HOTĂRÂRE nr. 72 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Prim raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 165 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/378 din 26 aprilie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
1.complianţa comunicării cu obligaţia prevăzută la articolul 12 din cele două decizii ale Consiliului;
2.sintetizarea provocărilor identificate în primele luni de punere în aplicare a mecanismelor de transfer şi relocare;
3.propunerea recomandărilor şi acţiunilor pe termen scurt pentru îmbunătăţirea ritmului punerii în aplicare a transferului şi relocării;
4.divergenţele substanţiale între statele membre în ceea ce priveşte programele şi practicile lor de relocare;
5.lipsa capacităţilor de primire şi asigurării unei cazări adecvate;
6.lipsa resurselor umane în gestionarea transferului şi relocării.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016