DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2015 privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în şedinţa din data de 26 ianuarie 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 54 din 7 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 6, Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2, et. 6. ap. 64, cam. 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-514/09.06.2011,
şi a constatat următoarele:
Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia completă pentru aprobarea conducătorului executiv. Prin Adresa nr. SA-DAI 5824 din 18 decembrie 2014 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale.
Prin nedepunerea documentaţiei complete în termenul legal pentru aprobarea conducătorului executiv, societatea a încălcat prevederile art. 5 lit. b) şi art. 33 alin. (10) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (4) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de aceste motive, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. prin Referatul de constatare nr. SA-DRA 54 din 7 ianuarie 2015, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 26 ianuarie 2015,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 6, Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2, et. 6, ap. 64, cam. 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-514/09.06.2011, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Potrivit prevederilor art. 213 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 5
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 5 martie 2015