HOTĂRÂRE nr. 396 din 27 mai 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la data de 15 mai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2015, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică până la data de 30 iunie direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs.
(4) Până la 15 mai, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti comunică situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(5) Pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, cultivatorii trebuie să depună la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. Cererea trebuie însoţită de următoarele documente, în original şi în copie, în funcţie de scopul autorizării:
a) documente de identificare:
- pentru persoana fizică: buletin/cartea de identitate, paşaport sau alt act de identitate valabil;
- pentru persoana juridică: codul unic de înregistrare;
b) titlul de proprietate, procese-verbale/adeverinţe de punere în posesie sau alte acte doveditoare ale utilizării legale a suprafeţei de teren agricol;
c) contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope;
d) autorizaţie pentru producerea de seminţe, eliberată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope pentru producerea de sămânţă;
e) documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul cercetării şi învăţământului, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic.
(6) Autorizaţia pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se emite cultivatorului pentru suprafaţa determinată în documentele prevăzute la alin. (5) lit. b).
(7) Pentru situaţia în care, datorită naturii activităţii solicitantului, este necesară autorizarea pentru mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (5), se vor anexa la cerere, după caz, documentele corespunzătoare fiecărei situaţii.
(8) După înregistrarea şi verificarea cererilor, precum şi a autenticităţii documentelor prezentate pentru autorizare, de către reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope.
(9) Autorizaţiile pentru cultivare se eliberează până la data de 10 mai a anului în curs.
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), pentru anul 2015, autorizaţiile pentru cultivare se eliberează până la data de 10 iunie a anului în curs."
2.Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Inspecţia culturilor de plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi structurilor teritoriale ale acestuia."
3.Articolul 35 va avea următorul cuprins:
"Art. 35
Carnetele de prescripţii securizate se tipăresc prin Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. şi se procură de către medici de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti."
4.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. II
În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare, sintagmele "direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti" şi "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuiesc cu sintagmele "direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti" şi, respectiv, "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Maricel Popa,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................
AUTORIZAŢIA Nr. .........................
pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în*): .............
În temeiul art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare, se autorizează:
A.Persoana fizică ......................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea .............., str. ............ nr. ............, judeţul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria .................. nr. ...................., emis/emisă de ............... la data de ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
B.Persoana juridică ....................., cu sediul în localitatea ................, str. ............ nr. ............., judeţul/sectorul ................, codul unic de înregistrare ......................, reprezentată de ........................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria .......................... nr. ...................., emis/emisă de ............... la data de ...................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pentru activitatea de cultivare a ............... (denumirea plantei) ........................ şi care este destinată utilizării în*): ....................................... pe suprafaţa de ........... situată în localitatea .................
Titularul autorizaţiei este obligat să anunţe emitentul acesteia despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în termen de 15 zile de la producerea modificării.
Data ..................
Director executiv,
................
___
*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" ori "pentru producerea de sămânţă".
ANEXA nr. 2: CERERE pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CERERE pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
1.Persoana fizică ......................., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ................, str. .............. nr. ............., judeţul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ............... nr. ................., emis/emisă de .............. la data de ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.Persoana juridică ........................, cu sediul în localitatea ....................., str. .......... nr. .........., judeţul/sectorul ..............., codul unic de înregistrare ......................., reprezentată de ............., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport/alt act de identitate valabil seria ................ nr. ................, emis/emisă de ............... la data de ..............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
solicit eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope ........................ (denumirea plantei/plantelor)
.........., pe suprafaţa de ................. ha, situată în localitatea ..................., conform datelor înscrise în Registrul agricol la poziţia .....................
3.Scopul culturii: valorificarea culturii, conform Contractului nr. .............., încheiat cu ................, pentru*): ......................
Data .................
Semnătura,
.....................
4.Anexez contractul menţionat la pct. 3.
___
*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" sau "pentru producerea de sămânţă".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 397 din data de 5 iunie 2015