CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 14 iunie 2016 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
CAPITOLUL I: Dispoziţii comune
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.
(2)Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale.
(3)Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii.
(4)Serviciile private pot fi:
a)servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor;
b)societăţi prestatoare de servicii.
Art. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentele criterii au următoarele înţelesuri:
a)autospecială de intervenţie - autospecială destinată intervenţiei pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă, a cărei dotare este descrisă în cartea tehnică;
b)autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mare - autospecială al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mare;
c)autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate medie - autospecială al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.001 şi 5.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate medie;
d)autospecială de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică - autospecială al cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri, denumită în continuare autospecială de capacitate mică;
e)autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d);
f)sector de competenţă - delimitare teritorială în care serviciul voluntar sau serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale;
g)extinderea/restrângerea activităţii - reprezintă modificarea condiţiilor care au stat la baza înfiinţării şi/sau a funcţionării serviciului voluntar sau a serviciului privat, în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea numărului sectoarelor de competenţă;
h)formaţie de intervenţie - structură de intervenţie care are în compunere o grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate;
i)grupă de intervenţie - structură de intervenţie care încadrează o autospecială;
j)echipă specializată - structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, având misiunea de evacuare, salvare şi asigurare a intervenţiei, şi care nu încadrează o autospecială de intervenţie sau autospecială de stingere cu apă şi spumă;
k)forţe de intervenţie - oricare dintre entităţile prevăzute la lit. h)-j);
l)timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei;
m)capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o situaţie de urgenţă;
n)societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca domeniu de activitate şi activitate principală - Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora, conform Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN);
o)dispecerat - structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii;
p)compartiment de prevenire - structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
q)tură - totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat.
Art. 3
(1)Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică după cum urmează:
a)categoria I (C1) - formate dintr-un sef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;
b)categoria a II-a (C2) - formate dintr-un sef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi echipe specializate.
(2)Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă.
(3)Societăţile prestatoare de servicii sunt de tip C2.
(4)Serviciile private tip C2 au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute potrivit alin. (2), permanent, în sectorul de competenţă.
(5)Formaţiile de intervenţie din structura unui serviciu privat tip C2 au cel puţin o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie.
Art. 4
(1)Serviciile proprii pot să îşi constituie dispecerat.
(2)Serviciile voluntare trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente.
(3)Societăţile prestatoare de servicii sunt obligate să îşi constituie dispecerat.
(4)Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.
Art. 5
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciile voluntare şi serviciile private îşi organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil.
SECŢIUNEA 2: Constituirea serviciilor voluntare şi serviciilor private
Art. 6
Serviciile voluntare şi serviciile private se constituie în baza următoarelor criterii:
a)tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b)destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul riscului de incendiu;
c)asigurarea timpului de răspuns;
d)asigurarea permanentă a intervenţiei.
Art. 7
(1)Au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare:
a)clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1.000, forma de învăţământ - zi;
b)clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
c)clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
d)clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
e)clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 mp;
f)clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
g)clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
h)clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.
(2)Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu propriu tip C2.
(3)În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi desfăşoară activitatea integral în clădiri (si instalaţii) protejate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.
(4)În situaţia în care nu constituie serviciu propriu, operatorul economic şi instituţia care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să încheie contracte, conform legii, cu servicii voluntare, cu operatori economici sau instituţii care au constituit servicii proprii sau cu societăţi prestatoare de servicii.
(5)Serviciile cu care se încheie contracte în condiţiile alin. (4) trebuie să aibă categoria în care s-ar încadra beneficiarul, potrivit alin. (1) şi (2), şi să asigure o intervenţie operativă şi eficace.
