METODOLOGIE din 18 decembrie 2013 de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
CAPITOLUL I: Scop
Art. 1
(1)Pentru aplicarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, fondurile necesare se constituie prin încasarea lunară de către administratorul schemei de sprijin a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de la toţi consumatorii de energie electrică din România, precum şi de la furnizorii care exportă energie electrică, conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.
(2)Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă este încasată de administratorul schemei de sprijin:
a)de la toţi consumatorii de energie electrică din România, prin intermediul furnizorilor acestora; consumatorul care revinde energia electrică altor consumatori ale căror instalaţii electrice sunt racordate la instalaţiile lui proprii are dreptul să recupereze de la aceştia contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă aferentă energiei electrice revândute;
b)de la furnizori, pentru energia electrică exportată;
c)de la furnizori, pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare;
d)de la producători, pentru energia electrică vândută consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor, cu care sunt încheiate contracte de furnizare şi pentru care plătesc serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;
e)de la producători, pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, pentru care producătorul face autofurnizare şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;
f)de la producători, pentru energia electrică exportată.
Art. 2
Prezenta metodologie stabileşte:
a)procesul de determinare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, ce trebuie colectată de administratorul schemei de sprijin, conform art. 12 şi 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009;
b)modul de determinare a costului justificat de administrare a schemei de sprijin, parte componentă a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;
c)procesul de colectare a datelor necesare atât stabilirii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pentru anul t+1, cât şi pentru evaluarea efectuată de către ANRE în luna iunie a fiecărui an, conform art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, în vederea stabilirii corecţiei semestriale a contribuţiei.
CAPITOLUL II: Domeniu de aplicare
Art. 3
Prezenta metodologie este utilizată de:
a)ANRE;
b)administratorul schemei de sprijin;
c)furnizorii de energie electrică ai consumatorilor din România şi furnizorii care exportă energie electrică;
d)producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin;
e)producătorii care alimentează locuri proprii de consum şi/sau furnizează energie electrică consumatorilor racordaţi la barele centralelor şi pentru care au încheiate contracte cu operatorul de distribuţie/transport;
f)producătorii care îşi exercită dreptul de furnizare şi cei care exportă energie electrică.
CAPITOLUL III: Definiţii şi abrevieri
Art. 4
(1)Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, respectiv în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă.
(2)În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)perioadă regularizată - perioada de timp, de regulă de 12 luni, pentru care se efectuează analiza pentru determinarea corecţiilor rezultate din aplicarea schemei de sprijin şi care se comunică de ANRE administratorului schemei de sprijin;
c)Procedură de avizare - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
d)Regulament de calificare - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013;
e)Regulament de administrare a schemei de sprijin - Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013;
f)schemă de sprijin - Schema de sprijin de tip bonus privind promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.
CAPITOLUL IV: Determinarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a tarifului de administrare a schemei de sprijin
Art. 5
Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pentru anul t+1, Ct+1cogef, se determină conform formulei:
unde:
Tt+1est - contribuţia estimată a fi necesară în vederea creării resurselor necesare aplicării schemei de sprijin pentru anul t+1, exprimată în lei/kWh;
Tt,t-1cor - corecţia aplicată contribuţiei estimate, corecţie rezultată din aplicarea schemei de sprijin în perioada regularizată, care cuprinde de regulă anul t şi anul t-1; se exprimă în lei/kWh;
Tt+1estbonus - componenta tarifară aferentă plăţii bonusurilor, estimată pentru anul t+1, exprimată în lei/kWh;
Tt+1estadmsch - componenta tarifară necesară pentru acoperirea costurilor aferente administrării schemei de sprijin, estimată pentru anul t+1, exprimată în lei/kWh;
Tt,t-1corbonus - componenta tarifară aferentă corecţiei determinate de ANRE, care ţine seama de diferenţa dintre drepturile de încasare a contribuţiei şi obligaţiile de plată a bonusului înregistrate de administratorul schemei de sprijin în urma aplicării schemei de sprijin în perioada regularizată, care cuprinde de regulă anul t şi anul t-1; se exprimă în lei/kWh;
Tt,t-1coradmsch - componentă tarifară aferentă corecţiei rezultate din diferenţa dintre veniturile şi costurile justificate înregistrate de administratorul schemei de sprijin aferente activităţilor proprii desfăşurate pentru aplicarea schemei de sprijin, în perioada regularizată, care cuprinde de regulă anul t şi anul t-1; se exprimă în lei/kWh.
Art. 6
Tariful unitar estimat a fi necesar în vederea creării resurselor pentru aplicarea schemei de sprijin, pentru anul t+1, Tt+1est, se determină astfel:
unde:
Ct+1adm, proprii - costurile proprii ale administratorului schemei de sprijin, estimate pentru anul t+1, aferente activităţii de administrare a schemei de sprijin, exprimate în lei;
Ct+1bonus - costurile estimate, pentru anul t+1, pentru plata bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, exprimate în lei;
Ct+1returnare, contribuţie - costurile estimate, pentru anul t+1, pentru returnarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă furnizorilor care importă în România energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată prin garanţii de origine, şi pe care o vând direct consumatorilor din România, exprimate în lei;
Ct+1fin - costurile/veniturile financiare estimate pentru anul t+1, necesare asigurării fondurilor pentru plata lunară integrală a bonusurilor, exprimate în lei.
