INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 31 martie 2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Având în vedere:
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 178, art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi art. 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- numeroasele solicitări de emitere a unor îndrumări privind modalitatea de formulare şi de evaluare a cerinţelor privind experienţa similară de către autorităţile contractante şi modalitatea de îndeplinire a acestor cerinţe de către operatorii economici;
- necesitatea unei abordări unitare de către principalii actori implicaţi în situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale menţionate mai sus şi necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerinţelor de calificare ce vizează capacitatea tehnică şi/sau profesională privind experienţa similară;
- interpretarea dată de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) principiului proporţionalităţii, respectiv "impunerea ca actele instituţiilor să nu depăşească limitele a ceea ce este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înţelegându-se că, în măsura în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puţin constrângătoare, iar inconvenienţele cauzate nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu scopurile urmărite" (Hotărârea Curţii din 5 mai 1998, National Farmers' Union şi alţii, C 157/96, Rec., p. I 2211, pct. 60, citat în pct. 57 din Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2009, Cauza T-195/08, Antwerspe Bouwwerken NV),
în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următoarea instrucţiune:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunţul/invitaţia de participare, cât şi prin documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului ce se atribuie prin respectiva procedură.
Art. 2
(1)Autoritatea contractantă stabileşte cerinţele minime de calificare precizate la art. 1, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici ce demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, contractul ce urmează a fi atribuit.
(2)La stabilirea cerinţelor minime de calificare, autorităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de achiziţie publică care urmează a fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul urmărit.
Art. 3
(1)Atunci când stabileşte cerinţele minime de calificare referitoare la experienţa în implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activităţi similare, autoritatea contractantă trebuie să ofere repere suficiente operatorilor economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, pentru ca aceştia să poată determina nivelul de complexitate asociat cerinţei în cauză, prin corelare cu modul în care este descrisă, prin rezultatele aşteptate prevăzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, precum şi modul în care poate fi demonstrată îndeplinirea respectivelor cerinţe.
(2)În sensul alin. (1), autoritatea contractantă:
a)va preciza ce înţelege prin produse/servicii/lucrări similare cu cele care fac obiectul viitorului contract, utilizând pentru aceasta informaţii privind domeniul/tipologia în care se încadrează şi/sau scopul la care sunt utilizate;
b)va stabili plafonul valoric/cantitativ şi numărul maxim de contracte prin care se poate atinge acest plafon.
(3)Nivelul impus în sensul alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mare decât:
a)valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit, în situaţia în care se utilizează un reper valoric asociat cerinţei; respectiv
b)cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit, în situaţia în care cerinţa este formulată în termeni cantitativi, sau prin raportare la anumiţi indicatori.
(4)Autoritatea contractantă nu poate solicita îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât şi a unui nivel cantitativ, în situaţia în care prin aceste niveluri se urmăreşte acelaşi lucru, respectiv descrierea, dintr-o singură perspectivă, a complexităţii respectivelor cerinţe, raportat la obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit.
Exemplu de practică defectuoasă: Utilizarea următoarei formulări pentru exprimarea cerinţei minime de calificare referitoare la experienţa în implementarea unor contracte/activităţi similare: "Prezentarea unui contract de lucrări în valoare de minimum «X» lei la nivelul căruia să se fi realizat minimum «Y» km/m2/tone/etc."
Exemplul de bună practică nr. 1:
Experienţă similară formulată într-o procedură de atribuire având ca obiect contract de: "Construcţie centru de afaceri în municipiul X" - valoare estimată lucrări construcţie - 35.000.000 lei, fără a fi avute în vedere cheltuielile privind "diverse şi neprevăzute".
Se va prezenta lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în valoare cumulată de minimum 35.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a minimum un contract - maximum 3 contracte.
Experienţa similară trebuie să privească lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii din categoria de importanţă C se va înţelege: "Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B), sau construcţii cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de cult, muzee de importanţă locală)".
Exemplul de bună practică nr. 2:
Într-o procedură de licitaţie deschisă derulată în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca obiect "Construcţie drum expres între localităţile A şi B, în lungime de 20 km, inclusiv lucrări de artă", cu o valoare estimată de 100.000.000 lei, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că:
- a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, în valoare de cel puţin 100.000.000 lei; şi
- a realizat în ultimii 5 ani un viaduct rutier sau de transport feroviar de cel puţin 100 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte.