(6)Operatorul economic sau instituţia care a constituit serviciu propriu poate încheia contracte cu alt operator economic sau instituţie numai dacă poate asigura intervenţia în condiţiile art. 37.
Art. 8
(1)Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul/sediul social autoritatea administraţiei publice locale, operatorul economic sau instituţia.
(2)Extinderea/restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea serviciului voluntar sau a serviciului privat se poate realiza numai în baza unui aviz, emis potrivit competenţei prevăzute la alin. (1).
(3)Avizul pentru sector de competenţă se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă serviciul privat solicită să îşi desfăşoare activitatea. Avizul se solicită pentru fiecare sector de competenţă determinat potrivit art. 37.
Art. 9
(1)Pentru emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente:
a)cerere pentru emiterea avizului;
b)opis cu documentele depuse;
c)certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul societăţilor prestatoare de servicii;
d)hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/conducătorului privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat;
e)organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
f)regulamentul de organizare şi funcţionare;
g)contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
h)contractele de voluntariat ale personalului;
i)planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul serviciului voluntar şi al serviciului propriu;
j)documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
k)tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l)documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului voluntar/serviciului privat.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se depun în două exemplare. Cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în copie.
(3)Modificarea condiţiilor rezultate din documentele prevăzute la alin. (1), de natură să afecteze operativitatea şi capacitatea de intervenţie a serviciului, se notifică inspectoratului judeţean competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a intervenit.
Art. 10
Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului propriu se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor prevăzute la art. 9.
Art. 11
(1)Pentru emiterea avizului pentru sector de competenţă al societăţii prestatoare de servicii se depun următoarele documente:
a)cerere privind emiterea avizului;
b)opis cu documentele depuse;
c)avizul de înfiinţare a serviciului privat/aviz de extindere;
d)organigrama serviciului privat şi nominalizarea personalului pe funcţii pentru sectorul de competenţă;
e)contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat pentru sectorul de competenţă;
f)planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei pentru care se solicită avizarea sectorului de competenţă;
g)tabel cu materialele şi tehnica destinată intervenţiei în sectorul de competenţă;
h)contractele/convenţiile încheiate pentru intervenţia în sectorul de competenţă.
(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi serviciilor proprii, atunci când se solicită emiterea unui aviz pentru sector de competenţă, altul decât cel avizat la înfiinţare.
(3)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) se depun în două exemplare. Cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), care se depune în original, a documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se depune în original şi copie, celelalte documente se depun în copie.
Art. 12
(1)Pentru emiterea avizului de extindere/restrângere a activităţii, se depun următoarele documente:
a)cerere pentru extinderea/restrângerea activităţii;
b)opis cu documentele depuse;
c)hotărârea consiliului local sau decizia de extindere/restrângere a activităţii, după caz, organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
d)contractele de voluntariat ale personalului;
e)contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
f)documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
g)tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie care face obiectul extinderii/restrângerii şi documentele care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a acestora.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) se depun în două exemplare. Cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), celelalte documente se depun în copie.
Art. 13
(1)Serviciul propriu se desfiinţează în următoarele situaţii:
a)la încetarea activităţii operatorului economic, ca urmare a declarării falimentului;
b)în caz de restrângere a activităţii operatorului economic, dacă prin aceasta nu se mai încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) şi (2);
c)dacă intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau serviciu privat.
(2)Pentru emiterea avizului de desfiinţare se depun documentele care atestă una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
SECŢIUNEA 3: Încadrarea serviciilor voluntare şi serviciilor private
Art. 14
(1)Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele:
a)şef serviciu;
b)şef compartiment pentru prevenire;
c)şef formaţie de intervenţie;
d)şef grupă de intervenţie;
e)şef echipă specializată;
f)specialist pentru prevenire;
g)conducător autospecială;
h)servant pompier;
i)mecanic utilaj;
j)dispecer/telefonist.
(2)În cazul serviciilor voluntare şi serviciilor private care au organizat atelier propriu de întreţinere şi reparaţii, funcţiile specifice se completează cu funcţiile de electromecanic auto şi operator repararea şi întreţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă.
Art. 15
(1)Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să corespundă criteriilor fizice şi să fie apt medical şi psihologic.
(2)Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 1.
