ORDIN nr. 1925 din 6 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 24
Cod unic de înregistrare: 14493260
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

648.484

664.095

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

644.383

657.751

  

a)

din producţia vândută

3

597.790

615.646

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

721

800

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

1.571

1.500

  

e)

alte venituri din exploatare

9

44.301

39.805

    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

4.101

6.344

  

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

  

c)

din dobânzi

13

419

350

  

d)

alte venituri financiare

14

3.682

5.994

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

623.671

638.702

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

616.600

625.602

  

a)

cheltuieli materiale

18

201.799

202.847

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

10.065

12.800

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

720

800

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

110.328

113.693

   

d1

ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

79.743

81.208

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

23.139

23.560

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

17.300

17.606

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

410

418

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.960

5.051

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

469

485

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.446

8.925

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.584

1.624

    

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

3.537

3.650

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.325

3.651

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

113.789

117.276

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

169.427

165.402

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

10.472

12.784

   

i1) contract de mandat

39

72

405

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

72

70

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

9

8

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

0

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

48

400

   

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

4.852

4.219

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

7.071

13.100

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.954

2.100

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.117

11.000

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

24.813

25.393

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.243

3.860

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

19.570

21.533

 

1

 

Rezerve legale

55

1.241

1.270

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

18.329

20.264

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

175.316

177.276

 

1

 

Surse proprii

72

113.789

117.276

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

  
  

a)

- interne

75

  
  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

  
 

5

 

Alte surse

78

61.527

60.000

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

175.316

177.276

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

133.149

120.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

42.167

57.276

  

a)

interne

82

42.167

57.276

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

1.241

1.270

XI

1

 

Rezerve legale

85

1.241

1.270

 

2

 

Rezerve statutare

86

  
 

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

648.484

664.095

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

623.671

638.702

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.848

1.876

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.813

1.876

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

87.189

90.133

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

79.738

81.147

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

61

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

7.446

8.925

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.665

3.605

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.008

4.004

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

358

354

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

370

366

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

58

58

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

962

962

 

11

 

Plăţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

20.644

19.612

  

b)

preţuri comparabile

105

20.644

19.612

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preturi curente

107

54.099

51.421

  

b)

preţuri comparabile

108

54.099

51.421

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 749 din data de 7 noiembrie 2012