ORDIN nr. 1162 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (1), al art. 138 şi al art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXĂ: CARTA drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale
PARTEA 1:
(1)Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
(2)În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal central va proceda, în principal, la:
a)solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;
b)analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
c)confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
d)solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e)discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;
f)stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
g)dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.
(3)Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.
PARTEA 2:
Stimate contribuabil,
Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi următoarele drepturi:
1.Conform prevederilor art. 138 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare.
(1)Avizul de verificare va fi comunicat potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.
(2)Avizul de verificare cuprinde:
a)temeiul juridic al verificării;
b)data de începere a verificării;
c)perioada ce urmează a fi supusă verificării;
d)posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
e)locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;
f)solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare.
(3)Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative şi a altor clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală personală.
2.Conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale.
Amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.
În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale.
3.Conform prevederilor art. 141 alin. (3) şi art. 124 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
4._
(1)Conform prevederilor art. 140 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale la:
a)domiciliul dumneavoastră;
b)domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.
(2)Solicitarea pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.
5.Conform prevederilor art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.
6.Conform prevederilor art. 138 alin. (7), (14), (15), (16) şi ale art. 143 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.
Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea situaţiei fiscale personale, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.
La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.
Dacă informaţiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii în condiţiile legii.
7.Conform art. 66 din Codul de procedură fiscală, soţul/soţia, rudele ori afinii dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.
De asemenea, au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii şi alte persoane conform prevederilor art. 67 din Codul de procedură fiscală.
Persoanele prevăzute la art. 67, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.
8.Conform prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie.
9.Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă conform prevederilor art. 138 alin. (18) din Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 144 din Codul de procedură fiscală, prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (18), conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor.
10.Conform prevederilor art. 11 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.
În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la dumneavoastră, cum ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către dumneavoastră, plătitori sau terţi.
11.Conform prevederilor art. 145 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării situaţiei fiscale personale.
Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate potrivit dispoziţiilor art. 138 alin. (17).
La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării situaţiei fiscale personale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.
Data, ora şi locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.
Aveţi dreptul să vă exprimaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării situaţiei fiscale personale, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării acestora de către organul fiscal.
Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.
12._
(1)Conform prevederilor art. 268, 269 şi ale art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situaţiei fiscale personale.
(2)În cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul verificării situaţiei fiscale personale, aveţi dreptul să contestaţi actul administrativ fiscal emis cu această ocazie de organul de verificare fiscală.
(3)Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
a)datele dumneavoastră de identificare;
b)obiectul contestaţiei;
c)motivele de fapt şi de drept;
d)dovezile pe care se întemeiază;
e)semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.
(4)Contestaţia se depune în scris, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal în urma verificării situaţiei fiscale personale, la organul fiscal emitent al actului atacat şi nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.
(5)Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi următoarele obligaţii:
1.Conform prevederilor art. 138 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central.
În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. În acest caz, solicitarea se anexează la avizul de verificare.
În situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării situaţiei fiscale personale, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.
2.Conform prevederilor art. 10 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de cooperare cu organul fiscal central.
În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră aveţi obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 10 alin. (1) din acelaşi act normativ de a coopera cu organul fiscal central în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către dumneavoastră, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care vă sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală şi procesual penală.
Aveţi obligaţia să întreprindeţi măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităţilor ce vă stau la dispoziţie.
3.Conform prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a furniza informaţii.
În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 58 din Codul de procedură fiscală de a furniza organului fiscal central informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale.
4.Conform prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a prezenta înscrisuri.
În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 64 din Codul de procedură fiscală de a pune la dispoziţia organului fiscal central registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.
5.Conform prevederilor art. 65 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a permite efectuarea constatărilor la faţa locului.
Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea situaţiei fiscale personale, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal central să efectueze o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.
Potrivit dispoziţiilor art. 27 din Constituţia României, republicată, funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal central şi experţii folosiţi în acţiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră decât cu acordul dumneavoastră.
În cazul în care constatările în interes fiscal fac necesar accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal central şi al experţilor, dacă este cazul, în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră şi nu sunteţi de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.
6.Conform prevederilor art. 147 coroborate cu cele ale art. 118 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.
7.Conform prevederilor art. 146, art. 156 alin. (1) şi ale art. 173 din Codul de procedură fiscală, precum şi prevederilor art. 117 din Codul fiscal, aveţi obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 18 aprilie 2016