HOTĂRÂRE nr. 320 din 6 mai 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) autoritate competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători/asociaţiilor de organizaţii de producători şi înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;
b) organizaţie de producători - orice persoană juridică, recunoscută de autoritatea competentă, care activează în sectorul laptelui şi al produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli şi al cărei scop include obiectivul negocierii producţiei de lapte a membrilor;"
2.La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) autoritate competentă responsabilă pentru efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare A.N.Z."
3.La articolul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) lista personalului angajat, precum şi copie de pe contractul de prestări servicii/contractul de colaborare, după caz, semnată de reprezentantul legal."
4.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului executiv/directorului executiv adjunct al centrului judeţean al A.P.I.A. verifică documentele prevăzute la art. 4 şi notifică A.N.Z. şi organizaţia solicitantă, în vederea efectuării controlului la faţa locului pentru verificarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 şi a corectitudinii informaţiilor furnizate. În termen de 25 de zile lucrătoare de la data notificării, A.N.Z. va efectua un control la faţa locului şi va trimite un exemplar original al procesului-verbal de control către centrul judeţean al A.P.I.A.
(2) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) transmit la A.P.I.A. central, pentru fiecare solicitant, procesul-verbal al controlului administrativ cu privire la documentele prevăzute la art. 4, procesul-verbal de control la faţa locului întocmit de A.N.Z. şi dosarul împreună cu o adresă de înaintare, în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de recunoaştere.
(3) În urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, A.P.I.A. central decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători.
(4) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, în care i se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.
(5) Dacă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează către A.P.I.A. central cu propunerea de respingere a cererii.
(6) A.P.I.A. este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători.
(7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în termen de 4 luni de la depunerea cererii de recunoaştere însoţite de documentele justificative."
5.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
A.P.I.A. este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute asupra Oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei modificări."
6.La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) A.N.Z., prin persoanele nominalizate din cadrul oficiilor judeţene de zootehnie, efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere.
.............................................
(3) A.N.Z. va notifica organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării prezenţei unui reprezentant al acesteia."
7.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 8 alin. (1), A.N.Z. constată nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători, cauzată de o acţiune deliberată, întocmeşte un proces-verbal de control cu propunerea de suspendare a avizului de recunoaştere şi îl înaintează către A.P.I.A.
(2) A.P.I.A suspendă avizul de recunoaştere începând cu data constatării neregulii şi notifică organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la suspendare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control de către A.N.Z. Perioada de suspendare se încheie la data remedierii deficienţelor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data constatării acestora.
(3) În termen de 25 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 6 luni prevăzute la alin. (2), A.N.Z. efectuează un nou control la faţa locului şi transmite procesul-verbal de control în termen de 5 zile către A.P.I.A. În cazul în care deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de recunoaştere a organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în maximum 5 zile de la data primirii actului de control al A.N.Z.
(4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia."
8.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Actele emise de A.P.I.A. în urma controalelor administrative sau de A.N.Z. în urma controalelor la faţa locului privind respectarea condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
9.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
A.P.I.A. informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii care a fost adoptată în anul calendaristic anterior."
10.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte crud, care fac obiectul negocierilor contractuale, se transmit către A.P.I.A. înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie, care trebuie să facă obiectul negocierii, şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud.
(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică A.P.I.A., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent."
11.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Prim-cumpărătorii de lapte, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013, se înregistrează la A.P.I.A. în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condiţiilor de înregistrare şi a procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2) Până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prim-cumpărătorii de lapte înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (1) declară la A.P.I.A. cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013."
12.La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În baza prevederilor prezentelor norme metodologice, A.N.Z. elaborează formularistica necesară controalelor la faţa locului prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3), care se aprobă prin decizie a directorului general al A.N.Z. şi se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
13.După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:
"Art. 17
A.P.I.A. asigură, prin protocol, accesul în aplicaţia informatică pentru reprezentanţii A.N.Z., pe bază de user şi parolă, în vederea introducerii rezultatelor controalelor privind organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători şi prim-cumpărătorii de lapte."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015