NOTĂ:
În scopul înţelegerii exemplului se consideră că următoarele premise descriu contextul în care se încadrează speţa:
- printre lucrările de artă ce fac obiectul viitorului contract se include un viaduct cu o lungime de 200 m;
- prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat). În clasa III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie.
(5)În cazul unui acord-cadru, nivelul minim impus al experienţei similare se va raporta la valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.
(6)În sensul prevederilor alin. (3) lit. a), stabilirea nivelului minim impus al experienţei similare se va face prin raportare la valoarea estimată:
- fără valoarea aferentă cheltuielilor pentru "diverse şi neprevăzute", dacă valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului aferent acestor cheltuieli, conform prevederilor art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- fără valoarea opţiunilor de suplimentare, dacă sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cele ale art. 122 lit. j), respectiv art. 252 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(7)Dacă procedura de atribuire este împărţită pe loturi, nivelul minim impus experienţei similare se va raporta la valoarea estimată a lotului pentru care se solicită experienţa similară.
(8)Nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi să îndeplinească un nivel cumulat al experienţei similare provenit din cumularea cerinţelor aferente fiecărui lot, în situaţia în care respectivele cerinţe au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu aceleaşi repere.
NOTĂ:
În situaţia în care, într-o procedură de atribuire organizată pe loturi, un candidat/ofertant participă la mai multe dintre acestea, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care a depus candidatură/ofertă dacă:
- îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz, cel mai mare; şi
- cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară, aferente loturile respective, au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu aceleaşi repere.
Art. 4
Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, autoritatea contractantă va menţiona în cadrul documentaţiei de atribuire cursul de referinţă ce va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei.
Exemplu:
Cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Naţională a României/Banca Centrală Europeană pentru fiecare an în parte (Pentru o evaluare unitară autoritatea contractantă va alege o singură instituţie pentru referinţă.)
Art. 5
(1)Nu se poate solicita demonstrarea experienţei similare prin furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări identice cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a se atribui, pentru a nu se restrânge competiţia, fiind necesar să fie permise şi cele similare sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, ca rezultat al aplicării principiului "cine poate mai mult poate şi mai puţin".
(2)În sensul alin. (1), descrierea conceptului de experienţă similară, prin raportare la tipul contractului/activităţilor de o complexitate similară cu contractul ce urmează a fi atribuit, trebuie să se facă prin utilizarea unor formulări precum cele ce descriu grupa/clasa/categoria CPV ce caracterizează obiectul principal al contractului, respectiv o descriere generală.
Exemplu:
La o procedură având ca obiect "Proiectare lucrări pentru obiectivul de investiţii Reabilitare şi modernizare drum judeţean" se poate solicita experienţă similară pentru activitatea de proiectare prin contracte ce au avut ca obiect prestarea de servicii similare, respectiv servicii de proiectare pentru realizarea de infrastructură de transport rutier sau infrastructură similară din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, şi nu doar pentru drumuri judeţene (servicii identice cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit).
Pentru exemplul de mai sus, infrastructura similară din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, prin aplicarea principiului "cine poate mai mult poate şi mai puţin", poate include, fără a se limita la:
- infrastructura aeroportuară - de tipul pistelor de decolare-aterizare (similare ca structură rutieră şi chiar superioare drumurilor judeţene); sau
- construcţii hidrotehnice - care au în componenţă o cale de comunicaţie de tipul infrastructură rutieră, cum ar fi baraj hidrocentrală cu infrastructură rutieră asociată, urmând a fi luată în considerare drept experienţă similară activitatea de proiectare aferentă căii de comunicaţie de tipul infrastructurii rutiere.
(3)Experienţa similară nu trebuie să fie solicitată şi pentru activităţi secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorică a acestora în obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, în condiţiile în care acestea nu afectează indicatorii de performanţă/nivelul calitativ ce caracterizează obiectul principal sau scopul respectivului contract.
