HOTĂRÂRE nr. 950 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european
Având în vedere prevederile art. 3, 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;"
2.La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se afla sub 400 lei/lună."
3.La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Încadrarea în una dintre categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la alin. (1) se verifică de către autorităţile responsabile cu distribuirea ajutoarelor alimentare, în baza unuia din următoarele documente, după caz:
a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) carnet de şomer sau mandat poştal pentru plata drepturilor pentru şomerii indemnizaţi şi adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. b);
c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. c);
d) certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. d);
e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la alin. (1) lit. e)."
4.La articolul (4), alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bază de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare, manipulare şi transportul produselor de la depozitul judeţean la primării, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, în limita a 4% fără TVA din valoarea produselor alimentare distribuite către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenţie şi a celor mobilizate de pe piaţa Uniunii Europene, puse la dispoziţie, este cea specificată în regulamentul anual al planului adoptat de Comisia Uniunii Europene."
5.La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) distribuirea produselor alimentare către beneficiari cu mai puţin de o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate."
6.La articolul 9 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) neafişarea la depozite şi punctele de distribuţie a mijlocului de publicitate «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE», însoţit de emblema UE."
7.După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:
"Art. 91
În cazul constatării neregulii prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reţine consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti 10% din valoarea sumei prevăzute la art. 4 alin. (3)."
8.În anexă, la articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) coordonează colectarea, de la instituţiile aflate în subordine, a datelor personale ale beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi e) din hotărâre, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;"
9.În anexă, la articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) eliberează, prin agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, adeverinţa prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) din hotărâre."
10.În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
a) întocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) şi d) din hotărâre;
b) centralizează listele şi comunică numărul total de beneficiari din judeţ sau din municipiul Bucureşti către APIA, ca bază pentru alocarea cantităţii de ajutoare proporţional cu ponderea acestora în total beneficiari pe ţară;
c) identifică şi comunică în fiecare an, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale în vigoare ce vor fi utilizate pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului;
d) recepţionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de APIA cu operatorii economici;
e) depozitează şi ţin evidenţa gestiunii legată de operaţiunile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre;
f) distribuie din depozite produsele alimentare către primării sau, după caz, direct către persoanele defavorizate. Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi cantităţile repartizate pentru distribuţie prin acestea, rămânând responsabile direct faţă de APIA în ceea ce priveşte recepţia şi distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, întocmite conform art. 3 din hotărâre, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, data şi semnătura persoanelor defavorizate beneficiare;
g) întocmesc şi păstrează cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora;
h) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare;
i) decid, în cazul în care există modificări ale numărului de persoane defavorizate faţă de lista finală transmisă la APIA, asupra cantităţilor ce vor fi distribuite beneficiarilor în cadrul judeţului sau al municipiului Bucureşti, pornind de la cantitatea totală alocată de APIA, potrivit art. 4 lit. d);
j) transmit pentru fiecare lună de derulare a planului sau pentru mai multe luni succesive, până pe data de 25 a lunii următoare perioadei la care se referă, cererea de rambursare privind cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre;
k) trimit la APIA, până la data de 1 mai următoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii în aplicare a planului;
l) încheie anual cu APIA un acord de cooperare privind derularea planului. Prevederile acestui acord vor fi reluate în mod adecvat în acordurile de cooperare pe care fiecare consiliu judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti le va face cu primăriile participante la derularea planului;
m) asigură existenţa la punctele de distribuţie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtând inscripţia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» însoţită de emblema UE, respectând culorile standardizate conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune."
11.În anexă, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:
"Art. 6
În situaţia în care recepţia, distribuţia şi gestionarea produselor alimentare se realizează de primării, atunci acestea au următoarele atribuţii:
a) recepţionează şi gestionează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de consiliile judeţene;
b) distribuie ajutoarele alimentare în baza listelor de distribuţie, justificând cantităţile distribuite pe persoană prin înscrierea cantităţii din fiecare tip de produs în listele de distribuţie şi existenţa semnăturii beneficiarului;
c) transmite consiliului judeţean originalul documentelor de distribuţie în vederea întocmirii raportului final;
d) păstrează cel puţin 3 ani copia documentelor de evidenţă a operaţiunilor de preluare şi distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora;
e) asigură, prin intermediul consiliului judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, existenţa la punctele de distribuţie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtând inscripţia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» însoţită de emblema UE, respectând culorile standardizate conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 807/2010."
12.În cuprinsul hotărârii, trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, care este abrogat, se înţeleg ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificările şi completările ulterioare, şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa IV la acest regulament.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul afacerilor europene,

Răzvan Cotovelea,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 28 septembrie 2012