În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7 din 3 iunie 2015 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 10 - Instalaţii şi echipamente pentru construcţii şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 iulie 2015 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
În temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri", indicativ GEx 011-2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

_______
1)Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 834 bis din data de 9 noiembrie 2015