NOTĂ:
Un exemplu de activitate ce are o pondere valorică redusă în valoarea totală a contractului, dar influenţează performanţa asociată rezultatului acestuia, îl reprezintă proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate, într-un contract de lucrări ce include proiectarea şi execuţia acestora. În acest caz se poate solicita experienţa similară atât pentru activitatea de proiectare, cât şi pentru cea de lucrări.
Exemplu de practică defectuoasă: solicitarea demonstrării unei experienţe similare în realizarea de construcţii de drumuri sau realizarea de spaţii verzi în contextul unei proceduri pentru atribuirea unui contract având ca obiect "Construcţie bloc de locuinţe cu 8 etaje", motivat de faptul că în caietul de sarcini sunt incluse şi sistematizarea verticală, sub forma aleilor de acces, precum şi realizarea unor spaţii verzi.
În exemplul prezentat, aleile sau spaţiile verzi sunt necesare, dar nu reprezintă obiectul contractului ce urmează a fi atribuit şi nu influenţează indicatorii de performanţă asociaţi acestuia, fiind doar parte a caracteristicilor constructive şi funcţionale.
Art. 6
(1)Autoritatea contractantă are următoarele variante de formulare a cerinţei legate de numărul minim un contract/maxim de contracte, în relaţia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienţa similară:
a)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit) la nivelul unui contract;
b)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare cumulată a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit) la nivelul a maximum "X" contracte (număr stabilit de către autoritatea contractantă);
c)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare cumulată a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici;
d)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate a fost de minimum "X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul ce va fi atribuit) la nivelul unui contract;
e)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate cumulată a fost de minimum "X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul ce va fi atribuit) la nivelul a maximum "X" contracte (număr stabilit de către autoritatea contractantă);
f)furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate cumulată a fost de minimum "X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul ce va fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici.
Exemplul de bună practică nr. 1 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristici cantitative (cum este cazul contractelor în care există o relaţie directă între volumul resurselor necesare - date de intrare aferente implementării contractului şi rezultatul ce urmează a fi obţinut - date de ieşire), pentru contracte de servicii:
Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect prestarea de "Servicii de curăţenie în interiorul clădirii cu destinaţie birouri - suprafaţă de curăţat 10.000 mp", ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, servicii de curăţenie similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, pentru o suprafaţă de cel puţin 6.000 mp, aferentă unor construcţii cu utilizare cel puţin similară din punctul de vedere al activităţii desfăşurate în clădirea respectivă.
NOTĂ:
La formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de curăţenie interioară pentru spitale, caz în care, pe principiul "cine poate mai mult poate şi mai puţin", cerinţa de calificare trebuie considerată îndeplinită deoarece serviciile de curăţenie asociate activităţii într-un asemenea context (unităţi sanitare/laborator etc.) sunt mult mai complexe decât cele de curăţenie aferente unei clădiri de birouri.
Exemplul de bună practică nr. 2 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristicile cantitative pentru contracte de lucrări:
Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect execuţie lucrări de izolare termică blocuri de locuinţe pentru o arie utilă de 50.000 mp, ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, fie lucrări de reabilitare termică/izolare termică, în suprafaţă cumulată de minimum 30.000 mp, fie lucrări pentru partea de arhitectură aferentă unor clădiri civile cu o suprafaţă construită desfăşurată cumulată de cel puţin 30% (0,30*50.000 mp = 15.000 mp) din aria utilă menţionată mai sus. În acest sens se va prezenta lista principalelor lucrări executate împreună cu certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă execuţia de lucrări similare pentru suprafaţa solicitată (pentru contractele de lucrări similare prezentate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară), din care să rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrărilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe care s-au executat lucrările similare.
