATERING - S.A.
Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, municipiul Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 28980435
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (2013)

Propuneri an curent (2014)

%

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

32.757,20

38.740,30

118,26

40.677,32

44.745,05

105,00

110,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32.714,68

38.670,00

118,20

40.603,50

44.663,85

105,00

110,00

  

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

        
  

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

        

2

 

Venituri financiare

5

42,52

70,30

165,33

73,82

81,20

105,00

110,00

3

 

Venituri extraordinare

6

       

II

  

CHELTUIELI TOTALE
(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)

7

32.693,85

37.936,69

116,04

39.833,52

43.816,88

105,00

110,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32.668,05

37.826,69

115,79

39.718,02

43.689,83

105,00

110,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

22.864,88

26.040,93

113,89

27.342,98

30.077,27

105,00

110,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

15,74

40,00

254,13

42,00

46,20

105,00

110,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.683,81

11.415,76

117,88

11.986,55

13.185,20

105.00

110,00

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13 + Rd.14)

12

7.595,68

8.932,00

117,59

9.378,60

10.316,46

105,00

110,00

C1

ch. cu salariile

13

6.849,71

7.959,60

116,20

8.357,58

9.193,34

105,00

110,00

C2

bonusuri

14

745,97

972,40

130,35

1.021,02

1.123,12

105,00

110,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

       
 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

       

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

119,65

218,45

182,56

229,37

252,31

105,00

110,00

  

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.968,48

2.265,31

115,08

2.378,58

2.616,43

105,00

110,00

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

103,62

330,00

318,47

346,50

381,15

105,00

110,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

25,80

110,00

426,36

115,50

127,05

105,00

110,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

       

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

63,35

803,61

1.268,53

843,79

928,17

105,00

110,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

17,09

101,20

592,08

128,26

141,08

126,74

110,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

46,26

702,41

1.518,46

737,53

811,29

105,00

110,00

 

1

 

Rezerve legale

25

3,17

40,18

1.268,53

42,19

46,41

105,00

110,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

       
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

       
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

       
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

40.94

662,23

1.617,57

695,34

764,88

105,00

110,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

       
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

34,80

331,12

951,51

347,67

382,44

105,00

110,00

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

       
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

       
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

34,80

331,12

951,51

173,84

191,22

52,50

110,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6,14

331,12

5.391,90

347,67

382,44

105,00

110,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

       

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

       
  

a)

cheltuieli materiale

38

       
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

       
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

       
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

       
  

e)

alte cheltuieli

42

       

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

152,51

411,93

270,10

457,47

527,96

111,05

115,41

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

       
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

       

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

152,51

411,93

270,10

457,47

527,96

111,05

115,41

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

       
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

483,00

550,00

113,87

600,00

660,00

109,09

110,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

441,00

515,00

116,78

550,00

605,00

106,80

110,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.435,31

1.445,31

100,70

1.517,57

1.669,33

105,00

110,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.294,35

1.287,96

99,51

1.352,36

1.487,60

105,00

110,00

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

74,18

75,09

101,22

78,84

86,73

105,00

110,00

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

       
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

54

998,07

979,26

98,12

1.028,22

1.131,04

105,00

110,00

 

8

 

Plăţi restante

55

       
 

9

 

Creanţe restante

56

1.060,26

744,94

70,26

782,19

860,41

105,00

110,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 451 din data de 20 iunie 2014