ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.3 şi pct. VI din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi d)-n), ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului către bugetele locale, iar cele necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. c), ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se alocă prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică către bugetele locale.
..................................................................
(5) Cuantumul finanţării de la bugetul de stat, pe proiecte de investiţii şi pe unităţi administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv la propunerea autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale."
2.La articolul 4, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(3) Alocările de fonduri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv de la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, către bugetele locale se vor face pe bază de convenţii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.
..................................................................
(5) Necesarul de fonduri la bugetul autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv la bugetul autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, se va solicita periodic de autoritatea administraţiei publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate."
Art. II
(1)Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.
(2)Convenţiile încheiate în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pot fi modificate prin acordul părţilor.
Art. III
(1)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate convenţiile de finanţare încheiate de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice cu autorităţile administraţiei publice locale pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.
(2)Predarea-preluarea convenţiilor de finanţare prevăzute la alin. (1), precum şi întreaga documentaţie aferentă acestora se va face pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 41 din data de 18 ianuarie 2013