REGULAMENT nr. 7 din 14 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit
Având în vedere prevederile art. 77, 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) şi art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite următorul regulament:
Art. I
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 648 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 648
În aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit, rezervele deţinute de instituţia de credit la o bancă centrală nu includ rezervele minime impuse de Banca Naţională a României."
2.După articolul 648 se introduce un nou articol, articolul 6481, cu următorul cuprins:
"Art. 6481
În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, indicele pe acţiuni principal desemnat este indicele BET (Bucharest Exchange Trading) al Bursei de Valori Bucureşti."
Art. II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 octombrie 2015