(3)Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare şi anual.
(4)Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.
Art. 16
(1)Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de 50 de ani.
(2)Peste vârsta de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar poate activa în structurile operative dacă, în urma evaluării anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical şi psihologic.
(3)Personalul voluntar poate activa şi peste vârsta de 55 de ani, ca specialist de prevenire, fără a fi necesară îndeplinirea criteriilor şi aptitudinilor prevăzute la art. 15 alin. (1).
Art. 17
Personalul angajat pe funcţiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) şi cel care îndeplineşte prin cumul funcţia de şef serviciu şi şef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 18
(1)Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
(2)Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în compunere minimum 3 servanţi/tură.
(3)Compunerea grupei de intervenţie care încadrează autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
Art. 19
(1)Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a)stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare sau serviciile private de tip C1;
b)stingere incendii de pădure;
c)căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d)cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui accident nuclear;
e)avertizare-alarmare.
(2)Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
(3)În situaţia în care nu se constituie echipă de avertizare-alarmare, atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de membrii altor echipe specializate.
Art. 20
(1)Şeful serviciului voluntar şi al serviciului privat are următoarele obligaţii principale:
a)întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului privat;
b)planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
c)asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d)organizează activitatea de prevenire;
e)verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f)conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g)întocmeşte rapoartele de intervenţie.
(2)Atribuţiile personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
SECŢIUNEA 4: Dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
Art. 21
(1)Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie şi uniforma, mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei trebuie să fie deţinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a acestor servicii.
(2)Autospecialele şi utilajele se păstrează în spaţii închise care asigură o temperatură de minimum 5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber.
(3)Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică, de îndată, la inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă asigură acţiunile de răspuns.
(4)Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, la inspectoratele judeţene care au emis avizul de înfiinţare.
(5)Înlocuirea unei autospeciale se poate face doar cu alta cel puţin similară din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie, cu acordul scris al inspectoratului judeţean care a emis avizul de înfiinţare.
Art. 22
(1)Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, conform prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private.
(3)Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar şi serviciului privat este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 23
(1)Autospecialele, echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2)Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat. Se interzice inscripţionarea numărului unic pentru situaţii de urgenţă 112 pe autospeciale.
Art. 24
Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3.
SECŢIUNEA 5: Pregătirea personalului
Art. 25
(1)Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire.
(2)Coordonarea activităţii de pregătire a personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se execută de inspectoratele judeţene.
(3)Temele şi exerciţiile prevăzute în planul de pregătire prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă şi de particularităţile intervenţiei.
Art. 26
Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private se antrenează în bazele de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau ale altor servicii, în baza unor protocoale.
CAPITOLUL II: Dispoziţii specifice
SECŢIUNEA 1: Servicii voluntare
Art. 27
(1)În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospecială se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
(2)Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu funcţia de bază, în condiţiile legii.
Art. 28
Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă avizul inspectoratului judeţean competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b)să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
Art. 29
Din compartimentul de prevenire poate face parte şi persoana autorizată pentru a desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum.
Art. 30
Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure:
a)un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale;
b)un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural;
c)un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în mediul urban.
Art. 31
(1)Sectorul de competenţă al unui serviciu voluntar este teritoriul unităţii administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.
(2)Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a)la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute;
b)în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de minute.
(3)În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de intervenţie în locaţii diferite.
Art. 32
(1)Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte ori convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au constituit servicii voluntare.
