ORDIN nr. 1043 din 30 iunie 2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 111.716 din 30 iunie 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:
1.La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
"(13) Pentru anul 2014 se introduce o nouă perioadă pentru înregistrarea activităţii operatorilor în agricultura ecologică, respectiv 1-31 iulie 2014."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 489 din data de 1 iulie 2014