HOTĂRÂRE nr. 279 din 9 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Operatorul economic: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Olteni nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 13328043
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

An 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.602.603

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.526.252

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiara

5

76.352

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

2.484.603

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.369.148

  

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.786.748

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

31.939

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

183.331

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

132.997

   

C1

Cheltuieli cu salariile

13

121.096

   

C2

bonusuri

14

11.901

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

500

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

10.484

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

39.351

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

367.129

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

115.456

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

118.000

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

21.040

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE profit, din care:

24

96.960

 

1

 

Rezerve legale

25

5.155

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91.805

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2.404

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

70.657

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

41.461

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

29.195

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

21.148

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

927.854

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

801.210

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.180

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.180

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.084

 

4

 

Câştigul mediu lunar pa salariat determinat pa baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.629

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.159

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

954,7

 

8

 

Plăţi restante

55

225

 

9

 

Creanţe restante

56

64.015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 274 din data de 15 aprilie 2014