ORDIN nr. 2408 din 12 iulie 2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 22 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, privind "model-cadru - Stat de funcţii autoritatea/instituţia publică solicitantă", se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

ANEXĂ: STAT DE FUNCŢII - Autoritatea/Instituţia publică solicitantă
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.040/2012)
- model-cadru -

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcţia de demnitate publica

Funcţia publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Treapta profesională/ grad

Nivelul studiilor

Observaţii

Înalt funcţionar public

de conducere*

de execuţie

de conducere

de execuţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  

Demnitari

primar/ viceprimar/ ministru etc.

           
  

Compartiment audit

   

auditor

I

principal

S

     
  

Secretar general

 

secretar general

          
  

Direcţia Generală .....

            
     

director general

  

I/II

S

     
  

Direcţia ....

            
     

director/ director executiv

  

I/II

S

     
     

director adjunct/director executiv adjunct

  

I/II

S

     
  

Serviciul .....

            
     

şef serviciu

  

I/II

S

     
      

consilier

I

asistent

S

     
      

consilier juridic

I

principal

S

     
      

expert

I

debutant

S

     
      

inspector

I

superior

S

     
      

referent de specialitate

II

superior

SSD

     
      

referent

III

superior

M

     
      

referent

III

superior

M

     
  

Biroul .....

            
     

şef birou

  

I/II

S

     
               
      

consilier

I

superior

S

     
      

inspector

I

superior

S

     
      

referent de specialitate

II

superior

SSD

     
      

referent

III

superior

M

     
  

Compartimentul .............

            
      

expert

I

principal

S

     
           

inspector

debutant

S

 
           

referent

II

M

 

Funcţia/Număr de posturi

Ocupate

Vacante

Total

Numele şi prenumele, funcţia deţinută şi semnătura şi ştampila (în original) conducătorului autorităţii/instituţiei publice solicitante

Nr. total de demnitari

   

Nr. total de înalţi funcţionari publici

   

Nr. total de funcţii publice de conducere

   

Nr. total de funcţii publice de execuţie

   

Nr. total de funcţii contractuale de conducere**

   

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

   

Nr. total de posturi din cadrul instituţii/autorităţii publice

   

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare***

   
___
* Sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual.
** Se vor avea în vedere toate formele legale de angajare.
*** Se aplică pentru administraţia publică locală.
NOTĂ:
Tabelul se poate modifica în funcţie de necesităţile instituţiei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 24 iulie 2013