EEt+1cons - cantitatea de energie electrică prognozată a fi vândută/livrată consumatorilor de energie electrică din România în anul t+1, stabilită conform prevederilor art. 21 alin. (3); în această cantitate sunt cuprinse şi cantităţile de energie electrică prognozate a fi consumate la locurile proprii de consum ale producătorilor şi ale furnizorilor, exprimată în kWh;
EEt+1export - cantitatea de energie electrică prognozată a fi vândută la export în anul t+1, stabilită conform prevederilor art. 21 alin. (4), exprimată în kWh.
Art. 7
Costurile proprii, Ct+1adm, proprii, sunt costurile proprii estimate pentru anul t+1 ca fiind necesare administratorului schemei de sprijin pentru îndeplinirea activităţilor de administrare, conform prevederilor Regulamentului de administrare a schemei de sprijin. Aceste activităţi sunt în principal următoarele:
a)întocmirea şi derularea contractelor care au ca obiect încasarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;
b)întocmirea şi derularea contractelor care au ca obiect plata bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;
c)derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin contul bancar deschis în vederea administrării schemei de sprijin;
d)întocmirea facturilor necesare încasării contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, a supracompensării, a bonusului necuvenit şi a penalităţilor pentru neplata la termen a acestora, conform legislaţiei aplicabile;
e)efectuarea plăţii facturilor emise de producători pentru plata bonusului lunar, a celui neacordat şi a cuantumului de regularizare a ante-supracompensării, respectiv a plăţii facturii emise de furnizori pentru returnarea contribuţiei aferente energiei electrice importate, produse în cogenerare de înaltă eficienţă, certificate prin garanţii de origine şi vândute direct consumatorilor din România;
f)realizarea şi întreţinerea bazei de date aferente administrării schemei de sprijin şi organizarea evidenţei financiar-contabile necesare;
g)raportarea către ANRE a modului de derulare a activităţilor proprii privind administrarea schemei de sprijin.
Art. 8
(1)Costurile, Ct+1bonus, reprezintă suma tuturor costurilor estimate a fi necesare în anul t+1 administratorului schemei de sprijin pentru plata lunară a bonusurilor către producătorii ce beneficiază de schema de sprijin, conform prevederilor Regulamentului de administrare a schemei de sprijin.
(2)Costurile menţionate la alin. (1), aferente fiecărei/fiecărui centrale/producător, sunt determinate ca fiind produsul dintre valoarea unitară a bonusului corespunzător fiecărei/fiecărui centrale/producător, aflat în vigoare în perioada pentru care se face calculul, şi cantităţile de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă, estimate a beneficia de schema de sprijin de către ANRE pe baza datelor de calificare aferente anului t-1 şi a punerilor în funcţiune din anul t şi t+1, conform prevederilor Regulamentului de calificare şi ale Procedurii de avizare.
Art. 9
(1)Costurile, Ct+1returnare, contribuţie, reprezintă suma tuturor costurilor estimate a fi necesare în anul t+1 administratorului schemei de sprijin pentru returnarea către furnizori a contribuţiei aferente energiei electrice importate produse în cogenerare de înaltă eficienţă, certificată prin garanţii de origine şi vândută direct consumatorilor din România, care introduc în România prin liniile de interconexiune energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor Regulamentului de administrare a schemei de sprijin.
(2)Costurile estimate pentru returnarea contribuţiei pentru cogenerare, Ct+1returnare, contribuţie, pentru fiecare furnizor, sunt determinate ca fiind produsul dintre valoarea unitară a contribuţiei pentru cogenerare, stabilită prin Ordin al preşedintelui ANRE pentru anul t, şi cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene, certificată prin garanţii de origine, estimată a fi importată şi vândută direct consumatorilor din România de furnizorul importator în anul t+1.
Art. 10
Costurile/veniturile financiare, Ct+1fin, reprezintă suma următoarelor costuri estimate pentru anul t+1:
- comisioanele de administrare a contului deschis pentru administrarea schemei;
- costurile cu dobânzile la creditele angajate,
din care se deduc toate veniturile estimate din dobânzile la disponibilităţile din cont.
Art. 11
Corecţia contribuţiei rezultate din aplicarea schemei de sprijin în perioada regularizată, Tt,t-1cor, se determină cu formula:
Art. 12
Sbonus, neacordat reprezintă sumele aferente bonusului neacordat în perioada regularizată şi neluate în considerare la stabilirea/ajustarea anterioară a valorii contribuţiei pentru cogenerare, sume determinate pe baza deciziilor emise de ANRE de calificare anuală a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin şi care trebuie achitate de administratorul schemei de sprijin către producătorii a căror cantitate anuală de energie electrică pentru care au dreptul să primească bonus este mai mare decât cea pentru care au primit bonus, conform facturilor emise de producători ca urmare a notificărilor lunare transmise în cursul anului de ANRE în baza Regulamentului de administrare a schemei de sprijin, exprimate în lei.
