METODOLOGIE din 12 iunie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate
Art. 1
(1)Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza studii universitare de master în domeniile prevăzute de hotărârile anuale ale Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare.
(2)Instituţiile de învăţământ superior acreditate care şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale se consideră instituţii de învăţământ superior acreditate pentru domeniile de studii de master în care acestea se încadrează.
(3)În anul universitar 2013-2014 domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie din programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS până la data de 30 iunie 2013, în condiţiile prevăzute la art. 138 alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată care şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, senatul universitar şi/sau consiliul de administraţie, după caz, stabilesc încadrarea fiecărui program de studiu de master în unul dintre domeniile de studii universitare de master acreditate conform alin. (1)-(3). Lista domeniilor universitare de master, încadrarea programelor de studii de master acreditate, forma de învăţământ, locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare se vor transmite pentru confirmare la ARACIS, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
(5)În instituţiile de învăţământ superior acreditate care şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master interdisciplinare acreditate de ARACIS, senatele universitare şi/sau consiliile de administraţie, după caz, stabilesc domeniul de studii universitare de master acreditat conform alin. (1)-(3) în care se încadrează programul de studii de master, precum şi celelalte domenii care asigură interdisciplinaritatea şi le transmit pentru confirmare la ARACIS, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
(6)Lista domeniilor universitare de master acreditate pentru instituţiile de învăţământ superior se aprobă prin hotărâri anuale ale Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, iar lista programelor de studii de master aferente acestora se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIS, cu 6 luni înainte de începerea anului universitar.
(7)Instituţiile de învăţământ superior care organizează începând cu anul universitar 2013-2014 programe de studii universitare de master în domenii noi de studii universitare de master, sunt obligate să acrediteze cel puţin un program de studii universitare de master în acel domeniu. Programele de studii universitare de master nou promovate se acreditează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR), în condiţiile prevăzute la art. 138 alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. După acreditarea programului de studiu de master, domeniul de studii universitare de master al instituţiei de învăţământ superior se consideră acreditat.
(8)În cadrul unui domeniu acreditat pentru studii universitare de master, programele de studii de master promovate de o instituţie de învăţământ superior sunt stabilite anual de către senatul universitar şi/sau de către consiliul de administraţie şi comunicate la Ministerul Educaţiei Naţionale până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat. Planurile de învăţământ ale programelor noi se validează de ARACIS sub aspectul încadrării în domeniul de studii universitare de master şi al respectării standardelor de calitate cu privire la conţinuturi, ponderi de discipline, număr de ore.
Art. 2
(1)Stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master şi cărora li se poate acorda diplomă de absolvire se realizează în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în EQAR şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea domeniilor de studii universitare de master, conform legislaţiei în vigoare.
(2)La stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master se iau în considerare domeniile, standardele şi criteriile de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare program de master nu va fi mai mare de 75.
(3)Pentru anul universitar 2013-2014 stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master se face, la propunerea ARACIS, prin hotărâre a Guvernului, pe baza capacităţii de şcolarizare pentru programele de studii universitare de master acreditate şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
Art. 3
(1)Programele de studii universitare de master acreditate, care au depăşit termenul de evaluare periodică de 5 ani şi care au fost incluse în domeniile de master acreditate conform art. 1 alin. (1)- (3), vor fi reevaluate odată cu derularea procedurilor de evaluare externă în vederea acreditării domeniului de studii universitare de master din care acestea fac parte, în baza unei proceduri specifice elaborate de ARACIS în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
(2)Evaluarea externă a domeniilor universitare de master prevăzute la alin. (1) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în EQAR în baza procedurii specifice avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin ordin al ministrului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013