Având în vedere:
- angajamentele cu privire la reforma sectorului transporturi, asumate prin intermediul scrisorilor de intenţie transmise Fondului Monetar Internaţional;
- necesitatea finalizării până la următoarea misiune a Fondului Monetar Internaţional a procesului de contractare a creditului garantat de stat de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
- destinaţia împrumutului, respectiv rambursarea creditului acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică, aprobată prin Legea nr. 194/2012, cu modificările ulterioare, scadent la data de 20 decembrie 2012;
- condiţionarea accesării împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de aprobarea prezentului acord de garanţie
şi luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Art. 2
(1)Aplicarea prevederilor Acordului de împrumut şi alocarea sumelor împrumutului prevăzut la art. 1 se realizează de către Împrumutat.
(2)Ministerul Finanţelor Publice încheie cu Împrumutatul şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de minister de resort sub a cărui autoritate se află acesta, precum şi în aceea de reprezentant al Guvernului cu obligaţii distincte în cadrul Acordului de garanţie, o convenţie de garantare prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Acordului de garanţie, inclusiv cele referitoare la plata comisionului pentru alimentarea fondului de risc, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 3
Obligaţia de garantare în proporţie de 100% a obligaţiilor ce revin Împrumutatului, asumată prin intermediul Acordului de garanţie, revine după cum urmează:
a)Ministerului Finanţelor Publice, în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Împrumutat faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a serviciului datoriei, respectiv: rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor şi a oricăror alte costuri asociate împrumutului, cu excepţia comisionului iniţial, care se achită din împrumut; şi
b)Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Finanţelor Publice, pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii, cu excepţia celor evidenţiate la lit. a), conform atribuţiilor specifice în calitate de ministere de resort şi în limita fondurilor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
Art. 4
(1)Sumele necesare acoperirii contribuţiei Împrumutatului la finanţarea proiectului, taxele şi impozitele aferente proiectului, datorate şi plătibile pe teritoriul României, precum şi sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, cu excepţia comisionului iniţial, care se achită din împrumut, vor fi asigurate din resursele financiare proprii ale Împrumutatului.
(2)Recuperarea tuturor sumelor plătite la scadenţe de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, în contul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., a comisioanelor datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceasta, a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestor categorii de debite se efectuează potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 5
(1)Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, să introducă, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, amendamente la conţinutul Acordului de garanţie, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acestuia şi, respectiv, a Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
(2)Amendamentele la Acordul de garanţie convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 13 decembrie 2012