HOTĂRÂRE nr. 155 din 10 martie 2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără afectarea drepturilor salariale ale acestuia.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului,

Ilie Dumitru Haralambie Mitea

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Domeniilor Statului
Numărul maxim de posturi 238, inclusiv demnitarii, din care:
- 214 posturi de execuţie
- 24 posturi de conducere
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016