NOTĂ:
În formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora, contracte ce au inclus, pe lângă partea de lucrări de arhitectură (faţadele clădirilor - similare cu lucrările de reabilitare/izolarea termică), toate tipurile de activităţi aferente (cum ar fi lucrările la partea de structură a clădirilor). În această situaţie, pe principiul "cine poate mai mult poate şi mai puţin", cerinţa de calificare trebuie considerată îndeplinită deoarece asemenea lucrări, ce au presupus realizarea tuturor activităţilor aferente (partea de arhitectură fiind numai una dintre acestea), sunt de o complexitate superioară celor de reabilitare termică/izolare termică. Nivelul asociat cerinţei formulate în corelaţie cu lucrările de arhitectură realizate în cadrul unor contracte de construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora a fost stabilit tot prin aplicarea principiului proporţionalităţii, pornind de la logica faptului că un operator economic ce a realizat lucrări de acest tip ar îndeplini cu dificultate, numai din lucrări de arhitectură, o suprafaţă egală cu cea aferentă cerinţei de calificare ce a fost formulată cu trimitere directă la lucrări de reabilitare termică/izolare termică. Prin urmare, s-a aplicat un coeficient de ponderare de 30% la suprafaţa construită desfăşurată cumulată a clădirilor pe care le-a construit, apreciindu-se astfel că se demonstrează şi capacitatea tehnică şi organizatorică necesare pentru gestionarea unei suprafeţe superioare în care să fie realizate lucrări mai puţin complexe (cele de reabilitare/izolare termică, similare cu partea de lucrări de arhitectură - faţadele clădirilor).
Exemplul de bună practică nr. 3 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristici cantitative, pentru contracte de furnizare:
Într-o procedură având ca obiect atribuirea unui contract pentru furnizarea de microscoape pentru Spitalul "X", ofertantul trebuie să facă dovada că a mai furnizat în ultimii 3 ani echipamente de cercetare medicală sau cercetare de laborator.
(2)În vederea posibilităţii de formulare a cerinţei privind demonstrarea experienţei similare conform alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă va prezenta, în nota justificativă privind cerinţele minime de calificare, constrângerea autorităţii privind îndeplinirea nivelului valoric impus doar la nivelul unui singur contract, având în vedere că această condiţie poate fi limitativă în cazul operatorilor economici care pot îndeplini nivelul minim impus prin însumarea valorilor sau cantităţilor, după caz, ale produselor/serviciilor/lucrărilor furnizate/prestate/executate la nivelul a două sau mai multe contracte.
Exemplu: serviciile de proiectare a unor obiective de investiţii de un anumit grad de complexitate - centre de date, spitale, clădiri multifuncţionale etc.
(3)În cazul în care nu există o justificare în acest sens, autoritatea contractantă va permite demonstrarea îndeplinirii nivelului minim valoric impus prin documente care atestă furnizarea/prestarea/execuţia de produse/servicii/lucrări similare în valoarea cumulată minimă de "X" lei, realizate în cadrul a cel mult "X" contracte, după caz, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
Art. 7
Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la experienţa similară, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, precum şi necesitatea solicitării acestora în raport cu natura şi anvergura contractului ce urmează a fi atribuit, elaborând în acest sens o notă justificativă care face parte din dosarul achiziţiei. Prin intermediul acesteia vor fi prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu îndeplineşte nivelul de complexitate asociat cerinţei de către autoritatea contractantă sau nu îl poate atinge prin numărul de contracte impus nu ar avea capabilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit contractul ce urmează a fi atribuit.
CAPITOLUL II: Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de furnizare
Art. 8
(1)Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de furnizare semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2)Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de furnizare produse finalizat în ultimii 3 ani devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să furnizeze asemenea produse fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate.
(3)Cerinţa de calificare trebuie să se refere la produsele livrate şi, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un beneficiar, solicitându-se dovedirea faptului că au fost recepţionate.
Art. 9
Atunci când solicită experienţă similară operatorilor economici, autoritatea contractantă nu poate stabili perioada pentru care se solicită experienţa similară ca fiind mai mică decât perioada stabilită de prevederile art. 188 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 3 ani pentru contractele de furnizare.
CAPITOLUL III: Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de servicii
Art. 10
(1)Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de servicii semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2)Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, finalizat în ultimii 3 ani, devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să presteze asemenea servicii fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putând invoca, pentru dovedirea experienţei similare, partea de contract prestată până la momentul solicitării, cu condiţia ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârşit.
(3)Prin sintagma servicii duse la bun sfârşit se înţelege:
- servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
- servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie.
