INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2014 privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Bibliotecile din Armata României, denumite în continuare biblioteci militare, fac parte integrantă din sistemul naţional de biblioteci, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice şi dezvoltarea unor servicii publice profesioniste.
(2)În cadrul sistemului informaţional şi educaţional militar, bibliotecile militare au rol cultural strategic, contribuind la pregătirea generală a efectivelor armatei, la creşterea nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului apărării, la întreţinerea spiritului civic şi ataşamentului faţă de valorile naţionale.
Art. 2
Prin bibliotecă militară, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege structura specializată sau asimilată care există la nivelul unităţii militare, ale cărei atribuţii sunt:
a)constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea documentelor de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita accesul liber în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
b)iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public - privat.
Art. 3
(1)După forma de constituire şi administrare a patrimoniului, bibliotecile militare sunt structuri de drept public.
(2)După forma de organizare, bibliotecile militare sunt structuri fără personalitate juridică.
(3)După structura colecţiilor, bibliotecile militare pot fi enciclopedice şi/sau specializate.
Art. 4
(1)În bibliotecile militare, ca biblioteci de drept public, consultarea colecţiilor şi bazelor de date proprii este gratuită.
(2)Bibliotecile militare pot oferi servicii, stabilite prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, pe bază de tarife aprobate la nivelul structurii căreia i se subordonează, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Sistemul de biblioteci militare
Art. 5
Bibliotecile militare, în raport cu mărimea fondului de publicaţii, cu rolul, funcţiile şi atribuţiile acestora, sunt structurate pe categorii, astfel:
a)Biblioteca Militară Naţională;
b)biblioteci militare specializate - ale unităţilor militare;
c)biblioteci militare universitare-ale instituţiilor de învăţământ superior militar;
d)biblioteci militare şcolare - biblioteci ale colegiilor militare liceale şi cele ale şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri;
e)biblioteci militare enciclopedice - ale cercurilor militare.
Art. 6
(1)Biblioteca Militară Naţională este instituţie de interes naţional, de drept public, structură a Ministerului Apărării Naţionale, cu următoarele funcţii specifice:
a)colecţionează, conservă, depozitează, gestionează şi pune în valoare patrimoniul de documente deţinut în colecţiile sale şi publicaţiile militare pe orice suport, indiferent de conţinutul şi de data apariţiei lor;
b)constituie depozitul legal pentru publicaţiile militare neclasificate, indiferent de editor, conform Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată;
c)iniţiază politici de achiziţii de publicaţii şi programe-cadru de educaţie prin intermediul cărţii, participă la acţiuni de diplomaţie publică şi de promovare a instituţiei militare;
d)desfăşoară activităţi de cercetare documentară în domeniul militar şi în domeniile conexe;
e)elaborează bibliografii speciale de interes militar;
f)participă la programe naţionale cu alte instituţii de profil;
g)participă la programe internaţionale de cooperare cu instituţii de profil din alte armate;
h)gestionează schimbul internaţional interbibliotecar de publicaţii militare neclasificate.
(2)Biblioteca Militară Naţională asigură îndrumarea metodologică pentru toate bibliotecile din Armata României.
(3)Biblioteca Militară Naţională desfăşoară activitate editorială proprie, prin elaborarea de monografii, manuale, alte lucrări solicitate de utilizatorii bibliotecii sau folosite pentru activităţile de îndrumare metodologică.
(4)Biblioteca Militară Naţională propune modalităţi de îmbunătăţire a cadrului normativ biblioteconomie din armată.
Art. 7
(1)Structurile centrale, cele care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare, structurile de cercetare - dezvoltare, instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar militar, şcolile de aplicaţie, muzeele militare şi alte structuri pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci militare specializate, în vederea asigurării nevoilor infodocumentare în domeniile proprii.
(2)Pentru deservirea personalului militar şi civil din sediul Ministerului Apărării Naţionale, funcţionează Biblioteca militară specializată din subordinea Statului Major General, care are în principal, următoarele atribuţii:
a)constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, diseminează şi conservă colecţii de cărţi şi periodice, literatură militară clasificată şi neclasificată, indiferent de suport;
b)asigură documentarea, informarea, educaţia şi recreerea personalului militar şi civil;
c)participă la târguri şi saloane de carte, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, lansări de carte, zile ale armelor, precum şi zile aniversare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 8
(1)Bibliotecile militare ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar militar şi ale şcolilor de aplicaţii sunt organizate pe fonduri de documente, cu caracter enciclopedic şi specializat. Acestea au ca utilizatori principali elevii, studenţii, ofiţerii-studenţi, cursanţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice şi personalul de cercetare-dezvoltare din instituţiile/structurile respective.
(2)Colecţiile de documente ale bibliotecilor militare prevăzute la alin. (1) sunt corelate cu cerinţele planurilor de învăţământ şi ale programelor analitice, precum şi cu planurile de cercetare ştiinţifică ale acestora.
Art. 9