(2)Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
Art. 33
(1)Intervenţia trebuie să se realizeze gradual, astfel:
a)alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, precum şi, după caz, a entităţii prevăzute la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
b)realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar;
c)acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de către entitatea prevăzută la art. 32 cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol;
d)participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean.
(2)Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor prevăzute la art. 32 sau, după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului judeţean, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.
Art. 34
(1)Autospeciala trebuie să asigure intervenţia 24 de ore din 24 de ore şi să fie deservită permanent de un conducător autospecială.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul servanţilor pompieri angajaţi.
Art. 35
Norma minimă de dotare cu tehnică şi materiale pentru intervenţie a serviciului voluntar este prevăzută în anexa nr. 5.
SECŢIUNEA 2: Servicii private
Art. 36
(1)În cadrul unui operator economic sau unei instituţii nu pot funcţiona simultan un serviciu propriu şi o societate prestatoare de servicii.
(2)Societatea prestatoare de servicii asigură în sectorul de competenţă, prin formaţia de intervenţie, gestionarea intervenţiei pentru toate riscurile identificate.
Art. 37
Sectorul de competenţă al unui serviciu privat cuprinde aria desfăşurată a clădirii sau a ansamblului de clădiri, inclusiv terenul anexat acestora, administrate de operatorul economic/instituţia care l-a constituit sau, după caz, cu care s-a încheiat contract.
Art. 38
(1)Funcţiile serviciului propriu tip C1 se exercită, de regulă, de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat pe alte funcţii.
(2)Funcţiile serviciilor proprii tip C2 se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:
a)exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, conducător autospecială, precum şi un servant pompier pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu;
b)prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.
Art. 39
(1)Compartimentul de prevenire are în componenţă minimum 3 specialişti.
(2)Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de intervenţie şi al echipei specializate pentru stins incendii se organizează în ture.
(3)Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa, pe timpul programului de lucru, a câte unei echipe specializate pentru fiecare dintre riscurile identificate.
Art. 40
(1)Societăţile prestatoare de servicii au obligaţia să deţină cel puţin două autospeciale de capacitate medie sau autospeciale de capacitate mare funcţionale.
(2)Toate autospecialele de stingere cu apă şi spumă ale unei societăţi prestatoare de servicii trebuie să fie deţinute în baza unui titlu valabil de utilizare.
Art. 41
Funcţiile societăţilor prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat al societăţii încadrat exclusiv pe aceste funcţii.
Art. 42
Societatea prestatoare de servicii trebuie să asigure menţinerea operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilită, 24 de ore din 24 de ore.
Art. 43
(1)Conducerea intervenţiei se asigură de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau de către persoanele desemnate de acesta.
(2)Conducerea intervenţiei la societatea prestatoare de servicii se asigură de către şeful serviciului sau şeful formaţiei de intervenţie.
Art. 44
(1)Nerespectarea prezentelor criterii implică, potrivit legii, anularea avizului de înfiinţare şi/sau a avizului pentru sector de competenţă.
(2)Situaţiile în care se anulează avizul de înfiinţare sunt:
a)neasigurarea categoriei serviciului privat conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2);
b)nedeţinerea autospecialelor de stingere cu apă şi spumă potrivit categoriei serviciului privat şi sectorului de competenţă;
c)funcţionarea societăţii prestatoare de servicii într-un sector de competenţă pentru care nu a primit aviz.
(3)Dispoziţiile alin. (2) lit. c) nu se referă la situaţia în care societatea prestatoare de servicii intervine, într-un caz punctual, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unei situaţii de urgenţă.
(4)Situaţiile în care se anulează avizul pentru sector de competenţă sunt:
a)nemenţinerea operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilită potrivit art. 42;
b)nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 3 alin. (4).
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 45
(1)Pentru activităţi punctuale, precum competiţii sportive, manifestări cultural-artistice, festivaluri şi altele asemenea, serviciile voluntare şi serviciile private pot asigura măsuri de prevenire şi intervenţie fără aviz pentru sectorul de competenţă. Această situaţie nu constituie o extindere a activităţii în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 lit. g).
(2)Măsurile de prevenire şi intervenţie la activităţile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenţie şi dispunerea mijloacelor tehnice de intervenţie în sectoarele de competenţă avizate.
Art. 46
Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 6.
Art. 47
(1)Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către şeful serviciului.
Art. 48
Atunci când se intervine fără sprijinul structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratelor judeţene, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenţiei, şeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă se află.
Art. 49
Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
-****-
ANEXA nr. 1: Baremele pentru evaluarea criteriilor fizice la încadrarea personalului

