Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,
În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se abrogă.
-****-

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie

Radu Stroe

____
*) Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de ordine publică.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 28 septembrie 2012