HOTĂRÂRE nr. 38 din 3 februarie 2016 privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată prin Legea nr. 15/2014.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumit în continuare Plan de activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Scopul Planului de activităţi este de a stabili activităţile pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, la nivel naţional, denumită în continuare INIS.
Art. 3
Planul de activităţi se pune în aplicare de către autorităţile publice prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.
Art. 4
Termenii şi expresiile folosite în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 579/2015.
Art. 5
Respectarea prevederilor cap. III - Interoperabilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, se asigură prin aplicarea regulamentelor Uniunii Europene enumerate în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, precum şi a ghidurilor tehnice ale Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, transpusă prin aceeaşi ordonanţă a Guvernului.
Art. 6
(1)Planul de activităţi cuprinde activităţile stabilite de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, dar fără a se limita la acestea.
(2)Activităţile prevăzute în Planul de activităţi se realizează de către autorităţile publice cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, republicată, astfel încât cerinţele de conformitate cu regulamentele Uniunii Europene să fie îndeplinite, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă a Guvernului, până la data de:
a)23 noiembrie 2017, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată;
b)21 octombrie 2020, în cazul temelor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul culturii,

Mihai Ghyka,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: PLANUL DE ACTIVITĂŢI pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

Nr. crt.

Activitatea

Termenul

1.

Achiziţionarea serviciilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea geoportalului INIS în conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată

permanent

2.

Achiziţionarea serviciilor pentru realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice realizate de autorităţile publice, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

3.

Stabilirea şi publicarea de către fiecare autoritate publică care are calitatea de furnizor de seturi de date spaţiale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora, a politicilor de acces pentru fiecare set de date spaţiale pe care le deţine (licenţă, tarife, public-ţintă)

2016-2020

4.

Identificarea, organizarea şi centralizarea seturilor de date spaţiale existente şi identificarea seturilor de date spaţiale noi, de către autorităţile publice, care sunt necesare pentru realizarea fiecărei teme de date spaţiale, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

5.

Identificarea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale care trebuie restructurate şi restructurarea acestora când este cazul, în conformitate cu art. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

6.

Identificarea seturilor de date spaţiale care trebuie actualizate şi actualizarea acestora când este cazul

permanent

7.

Punerea în comun de către autorităţile publice a seturilor de date spaţiale pe care le deţin, în format interoperabil, în vederea realizării temelor de date spaţiale

2016-2020

8.

Realizarea seturilor de date spaţiale pentru temele de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

2016-2020

9.

Identificarea şi stabilirea seturilor de date spaţiale de referinţă corespunzătoare anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, de către autorităţile publice, care sunt furnizori de seturi de date spaţiale, care trebuie utilizate pentru realizarea celorlalte teme de date spaţiale

2016-2017

10.

Stabilirea, de către autorităţile publice, a seturilor de date spaţiale care intră sub incidenţa Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

permanent

11.

Asigurarea accesului prin servicii facilitate de reţea şi la seturile de date spaţiale pentru care sunt încărcate metadate în geoportalul INIS

2016-2020

12.

Publicarea serviciilor facilitate de reţea de către autorităţile publice prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

2016-2020

13.

Publicarea şi întreţinerea metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile facilitate de reţea

2016-2020

14.

Realizarea serviciilor de comerţ electronic în cazul serviciilor facilitate de reţea pentru care se percep tarife sau taxe, conform art. 12 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

2016-2020

15.

Proiectarea, de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS, a propriei arhitecturi pentru infrastructura de date spaţiale, care se va implementa la nivelul fiecărei autorităţi publice

2016-2020

16.

Achiziţionarea echipamentelor informatice necesare în vederea stocării seturilor de date spaţiale şi instalării aplicaţiilor informatice care asigură funcţionalitatea serviciilor facilitate de reţea şi a serviciilor de date spaţiale, precum şi asigurarea întreţinerii acestora

2016-2020

17.

Utilizarea, de către fiecare autoritate publică care are calitatea de furnizor de servicii facilitate de reţea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 579/2015, a serviciilor de comunicaţii electronice securizate care se furnizează autorităţilor publice de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru îndeplinirea obligaţiilor autorităţilor publice, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

18.

Achiziţionarea de servicii de instruire, de către autorităţile publice, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 579/2015, a personalului implicat în realizarea activităţilor aferente realizării temelor de date spaţiale şi serviciilor facilitate de reţea

permanent

19.

Fundamentarea şi solicitarea anuală a resurselor financiare prin legile bugetare anuale în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

20.

Identificarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene care sunt eligibile pentru realizarea activităţilor în vederea asigurării condiţiilor tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, în conformitate art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată

permanent

21.

Elaborarea de reglementări interne de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, prin care să se stabilească proceduri, inclusiv pentru asigurarea gestionării datelor spaţiale şi serviciilor facilitate de reţea care trebuie să se modifice şi/sau să se actualizeze, precum şi pentru înregistrarea/documentarea schimbărilor dintre diferitele versiuni ale seturilor de date spaţiale modificate/actualizate

permanent

22.

Asigurarea de către autorităţile publice care contribuie la instituirea INIS a personalului necesar îndeplinirii responsabilităţilor ce decurg din Hotărârea Guvernului nr. 579/2015

permanent

23.

Actualizarea şi întreţinerea seturilor de date şi serviciilor facilitate de reţea existente în INIS şi după încheierea tuturor termenelor de implementare a Directivei INSPIRE de către statele membre ale Uniunii Europene

permanent

24.

Stabilirea procedurilor interne de către toate autorităţile care contribuie la instituirea INIS pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

permanent

25.

Dezvoltarea, dacă este cazul, de către fiecare autoritate publică care este furnizor de servicii facilitate de reţea a unui mecanism, care să asigure publicarea în format compatibil cu cerinţele directivei INSPIRE a datelor spaţiale relevante, existente şi produse în propriile baze de date

permanent

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 96 din data de 9 februarie 2016