Bibliotecile militare ale cercurilor militare sunt biblioteci publice cu caracter enciclopedic şi acces limitat, care asigură nevoile de informare, cercetare, educaţie sau recreere ale personalului armatei, personalului militar în rezervă şi în retragere, veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război, membrilor familiilor acestora, precum şi veteranilor şi invalizilor din teatrele de operaţii şi urmaşilor acestora. În limitele prevăzute de reglementările de funcţionare ale cercurilor militare, acestea oferă accesul, pentru studiu, şi altor persoane fizice din societatea civilă, locală sau zonală.
Art. 10
(1)Bibliotecile militare ale unităţilor militare au caracter enciclopedic şi specializat, aflându-se în serviciul personalului armatei încadrat în unităţile militare din localitatea de reşedinţă, precum şi membrilor de familie ai acestuia.
(2)Unităţile militare pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci militare mobile destinate militarilor care participă la misiuni şi operaţii, inclusiv în afara teritoriului statului român.
CAPITOLUL III: Structura şi cadrul activităţii bibliotecilor militare din Armata României
SECŢIUNEA 1: Organizare şi funcţionare
Art. 11
(1)Potrivit statelor de organizare, în funcţie de tipul şi numărul documentelor deţinute, de complexitatea activităţilor, precum şi de cerinţele şi normele legale în vigoare, bibliotecile militare sunt organizate pe compartimente şi/sau birouri, precum şi pe alte entităţi organizaţionale, grupate spaţial în funcţie de nevoile utilizatorilor.
(2)Activitatea bibliotecilor militare se desfăşoară pe baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, precum şi a unor programe sau planuri de activităţi, aprobate de către structurile în care acestea funcţionează. Modelul planului de activităţi al bibliotecii militare este prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Biblioteca Militară Naţională îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi a unor programe sau planuri de activităţi, aprobate de către eşalonul ierarhic superior.
Art. 12
(1)Structura militară în care funcţionează biblioteca militară asigură, potrivit normelor în vigoare, condiţiile de spaţiu şi de întreţinere, resursele financiare şi baza materială pentru desfăşurarea activităţii acesteia.
(2)Schimbarea destinaţiei spaţiilor în care funcţionează bibliotecile militare sau anexele acestora se realizează numai în situaţia asigurării condiţiilor privind păstrarea şi depozitarea documentaţiilor, stabilite conform actelor normative specifice în vigoare.
(3)În situaţia desfiinţării unei biblioteci militare, eşalonul superior al unităţii militare în cadrul căreia funcţionează biblioteca militară face propuneri pentru preluarea patrimoniului şi, după caz, a personalului acesteia de către o altă unitate militară sau de către o altă bibliotecă militară, conform legislaţiei în vigoare.
SECŢIUNEA 2: Personalul şi conducerea bibliotecilor militare
Art. 13
(1)Bibliotecile militare sunt încadrate cu personal de specialitate, administrativ şi de întreţinere, conform statelor de organizare sau prin atribuirea de sarcini, competenţe şi responsabilităţi suplimentare altei/altor persoane, prin ordin de zi pe unitate.
(2)În categoria personalului de specialitate se includ:
a)bibliotecarii, bibliografii;
b)cercetătorii, redactorii, documentariştii;
c)restauratorii, conservatorii;
d)inginerii de sistem, informaticienii, analiştii, operatorii;
e)personalul care încadrează alte specialităţi de profil.
(3)Angajarea, pregătirea şi promovarea personalului bibliotecilor militare se realizează în conformitate cu prevederile legale.
(4)Atribuţiile şi competenţele personalului bibliotecilor militare se stabilesc prin fişa postului.
(5)Personalul bibliotecilor militare beneficiază de sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului de activitate, acordate conform legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă, pentru responsabilităţile şi condiţiile prevăzute în fişa postului.
Art. 14
(1)Convocările de pregătire centralizată a bibliotecarilor din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi cursurile sau convocările de specialitate ale personalului nou - numit în funcţie se organizează de către Biblioteca Militară Naţională.
(2)Pregătirea personalului de specialitate se asigură prin studiu individual, convocări de pregătire de specialitate, participarea la activităţi în organizaţii profesionale, cursuri, programe de masterat şi doctorat.
(3)Personalul de specialitate desfăşoară activităţi în domeniile dezvoltării colecţiilor, evidenţei şi organizării acestora, de prezentare şi conservare, informare-documentare, catalogare şi indexare, marketing, informatizare, administrare şi contabilitate.
Art. 15
(1)Condiţiile privind ocuparea funcţiilor de gestionar în bibliotecile militare, activitatea de predare-primire a gestiunii, răspunderile, drepturile şi obligaţiile gestionarului privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor, respectiv termenele de predare-primire a funcţiilor de gestionari sunt prevăzute în Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea - primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012, cu modificările ulterioare.
(2)În cazul în care gestiunea este încredinţată mai multor persoane, angajarea sau trecerea în funcţia de gestionar se face potrivit art. 7 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.
(3)Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală, potrivit legii. Bibliotecarii şi/sau persoanele care îndeplinesc atribuţiile funcţiei de bibliotecar semnează un angajament scris, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
(4)Personalul bibliotecilor militare care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu beneficiază, conform Legii bibliotecarilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierderea naturală atribuită unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
