HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene LXII/186 din 5 mai 2015,
Senatul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul României a examinat propunerea de Regulament COM (2015) 141 final şi a constatat că aceasta respectă principiul subsidiarităţii, iar în raport cu principiul proporţionalităţii nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor, acesta fiind respectat în integralitate.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului, şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015