DECIZIE nr. 791 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EAST BRIDGE INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 9 martie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea EAST BRIDGE INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Costişa nr. 17, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/18689/03.11.2008, cod unic de înregistrare 24693575/04.11.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-568/18.05.2009, reprezentată de domnul Dumitrescu Mihai, în calitate de administrator,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor Societăţii EAST BRIDGE INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 1 din 19 noiembrie 2015 s-a decis: "încetarea activităţii de broker de asigurare a companiei, începând cu 19.11.2015, în conformitate cu art. 35 lit. e), «renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare şi solicită în mod expres retragerea autorizaţiei», din Legea 32/2000".
2.Începând cu luna septembrie 2013 Societatea nu a mai desfăşurat activitate de intermediere şi nu a mai obţinut venituri din activitatea de brokeraj.
3.La data de 30 iunie 2015 Societatea înregistra o pierdere în valoare de 82 de lei.
4.Societatea a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de încetare a activităţii Societăţii şi de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj.
5.Societatea a pus la dispoziţia echipei de control procese-verbale de pred a re-primi re documente cu regim special, constatare gestiune, inventariere, încheiate cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în perioada august-septembrie 2013.
6.Asiguraţii au fost înştiinţaţi cu privire la faptul că Societatea îşi încetează activitatea.
7.Societatea nu are înregistrate reclamaţii/litigii cu asigurătorii şi/sau reasiguratorii, clienţii, salariaţi/foşti salariaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice şi nici dosare pe rolul instanţelor de judecată.
8.La data de 30 septembrie 2015 Societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EAST BRIDGE INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Costişa nr. 17, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/18689/03.11.2008, cod unic de înregistrare 24693575/04.11.2008, reprezentată de către domnul Dumitrescu Mihai, în calitate de administrator, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-568/18.05.2009, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016