ORDIN nr. 728 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020
Având în vedere prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015;
- Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
- Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.258/20131) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
_____
1)Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.258/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Strategia pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. I.
Art. 2
Toate structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 330 din data de 14 mai 2015