Art. 11
Atunci când solicită experienţă similară operatorilor economici, autoritatea contractantă nu poate stabili perioada pentru care se solicită experienţa similară ca fiind mai mică decât perioada stabilită de prevederile art. 188 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 3 ani pentru contractele de servicii.
CAPITOLUL IV: Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de lucrări
Art. 12
Documentele-suport solicitate de autoritatea contractantă în vederea demonstrării experienţei similare trebuie să fie relevante, putându-se solicita procese-verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia lucrărilor şi cel mult extrase din contract, fără a se solicita contractul integral.
Art. 13
(1)Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de lucrări semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 5 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 5 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2)Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de execuţie lucrări finalizat în ultimii 5 ani devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să execute asemenea lucrări fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putând invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca lucrările prezentate să fie duse la bun sfârşit.
(3)Prin sintagma lucrări duse la bun sfârşit se înţelege:
- lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
- lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
- lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.
Art. 14
Atunci când solicită experienţă similară operatorilor economici, autoritatea contractantă nu poate stabili perioada pentru care se solicită experienţa similară ca fiind mai mică decât perioada stabilită de prevederile art. 188 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 5 ani pentru contractele de lucrări.
CAPITOLUL V: Modalităţi de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei similare
Art. 15
(1)Autoritatea contractantă nu va îngrădi dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/prestarea de servicii prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar şi dreptul de a demonstra execuţia de lucrări prin orice tip de certificat sau document de bună execuţie.
(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind să fie introdusă în documentaţia de atribuire.
(3)Autoritatea contractantă nu poate limita numărul de documente/certificate/etc. prezentate de operatorii economici, ci doar numărul de contracte la nivelul cărora au fost furnizate/prestate/executate produsele/serviciile/lucrările prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară.
(4)Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la:
- declaraţie privind lista principalelor produse similare livrate în ultimii 3 ani/servicii similare prestate în ultimii 3 ani/lucrări executate în ultimii 5 ani, însoţită, după caz, de anexa la declaraţie pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experienţă similară;
- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie;
- certificate constatatoare.
Art. 16
(1)Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează în oricare dintre următoarele variante:
a)prin raportare la data publicării anunţului/invitaţiei de participare, în condiţiile în care, prin prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este stabilit că valoarea estimată trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului/invitaţiei de participare, iar nivelul experienţei similare se raportează la complexitatea contractului ce urmează să fie atribuit, dată de această valoare sau de cantităţile aferente, care, prin înmulţire cu preţurile unitare aplicabile, relevă valoarea estimată a contractului, rezultând că nivelul cerinţelor privind experienţa similară trebuie să fie valabil la momentul publicării în SEAP a anunţului/invitaţiei de participare; sau
b)prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul/invitaţia de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor; sau
c)prin raportare la oricare moment din întreaga durată disponibilă între cele două termene menţionate la lit. a) şi b).
(2)În cazul în care autoritatea contractantă optează pentru calcularea termenului de raportare a experienţei similare în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), dar este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3/5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou-rezultat.
NOTĂ:
Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3/5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul/invitaţia de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată.
(3)În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.
Art. 17
(1)În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune, caz în care experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
(2)În situaţia în care se solicită îndeplinirea cerinţei prin prezentarea unui singur contract, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a), cerinţa va fi îndeplinită în situaţia în care asocierea respectivă, ce participă la procedură, a îndeplinit un asemenea contract.
Exemplu:
Dacă autoritatea contractantă a solicitat, în cuprinsul documentaţiei de atribuire, prezentarea unui singur contract în valoare de minimum 1.000.000 lei, iar asocierea formată din operatorii economici A şi B prezintă, ca experienţă similară, un contract în valoare de 1.100.000 lei, realizat în comun de respectivii operatori economici A şi B, acest lucru conduce la îndeplinirea cerinţei în discuţie.
(3)Cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită:
a)în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a avut calitatea de antreprenor general în contractul prezentat drept experienţă similară, indiferent dacă acesta a avut subantreprenori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea ducerii la îndeplinire a contractului în cauză);
b)în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a realizat lucrări/activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general, cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.
