ORDIN nr. 117 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor"
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 29622 şi al art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor" (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate", prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate" face parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).
Art. 2
(1)Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, începând cu anul fiscal 2014.
(2)Prin excepţie de la alin. (1), pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, precum şi de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se utilizează formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Formularul prevăzut la art. 1 se comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 2.
Art. 5
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Constantin Mihail

ANEXA nr. 1: DECIZIE DE IMPUNERE privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul .........

Sigla DGRFP

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Unitatea fiscală*) ..................

Nr. înregistrare ...............

Data ...../......../.............

650

Adresa: .................................

Tel.: ........................

Fax: ........................

e-mail .....................

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

Către:

Nume: .........................

Prenume: .....................

Domiciliul: Localitate: ..................

Cod poştal .....................

Str. .................................

Nr. .... Bl. .... Sc. ... Etaj ..... Ap. ....

Judeţ/sector: .................

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:

....................................

În baza art. 29622 şi art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit/Declaraţiei privind veniturile realizate din România pe anul ........ nr. ...... din data ........... se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

I.Date privind activitatea desfăşurată:

Nr. crt.

Contractul de închiriere (nr./data)

Perioada de valabilitate în anul de impunere

Venit lunar bază de calcul al CASS*

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

...

   
II.Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate:

Decizie anterioară

Decizie curentă

Total bază de calcul**

Total CASS*

Total bază de calcul**

Total CASS*

    
*CASS - contribuţia de asigurări sociale de sănătate, calculată conform anexei
**Bazele de calcul sunt calculate pe fiecare lună, conform anexei.
III.Repartizarea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, pe termene de plată:

Termen de plată

Decizie anterioară

Decizie curentă

   
   
   
   

TOTAL

  
Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Aprobat:

Funcţie .................

Nume, prenume ...........

Data ...........

Verificat:

Funcţie .................

Nume, prenume ...........

Data ...........

Întocmit:

Funcţie .................

Nume, prenume ...........

Data ...........

Am primit un exemplar,

Semnătură contribuabil

..................

Data ...../....../..........

Sau nr. si data confirmării de primire .............

Număr de operator de date cu caracter personal ............
Cod 14.13.02.15/cfb
ANEXA nr. 11: Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate
(- ANEXĂ la decizie)

Decizie anterioară

Decizie curentă

Luna

Bază de calcul rezultată din contract(e)

Plafon maxim prevăzut de lege

Bază de calcul

CASS

Bază de calcul rezultată din contract(e)

Plafon maxim prevăzut de lege

Bază de calcul

CASS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ianuarie

        

Februarie

        

Martie

        

Aprilie

        

Mai

        

Iunie

        

Iulie

        

August

        

Septembrie

        

Octombrie

        

Noiembrie

        

Decembrie

        

TOTAL:

        
ANEXA nr. 2: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
(1)A. Denumire: "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor" - formular 650
1.Cod: 14.13.02.15/cfb
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
4.Se difuzează gratuit.
5.Se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, începând cu anul fiscal 2014.
6.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
7.Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8.Se arhivează la dosarul contribuabilului.
(2)B. Denumire: Anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate"
1.Format: A4/t1
2.Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
3.Se difuzează gratuit.
4.Se întocmeşte ca anexă la formularul 650.
5.Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
6.Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
7.Circulă:
- un exemplar, la organul fiscal competent;
- un exemplar, la contribuabil.
8.Se arhivează împreună cu formularul 650 la dosarul contribuabilului.
(3)NOTĂ:
În spaţiul în care este menţionată sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează organul fiscal competent, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 103 din data de 11 februarie 2014