Nr. crt.

Probe

Echipament necesar

Barem

1.

Pista cu obstacole pe 100 m, conform Regulamentului concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

a) o ţeavă de refulare a apei;

b) 2 furtunuri de refulare tip C;

c) un distribuitor B-CBC;

d) un gard de 2 metri;

e) o bârnă de echilibru.

maximum 35 sec.

2.

Alergare cu două role de furtun tip C, pe o distanţă de 200 de metri

a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);

e) mănuşi de protecţie;

f) 2 furtunuri de refulare tip C.

maximum 50 sec.

3.

Urcare două etaje echipat cu aparatul individual de protecţie respiratorie

a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă);

e) mănuşi de protecţie;

f) aparat individual de protecţie respiratorie.

maximum 50 sec.

4.

Tracţiune la bară

a) costum de protecţie tip pompier;

b) cizme scurte din piele cu branţ metalic;

c) cască de protecţie cu vizor;

d) brâu tip pompier (centură de siguranţă).

minimum 3 tracţiuni

ANEXA nr. 2: Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
a)Şef serviciu:
1.costum de protecţie tip pompier;
2.cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3.cască de protecţie cu vizor;
4.brâu pompier (centură de siguranţă);
5.lanternă;
6.aparat de respirat cu aer comprimat;
7.mănuşi de protecţie.
b)Şef compartiment pentru prevenire:
1.costum de protecţie tip pompier;
2.cască de protecţie cu vizor;
3.brâu pompier (centură de siguranţă);
c)Membru în compartimentul de prevenire:
1.costum de protecţie tip pompier;
2.cască de protecţie cu vizor;
3.brâu pompier (centură de siguranţă).
d)Membrii formaţiilor de intervenţie, grupelor de intervenţie, echipelor specializate, conducători autospecialelor:
1.costum de protecţie tip pompier;
2.cizme scurte din piele cu branţ metalic;
3.cască de protecţie cu vizor;
4.brâu pompier (centură de siguranţă);
5.lanternă;
6.aparat de respirat cu aer comprimat;
7.mănuşi de protecţie.
ANEXA nr. 3: Norma minimă de dotare a spaţiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate
CAPITOLUL 1: A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului
a)Dispeceratul:
1.mese de lucru şi scaune;
2.post telefonic cu legătură directă la beneficiar;
3.staţii de emisie-recepţie mobile;
4.mijloace de alarmare;
5.calculator;
6.imprimantă.
b)Spaţii pentru garare/revizie mijloace de intervenţie:
1.spaţii pentru gararea/depozitarea, adăpostirea şi întreţinerea materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
2.utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
CAPITOLUL 2: B. Dotarea minimă a unei autospeciale de stingere cu apă şi spumă

Nr. crt.

Denumire

Nr. bucăţi

1

furtun de refulare tip C

15

2

furtun de refulare tip B

10

3

ţeavă de refulare tip C

4

4

tub de cauciuc pentru aspiraţie tip A

5

5

distribuitor B-CBC

2

5

hidrant portativ + cheie + mufe

1 set (1 + 1+2)

7

colector

1

8

sorb pentru tuburile de aspiraţie

2

9

coş metalic

2

10

cordiţă susţinere sorb

2

11

ejector pentru ape mici

1

12

reducţii de racorduri

- tip A-B

- tip B-C

 

1

1

13

amestecător de linie

1

14

ţeavă generatoare de spumă mecanică

2

15

costum de protecţie anticalorică (pentru serviciile private pentru situaţii de urgenţă)

- apropiere normal (bluză, pantaloni, glugă, mănuşi, cizme)

- pătrundere greu (combinezon cu glugă şi cizme etanşe şi mănuşi)

 

1

1

16

aparate de respirat cu aer comprimat

2

17

butelie cu aer comprimat, de rezervă

2

18

coardă de salvare

2

19

cordiţă de salvare

2

20

topor - târnăcop + toc

1

21

toporaşul + toc

2

22

cange

1

23

rangă

1

24

proiector mobil

1

25

trepied proiector

1

26

bobină pentru cablu de 50 m

1

27

punte de trecere peste furtun

2

28

cot furtun

1

29

geantă pentru chei şi feşe

2

30

cheie pentru racordare (furtunuri)

4

31

faşă pentru furtun

- tip B

- tip C

 

4

4

32

scară de fereastră

1

33

scară culisabilă

1

34

stingător portativ cu pulbere P 6

2

35

trusă sanitară omologată RAR

1

CAPITOLUL 3: C. Dotarea echipei specializate

Nr. crt.

Tipul echipei specializate

Dotare minimă/echipă

1

Stingere incendii

- o linie de furtun (6 furtunuri tip C, 2 ţevi tip TURA-P)

- 3 aparate individuale de protecţie respiratorie (3 butelii de rezervă)

- 3 lanterne

2

Căutare-deblocare-salvare-evacuare

- lanternă - 1

- unelte de deblocare-salvare

- targă - 1

- vestă reflectorizantă - 1/persoană

- lanternă - 1/persoană

3

Cercetare-intervenţie

- echipament detecţie - 1

- complet de protecţie CBRN - 1/persoană

ANEXA nr. 4: Model de aviz pentru funcţia şef serviciu voluntar

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "......." al judeţului .....................

Nr. .............

din .....................

