HOTĂRÂRE nr. 16 din 19 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de investiţii europene, la Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activităţi de asigurare a funcţionării şi capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfăşurate de structurile suport;"
2.La articolul 1, literele q) şi r) se abrogă.
3.La articolul 1, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:
"w) structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014 - structura în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) responsabilă cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora."
4.La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:
"141. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce îndeplineşte rolul de control de prim nivel şi de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, conform regulilor şi competenţelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;"
5.La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"17. Structurile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achiziţiilor publice şi a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);"
6.La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 18 se abrogă.
7.La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul cuprins:
"23. Structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014"
8.La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare ne rambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:
a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de investiţii europene, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum şi pentru personalul din cadrul STS;
b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluţionarea contestaţiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, cât şi pentru Mecanismul financiar norvegian şi pentru personalul ANAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice, precum şi cu activităţile de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale."
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 27 ianuarie 2016