ACORD din 24 iunie 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului
Guvernul României şi Guvernul Statului Israel (denumite în continuare părţile),
având în vedere Declaraţia comună de intenţie privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnată în 24 noiembrie 2011 la Ierusalim, Israel, şi dorind să dezvolte şi să promoveze cooperarea în domeniul protecţiei mediului,
fiind convinse de faptul că o cooperare strânsă în domeniul menţionat mai sus poate aduce o contribuţie importantă la relaţiile de prietenie dintre cele două state,
recunoscând faptul că multe probleme de mediu necesită cooperare la nivel bilateral şi multilateral şi că o asemenea cooperare poate contribui nu numai la protecţia mediului la nivel local şi naţional, dar şi la nivel global,
recunoscând importanţa Declaraţiei de la Rio cu privire la mediu şi dezvoltare, a Agendei 21 şi a Planului de implementare al Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg şi ţinând cont de documentul rezultat al Conferinţei Rio+20 a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea durabilă "Viitorul pe care ni-l dorim",
conştiente de necesitatea imperioasă de atingere a dezvoltării economice şi a unui standard de viaţă mai ridicat, pe baza principiilor dezvoltării durabile şi creşterii verzi, au convenit următoarele:
Art. 1
Părţile vor coopera pe bază de egalitate, reciprocitate şi avantaj reciproc, în conformitate cu strategiile lor naţionale în domeniul protecţiei mediului. Cooperarea se va baza pe colaborarea directă dintre autorităţile implicate, precum şi dintre alte entităţi desemnate de către părţi.
Art. 2
Principalele domenii de cooperare de interes reciproc pentru părţi sunt următoarele:
a)gestionarea durabilă a deşeurilor, inclusiv reciclarea, prevenirea generării deşeurilor şi a traficului ilegal de deşeuri;
b)măsuri de adaptare la schimbările climatice şi de combatere a efectelor schimbărilor climatice;
c)conservarea biodiversităţii şi gestionarea ecosistemelor;
d)reducerea, controlul şi monitorizarea poluării aerului;
e)promovarea tehnologiilor de mediu, în special în domeniile apă şi energii din surse regenerabile;
f)protecţia resurselor de apă şi reabilitarea cursurilor de apă;
g)managementul integrat al zonei costiere şi protecţia mediului marin;
h)epurarea apelor uzate, inclusiv reutilizarea apelor uzate, atât pentru agricultură, cât şi pentru reîncărcarea acviferelor;
i)împăduriri şi acţiuni de prevenire şi combatere a incendiilor forestiere;
j)activităţi privind educaţia de mediu şi conştientizarea privind protecţia mediului; şi
k)alte domenii de interes comun.
Art. 3
1.Activităţile de cooperare în temeiul prezentului acord pot include:
a)schimb de experienţă, know-how, bune practici, informaţii ştiinţifice şi tehnice şi de date cu privire la politicile de mediu;
b)reuniuni şi seminare, precum şi cursuri de formare pentru experţii ambelor părţi;
c)consultări bilaterale referitoare la procesele globale de negociere în domeniul mediului şi la acordurile multilaterale de mediu (AMM), inclusiv sinergiile dintre AMM-uri;
d)sprijin pentru proiecte internaţionale care să soluţioneze probleme globale sau regionale de mediu;
e)identificarea surselor de finanţare europene şi internaţionale şi a oportunităţilor de investiţii private; şi
f)orice altă formă de cooperare decisă în comun de către părţi.
2.Părţile pot, de comun acord, să stabilească proiecte comune în domeniile mai sus menţionate.
Art. 4
Având în vedere obiectivele prezentului acord, părţile, în cadrul competenţelor lor şi în conformitate cu legislaţia lor naţională specifică, vor încuraja:
a)crearea şi dezvoltarea de contacte, cu scopul de a stimula activităţile pentru protecţia mediului şi de adaptare şi combatere a schimbărilor climatice din statele celor două părţi;
b)relaţiile directe dintre autorităţile publice, instituţiile de cercetare şi de învăţământ în domeniul protecţiei mediului.
Art. 5
1.Autorităţile competente, responsabile pentru punerea în aplicare şi monitorizarea implementării prezentului acord, sunt:
a)pentru Guvernul României, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; în ceea ce priveşte punctele 2 f), g), h), i), Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, fiecare conform respectivei lor autorităţi, în concordanţă cu legislaţia României;
b)pentru Guvernul Statului Israel, Ministerul pentru Protecţia Mediului; în ceea ce priveşte punctul 2h), Ministerul pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Infrastructurii Naţionale, Energiei şi Apelor, fiecare conform respectivei lor autorităţi, în concordanţă cu legislaţia Statului Israel.
2.Autorităţile competente pot încheia, pe baza prezentului acord, programe şi/sau planuri de cooperare pentru activităţile prevăzute la art. 3, care pot include detalii ale activităţilor de cooperare, perioade de desfăşurare şi prevederi financiare.
3.Autorităţile competente vor evalua periodic activităţile de cooperare în curs de desfăşurare şi vor conveni asupra viitoarelor activităţi de cooperare.
Art. 6
1.De comun acord, părţile pot informa terţe părţi cu privire la cooperarea dintre ele.
2.Informaţiile confidenţiale care pot fi schimbate, referitoare la implementarea prezentului acord, vor fi transmise între părţi în conformitate cu dispoziţiile legale interne ale fiecărei părţi.
3.Schimbul de informaţii şi transmiterea acestora către terţe părţi vor avea loc în conformitate cu dispoziţiile legale interne ale fiecărei părţi şi în conformitate cu drepturile terţelor părţi şi cu obligaţiile internaţionale.
Art. 7
Activităţile de cooperare se vor desfăşura în conformitate cu prezentul acord, în funcţie de disponibilitatea fondurilor corespunzătoare şi a altor resurse ale fiecărei părţi. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, fiecare parte va suporta costurile proprii de participare la activităţile desfăşurate în temeiul prezentului acord.
Art. 8
Dispoziţiile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor rezultate din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi. Guvernul României va aplica prezentul acord fără să prejudicieze obligaţiile României, care decurg din calitatea sa de membru UE.
Art. 9
1.Orice activitate desfăşurată în temeiul prezentului acord se va face în conformitate cu legile şi reglementările fiecăreia dintre părţi.
2.Orice litigiu care poate apărea cu privire la interpretarea şi/sau aplicarea dispoziţiilor prezentului acord va fi rezolvat pe cale amiabilă, prin negocieri între părţi.
Art. 10
1.Prezentul acord va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la încheierea procedurilor lor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
2.Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa acest acord printr-o notificare scrisă trimisă celeilalte părţi pe căi diplomatice. Acordul va ieşi din vigoare la trei (3) luni de la data primirii notificării.
3.Prezentul acord poate fi modificat în scris, prin acordul reciproc al părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la paragraful 1 al acestui articol.
4.Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va conduce la încetarea activităţilor deja începute, cu excepţia cazului îi care s-a convenit altfel, de comun acord, de către părţi.
-****-
Semnat la Ierusalim la data de 24 iunie 2014, aferentă celei de-a 26 zi a lunii Sivan, 5774 a Calendarului ebraic, în două exemplare originale, în limbile română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

În numele Guvernului României,

Attila Korodi,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice

în numele Guvernului Statului Israel,

Amir Peretz,

ministrul protecţiei mediului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 19 septembrie 2014