AVIZ
Domnul/Doamna ......................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..........., CNP .............., întruneşte condiţiile legale* pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ................. .
Avizul se emite astăzi, .............. .
Inspector şef,
.....................
_______
* A absolvit cursul de şef serviciu într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări/deţine brevet de pompier specialist.
ANEXA nr. 5: Norma minimă de dotare cu tehnică şi materiale pentru intervenţie a serviciului voluntar
I.Identificarea tipului de risc/nivelului de risc din unitatea administrativ-teritorială
a)tip de risc: incendiu - I

Nivel de risc

I1

I2

I3

I4

Categorii de construcţii

Gospodării, operatori economici cu specific agricol, terenuri agricole, case de vacanţă, campinguri

Construcţii până la 2 etaje, operatori economici cu suprafaţă până la 300 m2, depozite cu suprafaţă până la 500 m2

Construcţii de la 2 la 4 etaje, operatori economici cu suprafaţă cuprinsă între 300 şi 500 m2, spaţii de producţie şi/sau depozitare cu suprafaţa între 400 şi 5.000 m2, structuri de primire turistică cu funcţiunea de cazare cu peste 50 locuri, policlinici

Construcţii cu peste 4 etaje, operatori economici cu suprafaţă peste 500 m2, spaţii de producţie şi/sau depozitare cu suprafaţa peste 5.000 m2, spitale

b)tip de risc: incendiu de pădure - IP

Nivel de risc

IP1

IP2

IP3

IP4

Suprafaţă împădurită

până la 25% din teritoriu

între 25 şi 50% din teritoriu

între 51 şi 75% din teritoriu

peste 75% din teritoriu

parcuri/rezervaţii naţionale, zone împădurite cuprinse în NATURA 2000 şi altele asemenea

teren în pantă

c)tip de risc: inundaţie - In

Nivel de risc

In 1

In 2

In 3

In 4

Suprafaţa de risc

până la 20 gospodării care ar putea fi afectate

între 21 şi 100 gospodării care ar putea fi afectate

între 100 şi 500 de gospodării care ar putea fi afectate, obiective sociale şi economice de interes local care ar putea fi afectate

peste 500 de gospodării care ar putea fi afectate, obiective sociale şi economice de interes naţional care ar putea fi afectate

d)tip de risc: cutremur - C

Nivel de risc

C1

C2

Zona seismică

intensitate mai mică de VII pe scara MSK

intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK

II.Stabilirea normei minime de dotare în funcţie de tipul de riscuri identificate şi nivelul de risc calculat

INCENDIU

INCENDIU DE PĂDURE

I1

Autospecială de stingere cu apă şi spumă*

Lanternă - 5 buc./autospecială de stingere cu apă şi spumă

P1

Topor - 5 buc.

Paletă din răchită (bătător) - 10 buc.

Rucsac cu apă pentru lupta împotriva incendiilor de pădure 25 l - 2 buc. (tip raniţă)

Ferăstrău mecanic - 1 buc.

Aparat radio emisie-recepţie portabil - 2

buc.

Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.

Tractor cu plug - 1 buc.

I2

Autospecială de stingere cu apă şi spumă*

Mijloace de salvare de la înălţime

Lanternă - 5 buc./autospecială de stingere cu apă şi spumă

P2

Topor - 5 buc.

Paletă din răchită (bătător) - 20 buc.

Rucsac cu apă pentru lupta împotriva incendiilor de pădure 25 l - 4 buc.

Ferăstrău mecanic - 1 buc.

Aparat radio emisie-recepţie portabil - 4 buc.

Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.

Tractor cu plug - 1 buc.

I3

Autospecială de stingere cu apă şi spumă*

Autoscară pentru stingerea incendiilor

Lanternă - 5 buc./autospecială de stingere cu apă şi spumă

P3

Topor - 10 buc.

Paletă din răchită (bătător) - 30 buc.

Rucsac cu apă pentru lupta împotriva incendiilor de pădure 25 l - 6 buc.

Ferăstrău mecanic - 2 buc.

Aparat radio emisie-recepţie portabil - 6 buc.

Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.

ATV cu sistem de stingere pentru prima intervenţie - 1 buc.

Tractor cu plug - 1 buc.

I4

Autospecială de stingere cu apă şi spumă*

Autoscară pentru stingerea incendiilor

Ambulanţă (transport) - 1 buc.

Lanternă - 5 buc./autospecială de stingere cu apă şi spumă

P4

Topor - 10 buc.

Paletă din răchită (bătător) - 40 buc.

Rucsac cu apă pentru lupta împotriva incendiilor de pădure 25 l - 8 buc.

Ferăstrău mecanic - 2 buc.

Aparat radio emisie-recepţie portabil - 8 buc.

Redresor încărcat acumulatori - 1 buc.

ATV cu sistem de stingere pentru prima intervenţie - 2 buc.

