ORDIN nr. 820 din 27 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.952 din 27 noiembrie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul I articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigaţiilor PET-CT serviciilor prin tratament Gamma-Knife şi serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute;"
2.La capitolul III articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă şi dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cuprinse în cap. VIII1, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu completările ulterioare, la un tarif de 496 lei pentru şedinţa de hemodializă convenţională, la un tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 563 lei, la tariful de 53.340 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă şi la tariful de 66.675 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.
.............
(3) La regularizarea trimestrială tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcţie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:
a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 53.340 lei;
b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este 20% - 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.700 lei;
c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 59.220 lei.
Dacă pe durata derulării contractului ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar, corespunzător serviciilor realizate."
3.La capitolul III articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şi investigaţiile PET-CT, unităţile sanitare depun la casele de asigurări de sănătate indicatorii specifici realizaţi în luna anterioară şi documentele justificative cu privire la serviciile efectuate, cuprinzând datele de identificare şi diagnosticul bolnavului, precum şi biletul de trimitere/decizia de aprobare, referatul de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute*, după caz.
__
* Modelul referatului de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute este prevăzut în anexa nr. 7."
4.La capitolul III articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şi investigaţiile PET-CT, casele de asigurări de sănătate vor analiza şi valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situaţiile prezentate de unităţile sanitare şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate."
5.La capitolul IV articolul 33, literele d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) organizează evidenţa bolnavilor care beneficiază de medicamente şi/sau de materiale sanitare specifice prescrise şi eliberate în cadrul programelor, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor, precum şi de servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat;
..........
f) transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute corespunzătoare programelor finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
..........
h) indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife şi serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute ca raport între cheltuielile pentru serviciile efectuate şi numărul de bolnavi trataţi;"
6.La capitolul VII, tabelul de la titlul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014
- mii lei -

Denumire programe naţionale curative

Credite de angajament an 2014

Credite bugetare an 2014

Programul naţional de oncologie, din care:

1.340.632,66

1.437.366,09

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.328.957,68

1.431.210,44

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

10.332,00

5.864,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

1.202,00

291,65

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecularal leucemiilor acute

140,98

 

Programul naţional de diabet zaharat

808.982,89

859.399,94

- medicamente

725.319,05

766.604,13

- materiale sanitare

81.254,52

88.990,69

- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice

947,32

918,14

- pompe de insulină şi materiale consumabile pentru pompele de insulină

1.462,00

2.886,98

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

75.102,08

74.990,78

Programul naţional de tratament pentru boli rare, din care:

105.053,00

95.915,40

- medicamente

103.049,00

94.337,64

- materiale sanitare

2.004,00

1.577,76

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

118.565,97

124.594,31

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

60.261,05

48.588,45

Programul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

10.613,27

9.969,01

Programul naţional de boli endocrine

4.103,74

3.015,50

Programul naţional de ortopedie

55.023,10

52.041,97

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

569,00

245,78

Programul naţional de boli cardiovasculare

99.740,05

60.911,85

Programul de sănătate mintală, din care:

1.358,00

831,17

- medicamente

1.218,00

781,37

- materiale sanitare

140,00

49,80

Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

25.322,78

8.662,33

Subprogramul de radiologie intervenţională

13.068,00

5.500,69

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

11.303,67

3.063,99

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

255,11

97,65

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

696,00

0,00

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

802.616,43

780.110,00

Total

3.507.944,02

3.556.642,58

"
7.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de oncologie", la subtitlul "Obiective", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) diagnosticul leucemiilor acute."
8.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de oncologie", la subtitlul "Structură", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute."
9.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de oncologie", după "Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare" se introduce un nou subprogram, "Subprogramul de diagnostic Imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute", cu următorul cuprins:
"Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute
Activităţi:
- asigurarea serviciilor pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiei acute
Criterii de eligibilitate:
A. Pentru derularea subprogramului unităţile sanitare trebuie să aibă în structură laboratoare care să îndeplinească condiţiile pentru diagnosticul leucemiilor acute, respectiv:
- să facă parte dintr-un spital dotat cu sector special de diagnostic şi tratament al leucemiilor acute. Spitalul trebuie să dispună de o conexiune directă cu un centru de transplant medular;
- să facă parte dintr-o platformă complexă de laborator, cu personal cu experienţă în diagnosticul leucemiilor acute. În structura acestei platforme trebuie să existe următoarele laboratoare: Citologie şi citochimie, Hemostază, Citogenetică/FISH, Citometrie în flux, Biologie moleculară axată pe aplicaţii în hematologie:
1. laboratoare de citometrie în flux
- să aibă în dotare cel puţin un citometru în flux cu minimum 4 culori în stare de funcţionare. Este de preferat ca în laborator să existe două citometre în flux pentru a se putea asigura un backup în situaţiile de urgenţă;
- personalul care lucrează în laborator să îndeplinească următoarele condiţii:
1. să aibă pregătire în diagnosticul prin imunofenotipare a leucemiilor acute dovedită prin certificate de participare la cursuri naţionale şi internaţionale sau prin stagii de pregătire efectuate în laboratoare de profil din străinătate;
2. să aibă o experienţă de cel puţin 2 ani în diagnosticul leucemiilor acute;
3. să aibă un număr minim de 50 de cazuri diagnosticate per an (cazuri noi şi în urmărire);
2. laboratoare de citogenetică
- să aibă dotare pentru:
-- culturi celulare:
- hotă de biosecuritate clasa A2;
- incubator cu atmosferă controlată de CO2;
- microscop inversat;
-- microscopie optică:
- microscop cu examinare în câmp luminos cu lumină transmisă şi epifluorescenţă;
- programe pentru scanare automată a lamelor şi captarea metafazelor şi cariotipare;
- program pentru captarea, prelucrarea şi analiza imaginilor FISH (standard FISH, M-FISH, m-BAND, Q-FISH, CGH);
- să aibă personal specializat în examenul citogenetic şi FISH cu experienţă în domeniu de cel puţin 1 an;
3. laboratoare de biologie moleculară
- să aibă în dotare:
-- sistem real time PCR;
-- thermocycler PCR;
-- sistem electroforeză chip/microfluidică;
-- secvenţiator cu 8 capilare;
-- extractor automat acizi nucleici;
-- electroforeză clasică;
-- pirosecvenţiator NextGen;
- să aibă personal cu experienţă în tehnica de biologie moleculară din patologia specifică oncohematologiei de cel puţin 1 an.
B. _
Criterii de includere:
- bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr-un examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin imunofenotipare, citogenetică şi biologie moleculară.
Indicatori de evaluare:
1) indicatori fizici:
- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute: 70;
- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 47;
- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 46;
- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 45;
NOTA:
Bolnavul care a beneficiat de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute poate efectua 1, 2 sau 3 din examenele pentru diagnostic de certitudine.
2) indicatori de eficienţă:
- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice): 201 lei;
- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 1.309 lei;
- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH: 834,5 lei;
- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei.
Natura cheltuielilor programului:
- servicii pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al leucemiilor acute.
Unităţi care derulează subprogramul:
a) Institutul Clinic Fundeni;
b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;
d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;
e) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca;
f) Institutul Regional de Oncologie Iaşi;
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
10.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul "Indicatori de evaluare", punctele 1) şi 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1) indicatori fizici:
- număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 3.046;
2) indicatori de eficienţă:
- cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 35.000 lei;"
11.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 14;"
12.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", punctul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus."
13.La capitolul VIII1, titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", subtitlul "Indicatori de evaluare", punctele 1) şi 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"1) indicatori fizici:
a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 11.701, din care:
a.1) 10.820 prin hemodializă, din care:
- hemodializă convenţională: 10.228;
- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 592;
a.2) 881 prin dializă peritoneală, din care:
- dializă peritoneală continuă: 831;
- dializă peritoneală automată: 50;
2) indicatori de eficienţă:
a) cost/şedinţă de hemodializă convenţională: 496 lei;
b) cost/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 563 lei;
c) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.445 lei;
d) cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 5.556,25 lei."
14.În anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea programului/subprogramului din cadrul programelor naţionale de sănătate curative ........... (se specifică fiecare program/subprogram) ............. pentru asigurarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor prin tratament Gamma Knife/serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute ........... (se completează, după caz, în funcţie de program/subprogram) .......... necesare în terapia în spital/în spital şi ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare."
15.În anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în limita valorii de contract;
...........
g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife/serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea, precum şi sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;"
16.În anexa nr. 1, la articolul 5, punctele 9 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"9. să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative; indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, ca raport între cheltuielile pentru serviciile şi numărul de bolnavi trataţi;
............
12. să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor, precum şi servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, cantitatea şi valoarea de decontat;"
17.În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi diagnosticaţi, valoarea serviciilor efectuate, costul mediu/serviciu de diagnosticare a leucemiilor acute, precum şi copii ale referatelor de solicitare a serviciilor de diagnostic şi a rezultatelor serviciului efectuat."
18.După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se aplică începând cu luna decembrie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ: REFERAT DE SOLICITARE DIAGNOSTIC LEUCEMIE ACUTĂ
(- Anexa nr. 7 la normele tehnice)
Unitatea sanitară ............
- Secţia ...............
Tel./fax ............. mail ..................
Numele şi prenumele medicului curant ................
Numele şi prenumele pacientului .............., CNP ................
Diagnostic clinic .....................
Hemoleucograma cu frotiu ...................
Medulograma ..................
Coloraţii citochimice .....................
(1)Investigaţii solicitate:
1.Imunofenotipare (EDTA) pentru leucemie acută mieloidă/limfoidă
- Sânge periferic sau
- Suc medular
2.Citogenetică cariotip standard (tub heparinat), FISH
- Sânge periferic sau
- Suc medular
3.Biologie moleculară (EDTA)
- PCR calitativ
- PCR cantitativ (RT)
- - PCR CALITATIV,
- - PCR CANTITATIV (RT)
Data şi ora recoltării probei ............
Semnătura şi parafa ........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 9 decembrie 2014