ORDIN nr. M.34 din 9 martie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2014
În temeiul art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La nivelul structurilor militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), până la nivel unitate inclusiv, se numeşte un responsabil pentru probleme sociale, de regulă locţiitorul comandantului/şefului structurii, numit prin ordin de zi pe unitate, care este sprijinit de şefii structurilor/microstructurilor cu atribuţii în domeniile specificate la art. 2 lit. a), de un reprezentant al maiştrilor militari şi subofiţerilor, de un reprezentant al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, după caz, precum şi de un reprezentant al structurii sindicale a personalului civil/al salariaţilor civili, după caz."
2.La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) membri: locţiitorii şefilor de departamente, locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, locţiitorul secretarului general, şeful Direcţiei financiar-contabile, şeful Direcţiei management resurse umane, şeful Corpului de control şi inspecţie, şeful Direcţiei audit intern, şeful Direcţiei medicale, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, comandantul/preşedintele Clubului sportiv al armatei «STEAUA», locţiitorii şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii, şeful Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică, şeful Direcţiei personal şi mobilizare, şeful Direcţiei logistice, şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, maistrul militar/subofiţerul de comandă al Statului Major General, un reprezentant al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti desemnat de Statul Major General şi un reprezentant al structurilor sindicale ale personalului civil aflate în evidenţa ministerului, desemnat de acestea."
3.La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) membri: şefii structurilor/microstructurilor cu responsabilităţi în domeniile prevăzute la art. 2 lit. a), responsabilul structurii de informare şi relaţii publice, maistru militar/subofiţerul de comandă sau un reprezentant al maiştrilor militari şi subofiţerilor, un reprezentant al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi un reprezentant al structurii sindicale a personalului civil/al salariaţilor civili, după caz;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016