ORDIN nr. 596 din 8 mai 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
Văzând Referatul de aprobare nr. 4.449/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios,
având în vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2014 se realizează până la data de 31 mai 2015."
Art. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015