Art. 16
(1)Bibliotecile militare sunt conduse în funcţie de specificul unităţii militare, corespunzător prevederilor din statul de organizare.
(2)Directorul, bibliotecarul sau persoana căreia i s-au atribuit sarcini, competenţe ori responsabilităţi potrivit prevederilor alin. (1), numită prin ordin de zi pe unitate, răspunde de funcţionarea bibliotecii militare, asigurând integritatea patrimoniului, managementul, respectiv gestionarea şi punerea în valoare a întregului fond infodocumentar al bibliotecii militare.
(3)Personalul prevăzut la alin. (2) întocmeşte, la termenele prevăzute/periodic, rapoarte statistice şi de evaluare a activităţii bibliotecii militare, care sunt prezentate conducerii structurii în cadrul căreia funcţionează ori sunt înaintate ierarhic, conform solicitării.
Art. 17
(1)În cadrul bibliotecilor militare pot funcţiona, după caz, consilii ştiinţifice, ca structuri de specialitate, cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul activităţilor culturale, cercetării ştiinţifice şi organizării sau structurării serviciilor bibliotecii militare.
(2)Activitatea membrilor consiliului ştiinţific al bibliotecii militare nu este remunerată.
SECŢIUNEA 3: Accesul la colecţiile bibliotecii militare
Art. 18
(1)Personalul armatei, personalul militar în rezervă şi în retragere, veteranii, invalizii şi văduvele de război, membrii familiilor acestora, precum şi veteranii şi invalizii din teatrele de operaţii şi urmaşii acestora au acces liber în bibliotecile militare.
(2)Calitatea de utilizator al bibliotecii militare poate fi obţinută după parcurgerea următoarelor etape:
a)studierea regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii militare sau a precizărilor privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor;
b)completarea fişei de înscriere la biblioteca militară;
c)obţinerea permisului/documentului de acces;
d)luarea în evidenţa registrului de înscriere a cititorilor sau de evidenţă a utilizatorilor.
(3)La încetarea contractului individual de muncă în unitatea/instituţia militară, a detaşării/mutării sau ca urmare a voinţei personale se pierde calitatea de utilizator al bibliotecii militare; persoana aflată în această situaţie are obligaţia de a completa fişa de lichidare a împrumuturilor de documente sau cea stabilită conform reglementărilor specifice unităţii/instituţiei militare.
(4)Accesul la colecţiile bibliotecilor militare pentru persoanele fizice din afara armatei se aprobă de către comandantul/şeful structurii în cadrul căreia funcţionează biblioteca militară, în urma solicitării scrise pe care acestea o fac, în care se precizează perioada, nevoile de informare şi/sau documentare, precum şi datele de contact. După aprobarea solicitării, acestora li se comunică condiţiile accesului în unitatea şi biblioteca militară, în spaţiile destinate studiului.
(5)În cazul Bibliotecii Militare Naţionale, accesul persoanelor fizice din afara armatei la colecţiile bibliotecii se aprobă de către directorul instituţiei.
Art. 19
(1)Accesul la colecţiile şi serviciile bibliotecii militare se face în conformitate cu prevederile din regulamentul de organizare şi funcţionare, cu precizările privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, elaborate în corelaţie cu prevederile legale referitoare la patrimoniul cultural naţional, la liberul acces la informaţiile de interes public, la drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi la cele privind regimul de acces la documentele arhivate în formă electronică.
(2)Accesul la colecţiile de patrimoniu, unicate şi publicaţiile obţinute prin împrumut interbibliotecar este limitat, indiferent de categoria de utilizatori. Aceste publicaţii pot fi consultate numai la sediul bibliotecii militare, sub supravegherea personalului bibliotecii.
(3)Pentru colecţiile şi bazele de date ale bibliotecii militare, care conţin informaţii clasificate, accesul este permis pe baza documentului de acces şi a nivelului acordat, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
(4)Utilizarea mediilor de stocare a datelor/informaţiilor în cadrul bibliotecilor militare se face în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL IV: Patrimoniul bibliotecilor
SECŢIUNEA 1: Colecţiile bibliotecilor militare
Art. 20
(1)Colecţiile bibliotecilor militare se organizează într-un sistem unitar, în care fiecare volum ocupă un loc bine determinat, în vederea utilizării depline a colecţiilor, integrării şi identificării rapide a oricărei publicaţii.
(2)Colecţiile bibliotecilor militare cuprind:
a)cărţi şi periodice tipărite;
b)literatură militară;
c)manuscrise;
d)documente audio-vizuale;
e)colecţii electronice - documente digitale, periodice electronice, baze de date;
f)alte documente de bibliotecă.
(3)Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor militare pot avea statut de:
a)bunuri culturale de patrimoniu, constituite în colecţii speciale, care sunt considerate active fixe corporale, luate în evidenţă, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)bunuri culturale comune, care, în evidenţa cantitativ - valorică a bunurilor materiale aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
(4)Bibliotecile militare îşi dezvoltă permanent colecţiile de documente prin achiziţie, donaţie, schimb interbibliotecar, transfer, sponsorizări sau, după caz, depozit legal.
(5)Bibliotecile militare sunt finanţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 21
(1)Documentele specifice bibliotecilor militare au o durată de utilizare care se stabileşte în funcţie de valoarea, circulaţia şi gradul de uzură fizică şi/sau morală ale acestora, astfel:
a)nelimitată, pentru documentele care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi din depozitul legal local;
