Având în vedere prevederile Rezoluţiei nr. 40 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Ministerul Transporturilor va comunica secretarului executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE ONU - prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire şi perfecţionare, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
-****-

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 523 din data de 12 iulie 2016