Tractor cu remorcă-cisternă

Tractor cu plug - 1 buc.

INUNDAŢII

CUTREMUR

n1

Motopompă de evacuare apă - 1 buc.

1

-

n2

Motopompă de evacuare apă**

Barcă de salvare - 1 buc.

Generator electric - 1 buc.

Vestă de salvare/salvator

Portavoce - 1 buc.

2

Lopată concavă - 4 buc.

Lopată - 3 buc.

Târnăcop - 3 buc.

Rangă - 3 buc.

Topor**** - 3 buc.

Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton - 1 buc.

Targă - 3 buc.

Buldoexcavator***** - 1 buc.

n3

Motopompă de evacuare apă***

Barcă de salvare - 2 buc.

Instalaţie de potabilizare a apei de medie capacitate

Generator electric - 2 buc.

Vestă de salvare/salvator

Buldoexcavator - 1 buc.

Portavoce - 1 buc.

-

-

n4

Motopompă de evacuare apă***

Barcă de salvare - 3 buc.

Instalaţie de potabilizare a apei de mare capacitate

Generator electric - 3 buc.

Vestă de salvare/salvator

Buldoexcavator - 1 buc.

Portavoce - 1 buc

-

-

* O autospecială de stingere cu apă şi spumă la cel mult 2.000 de gospodării/locuinţe individuale.
** 1 buc. la 20 de gospodării în zonă inundabilă.
*** Motopompă de evacuare apă de capacitate medie - 1 buc. la 100 de gospodării.
**** Dacă nu există în dotare prin IP1 - IP4.
***** Dacă nu există în dotare prin In3 sau In4.
ANEXA nr. 6: STRUCTURA-CADRU a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private
CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale
1.date referitoare la constituirea serviciului;
2.prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc gestionate;
3.alte date de interes general.
CAPITOLUL 2: Organizarea şi atribuţiile serviciului
1.conducerea şi structura organizatorică;
2.atribuţiile serviciului;
3.atribuţiile compartimentului de prevenire;
4.atribuţiile formaţiilor de intervenţie;
5.atribuţiile grupelor de intervenţie;
6.atribuţiile echipelor specializate;
7.atribuţiile dispeceratului;
8.atribuţiile atelierului.
CAPITOLUL 3: Atribuţiile personalului din structura serviciului
1.atribuţiile şefului de serviciu;
2.atribuţiile şefului compartimentului de prevenire;
3.atribuţiile membrilor compartimentului de prevenire;
4.atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie;
5.atribuţiile şefului grupei de intervenţie;
6.atribuţiile şefului echipei specializate;
7.atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie;
8.atribuţiile membrilor echipelor specializate;
9.atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie;
10.atribuţiile mecanicului de utilaj;
11.atribuţiile dispecerului/telefonistului;
12.atribuţiile electromecanicului auto;
13.atribuţiile operatorului pentru repararea şi întreţinerea autospecialelor de stingere a incendiilor.
CAPITOLUL 4: Gestionarea patrimoniului serviciului privat
- dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.
ANEXA nr. 7: DOCUMENTELE de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private
I.Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
II.Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului
1.hotărârea consiliului local de înfiinţare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire a serviciului privat, după caz, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
2.contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari;
3.contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei;
4.tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare;
5.tabelul cu necesarul de materiale şi tehnică, în funcţie de structura serviciului;
6.tabelul cu materialele şi tehnica existente în dotare;
7.evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului;
8.schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă;
9.fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
III.Dosar cu planurile operative ale serviciului
1.planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă;
2.planuri de cooperare;
3.planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă;
4.planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri.
IV.Dosar operativ
1.organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
2.registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
3.raportul de intervenţie (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste);
4.proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri.
V.Dosar privind pregătirea personalului
1.planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii;
2.registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute;
3.planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor.
VI.Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul
A)Serviciului voluntar
1.graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine;
2.graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum;
3.carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale;
4.graficul acţiunilor de informare preventivă.
B)Serviciului privat
1.graficul de control;
2.programul serviciului de rond;
3.registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond;
4.notele de control;
5.registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase.
VII.Dosar tehnic
1.planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie;
2.dosar tehnic al utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.
VIII.Registrul istoric (pentru serviciile voluntare)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 23 iunie 2016