b)15 ani - în funcţie de durata valorii informative a documentelor - pentru documentele care constituie colecţiile de bază ale bibliotecilor militare şi care nu se împrumută la domiciliul beneficiarilor;
c)5 ani, pentru documentele care constituie colecţiile uzuale ale bibliotecilor militare şi care se împrumută la domiciliu;
d)3 ani, pentru publicaţiile periodice de informare generală, în cazul bibliotecilor militare care nu constituie colecţii de bază, în afara celor achiziţionate pe profilul bibliotecilor militare şi a actelor normative;
e)variabilă, în funcţie de durata valorii informative/valabilităţii documentelor, de exemplu în cazul literaturii militare.
(2)Durata de utilizare pentru bunurile specificate la alin. (1) se stabileşte de la data intrării acestora în biblioteca militară.
Art. 22
Bibliotecile militare care au compartimente deţinătoare de literatură militară clasificată respectă, indiferent de suportul material sau forma documentului, original ori copie, prevederile legale privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 23
(1)Toate bunurile unei biblioteci militare sunt supuse unui sistem de aranjare la raft care să permită accesul rapid la fondul de publicaţii.
(2)Sistemul de aşezare determină, implicit, sistemul de cotare sistematică/alfabetică a publicaţiilor.
(3)Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor se realizează conform standardelor internaţionale. Catalogarea se realizează în catalogul de acces public online - OPAC şi/sau pe fişe de catalog. Clasificarea şi indexarea documentelor se fac potrivit clasificării zecimale universale şi pe baza unor vocabulare controlate ori tezaure.
(4)Pentru a facilita accesul categoriilor de public/utilizatorilor la colecţiile şi serviciile oferite, bibliotecile militare constituie şi gestionează baze de date, cataloage, inclusiv online, pe care le pun la dispoziţia acestora, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară, organizează servicii de împrumut şi consultare a documentelor, precum şi alte activităţi specifice.
Art. 24
Păstrarea tuturor categoriilor de documente se realizează în conformitate cu normele igienice şi microclimatice, care reclamă condiţii specifice, respectiv spaţiu şi mobilier corespunzător, o bună izolare termică şi hidrică, protejarea împotriva unor dăunători şi contra luminii solare, asigurarea unei temperaturi constante, cu valori între 16-18° C şi o umiditate a aerului de 45-65%.
SECŢIUNEA 2: Evidenţa, gestionarea şi inventarierea colecţiilor bibliotecii militare
Art. 25
Bibliotecile militare ţin evidenţa, gestionează şi inventariază documentele specifice pe care le deţin, în conformitate cu Normele metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.062/2000.
Art. 26
(1)Literatura militară şi mediile de stocare a datelor/informaţiilor clasificate, existente în bibliotecile militare, au regimul documentelor cu caracter clasificat şi sunt supuse unor proceduri restrictive, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a nivelului de clasificare a informaţiilor conţinute.
(2)Transmiterea între unităţi militare a literaturii militare şi a mediilor de stocare deţinute de biblioteca militară se face pe bază de adresă de însoţire, cu menţionarea elementelor precizate în actele normative în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 27
(1)Evidenţa documentelor din biblioteca militară se face în sistem tradiţional şi/sau informatizat pe formulare tipizate, astfel:
a)evidenţa globală - prin Registrul de mişcare a fondurilor;
b)evidenţa individuală - prin Registrul de inventar, respectiv Registrul de evidenţă a literaturii militare; fiecărui document de bibliotecă din evidenţa individuală îi revine un număr de identificare unic, înscris pe ştampilă, constituindu-se astfel într-o unitate de evidenţă sau un volum;
c)evidenţa preliminară pentru periodice - pe fişe tipizate, trimestrial sau anual, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă;
d)evidenţa analitică - pe fişe analitice de evidenţă, însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural.
(2)Forma, conţinutul şi modul de completare a documentelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 2.249/4.775/2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă.
(3)Documentele de evidenţă specifică, de intrare, mişcare şi ieşire din evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor bibliotecilor militare aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt prevăzute în actele normative în vigoare.
(4)Algoritmul completării colecţiilor bibliotecilor militare este prevăzut în anexa nr. 3.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 28
Entităţile organizaţionale care nu sunt înscrise în statele de organizare ca biblioteci militare, dar care, prin atribuţiile specifice, au sarcina de a gestiona un fond documentar-informativ cuprinzând cărţi, periodice, informaţii pe suporţi diferiţi, îşi desfăşoară activitatea, în ceea ce priveşte colecţiile, evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice, în acord cu prezentele instrucţiuni.
Art. 29
Anual, la data de 23 aprilie - declarată ca "Ziua Bibliotecarului din România" - cu sprijinul conducerii unităţilor militare sau organizaţiilor profesionale de profil, se organizează şi se desfăşoară dezbateri profesionale, expoziţii de carte, precum şi alte activităţi cu tematică specifică.
Art. 30
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
-****-
ANEXA nr. 1: PLANUL DE ACTIVITĂŢI al bibliotecii militare pentru anul ..............
- model -
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Biblioteca .................
Aprob
Şeful structurii/unităţii militare
..................................
PLANUL DE ACTIVITĂŢI al bibliotecii militare pentru anul ..............