NOTA Nr. 1:
În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere formată din 2 operatori economici, ce prezintă fiecare acelaşi contract pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, în cadrul acesteia unul fiind antreprenor general, iar celălalt subcontractant, se va lua în calcul o singură valoare a lucrărilor/activităţilor în cauză, pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj nejustificat ofertantului în cauză.
NOTA Nr. 2:
În situaţia în care un operator economic participă la procedura de atribuire singur sau în asociere cu alt(alţi) operator(i) economic(i) şi prezintă pentru îndeplinirea cerinţei de calificare un contract ce a fost realizat într-o asociere (alta decât cea în care participă acum), vor fi avute în vedere de către comisia de evaluare următoarele repere în luarea deciziei cu privire la admisibilitatea în raport cu experienţa similară:
A.În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită în corelaţie cu un plafon valoric (valoare monetară):
A.1.Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili, fiecare, pentru anumite activităţi/lucrări, atunci întreaga valoare a activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate.
Exemplu:
Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, în care operatorul economic A a fost responsabil pentru construcţia unui viaduct, în valoare de 30.000.000 lei, şi operatorul economic B pentru restul. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează:
- pentru operatorul economic A: viaduct autostradă în valoare de 30.000.000 lei;
- pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare de 70.000.000 lei.
A.2.Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului, punând resursele lor în comun, atunci se va considera că fiecare membru al asocierii a executat un contract având valoarea aferentă procentului său de participare în asocierea respectivă.
Exemplu:
Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, fără ca fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către cei 2 asociaţi prin cumularea resurselor acestora. Procentele de asociere au fost: operatorul economic A - 55% şi operatorul economic B - 45%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează:
- pentru operatorul economic A: construcţie de autostradă în valoare de 55.000.000 lei;
- pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare de 45.000.000 lei.
B.În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită în corelaţie cu un plafon cantitativ:
B.1.Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili, fiecare în parte, pentru anumite activităţi/lucrări, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci întreaga cantitate aferentă activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate.
Exemplu:
Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic A era responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic B pentru implementarea procesului tehnologic.
Operatorul economic C a fost asociat cu operatorul economic D într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic C a fost responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic D pentru implementarea procesului tehnologic.
În situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic D, activităţile realizate de aceşti 2 operatori economici, în cadrul celor două contracte distincte, în care au fost implicaţi fiecare în parte, vor fi recunoscute, raportat la această asociere, ca echivalente, cu realizarea unui singur contract întreg.
Această logică nu se aplică în situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic C.
B.2.Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului, fără ca fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către asociaţi prin cumularea resurselor acestora, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci se va considera că fiecare membru al asocierii, cu un procent egal sau mai mare de 30% din asocierea respectivă, a executat întregul contract. Contractul nu va fi considerat ca relevant pentru membrii asocierii care au fiecare un procent mai mic de 30% din asocierea respectivă.
Exemplu:
Operatorii economici A şi B au fost asociaţi într-un contract de proiectare pentru un pod de 500 de metri, ce este prezentat pentru îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară. Cei 2 asociaţi au realizat contractul în comun, fără ca vreunul să fie responsabil de vreo activitate anume în parte. Din acordul de asociere rezultă că asociere era după cum urmează: operatorul economic A - 65% şi operatorul economic B - 35%.
Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează:
În situaţia în care cerinţa de calificare se referă la proiectarea unui pod de o lungime de peste "x" metri:
- pentru operatorul economic A: proiectarea unui pod de 500 de metri;
- pentru operatorul economic B: proiectarea unui pod de 500 de metri.
NOTĂ:
În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere formată din 2 operatori economici ce prezintă fiecare, pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, acelaşi contract, realizat în conformitate cu cele prezentate în cazul B.2, se va lua în calcul o singură dată cantitatea de lucrări/activităţi aferentă contractului respectiv (pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj nejustificat ofertantului în cauză).
Art. 18
Exemplele şi notele care se regăsesc precizate în prezenta instrucţiune nu au un caracter limitativ în practica în domeniu, logica ce a stat la baza formulării acestor exemple, aşa cum rezultă din explicaţiile asociate, prevalând în faţa exemplului propriu-zis.
Art. 19
Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 11 aprilie 2016