HOTĂRÂRE nr. 790 din 25 iulie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Operatorul economic: Societatea Comercială PISCICOLA - S.A. Călăraşi
Sediul/Adresa: Şos. Călăraşi - Bucureşti km 6
Cod unic de înregistrare RO1923799
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

1

2

3

6

I

  

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

560

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

559

 

a)

din producţia vândută

3

0

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

  

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

d)

producţia de imobilizări

8

0

e)

alte venituri din exploatare

9

559

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

din dobânzi

13

1

d)

alte venituri financiare

14

0

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

499

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

499

 

a)

cheltuieli materiale

18

35

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

25

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

279

 

d1

ch. cu salariile

22

202

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

58

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

43

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

13

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

19

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

d3.2) tichete de masă

32

19

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale necorporale şi necorporale

36

20

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

70

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

70

 

i1) contract de mandat

39

0

i2) ch. de protocol, din care:

40

0

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

0

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

70

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

61

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

9,76

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:*)

54

51,24

 

1

 

Rezerve legale

55

3,05

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

48,19

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4,81

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

40,96

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2,42

VI

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

22,42

 

1

 

Surse proprii

65

22,42

2

 

Alocaţii de la buget

66

0

3

 

Credite bancare

67

0

 

a)

- interne

68

0

b)

- externe

69

0

4

 

Alte surse

70

0

VII

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

0

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

0

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

0

 

a)

interne

74

0

b)

externe

75

0

VIII

  

REZERVE, din care:

76

8,27

 

1

 

Rezerve legale

77

5,85

2

 

Rezerve statutare

78

0

3

 

Alte rezerve

79

2,42

IX

  

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0

 

1

 

Venituri totale

81

560

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

499

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

8

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

84

8

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

85

221

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

202

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

0

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

88

19

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

89

2104

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură

90

2302

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 81/84)

91

70000

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)

92

70000

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

93

0

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

94

891,07

11

 

Plăţi restante

95

0

 

a)

preţuri curente

96

0

b)

preţuri comparabile

97

0

12

 

Creanţe restante

98

24,8

 

a)

preţuri curente

99

24,8

b)

preţuri comparabile

100

0

*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 729 din data de 29 octombrie 2012