Nr. crt.

Data

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul bibliotecii militare

Observaţii

1.

După caz

Activităţi organizatorice:

- actualizarea fişelor posturilor

- întocmirea permiselor de intrare în bibliotecă şi a fişelor de cititor

- inventarieri

- actualizarea documentelor de lucru

- pregătirea cărţilor pentru recondiţionare

- întocmirea necesarului de buget al bibliotecii

- întocmirea tematicii expoziţiilor de carte

- îndrumarea cititorilor în folosirea cataloagelor

- vizitarea târgurilor şi expoziţiilor de carte

- completarea colecţiilor cu documente noi

- constituirea colecţiilor de periodice

- completarea fişelor pentru cataloagele bibliotecii

- prezentarea categoriilor de public/utilizatorilor a documentelor nou-intrate în fondurile bibliotecii

- participarea la convocările de pregătire

- participarea la cursuri de pregătire profesională etc.

 

2.

Trimestrial

Expoziţii de carte organizate în interior sau în exterior

 

3.

După caz

- Introducerea informaţiei în baze de date pe suporturi magnetice

- Prezentări de carte

- Participări la manifestări de profil organizate în colaborare cu instituţii similare din societatea civilă

 
Directorul bibliotecii militare/Bibliotecar,
...................
ANEXA nr. 2: ANGAJAMENT
- model -
ANGAJAMENT*
Subsemnatul(a) ..................................., domiciliat(ă) în ..........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..................... nr. .................., eliberat(ă) de ............. la data de ................., având funcţia de ...................... la Biblioteca militară ..............................., mă oblig să suport integral contravaloarea pagubelor produse de mine sau din vina mea asupra bunurilor ce îmi sunt încredinţate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Prezentul angajament constituie act adiţional la contractul individual de muncă încheiat la data angajării la bibliotecă.
Data ..................
Semnătura .................
__
* În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.017/1997.
ANEXA nr. 3: ALGORITMUL completării colecţiilor bibliotecilor militare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 140 din data de 26 februarie 2014