Art. 13
Sbonus, necuvenit reprezintă sumele aferente bonusului necuvenit în perioada regularizată şi neluate în considerare la stabilirea/ajustarea anterioară a valorii contribuţiei pentru cogenerare, sume care trebuie încasate de administratorul schemei de sprijin de la producătorii a căror cantitate anuală de energie electrică pentru care au dreptul să primească bonus, conform deciziei emise de ANRE de calificare anuală a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, este mai mică decât cea pentru care au primit bonus, conform facturilor emise de producători ca urmare a notificărilor lunare transmise în cursul anului de ANRE, în baza Regulamentului de administrare a schemei de sprijin, exprimate în lei.
Art. 14
(1)Sumele aferente supracompensării, Ssupracompensare, sunt drepturile de încasare ale administratorului schemei de sprijin aferente supracompensării activităţii producătorilor în anul t şi neluate în considerare la stabilirea/ajustarea anterioară a valorii contribuţiei pentru cogenerare, cuantumul supracompensării pentru fiecare producător aflat în această situaţie fiind determinat prin decizie a preşedintelui ANRE şi comunicat ulterior de ANRE în primul trimestru al anului t+1, exprimate în lei, aplicabile începând cu anul 2014.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru prima perioadă de evaluare a supracompensării, suma aferentă Ssupracompensare este estimată de ANRE în trimestrul IV al anului 2013, prin aplicarea metodologiei de calcul prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, pe baza datelor privind veniturile şi costurile transmise de producători pentru anii 2011, 2012 şi 2013, şi se ia în considerare la stabilirea contribuţiei aplicabile începând cu 1 ianuarie 2014 şi, respectiv, cu 1 iulie 2014, în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25.
(3)Sregante-supracompensare reprezintă sumele care trebuie plătite de către administratorul schemei de sprijin producătorilor la care nu s-a constatat o supracompensare a activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă şi care au avut bonusul diminuat ca urmare a analizei de ante-supracompensare. Aceste sume rezultă prin regularizarea ante-supracompensării, în limita bonusului de referinţă stabilit pentru perioada respectivă de evaluare a supracompensării, pentru fiecare producător aflat în această situaţie, şi se comunică ex-post de ANRE în primul trimestru al anului t+1, sumele fiind exprimate în lei, aplicabile începând cu anul 2015.
Art. 15
Soldul Sbonus reprezintă diferenţa dintre costurile realizate de administratorul schemei de sprijin în perioada regularizată şi cele estimate a fi necesare pentru plata bonusurilor lunare, considerate la stabilirea/ajustarea anterioară a contribuţiei pentru cogenerare.
Art. 16
Soldul Sreturnare, contribuţie reprezintă diferenţa dintre costurile realizate de administratorul schemei de sprijin pentru perioada regularizată şi considerate de ANRE justificate şi cele estimate a fi necesare pentru returnarea contribuţiei pentru cogenerare.
Art. 17
Sîncasarecontrib reprezintă corecţia de venit cauzată de eroarea de prognoză a cantităţilor de energie electrică la care se aplică contribuţia, calculată ca fiind egală cu contribuţia unitară înmulţită cu diferenţa dintre cantitatea de energie electrică prognozată şi cea efectiv livrată consumatorilor, respectiv exportată în perioada regularizată.
Art. 18
Sfin reprezintă corecţia costurilor/veniturilor financiare exprimată ca diferenţa dintre costuri/venituri realizate şi estimate în perioada regularizată, corecţie care poate fi cauzată, în principal, de următoarele:
a)diferenţele lunare/anuale dintre sumele plătite producătorilor, respectiv furnizorilor care solicită returnarea contribuţiei şi cele încasate de la furnizori, respectiv de la producătorii care au obligaţia returnării supracompensării şi a bonusului necuvenit;
b)neîncasarea sau încasarea cu întârziere a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă de la plătitorii de contribuţie şi a penalităţilor aferente, stabilite conform contractelor în vigoare;
c)existenţa unor diferenţe între consumul anual de energie electrică realizat şi cel prognozat la stabilirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pentru anul respectiv;
d)existenţa unor diferenţe între costurile cu bonusurile realizate şi cele prognozate la stabilirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pentru anul respectiv;
e)existenţa unor diferenţe între veniturile din contribuţiile realizate şi cele prognozate la stabilirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pentru anul respectiv.
Art. 19
(1)Sadmproprii reprezintă diferenţa dintre costurile/veniturile de administrare proprii ale administratorului schemei de sprijin, estimate a fi necesare la stabilirea contribuţiei pentru cogenerare, şi cele realizate de acesta în perioada regularizată, considerate justificate de ANRE, exprimate în lei.
(2)Pentru includerea costurilor/veniturilor prevăzute la alin. (1) în calculul contribuţiei pentru cogenerare, administratorul schemei de sprijin transmite documentele justificative - hotărâri judecătoreşti definitive care stau la baza acestor costuri.
Art. 20
Componenta tarifară necesară pentru acoperirea costurilor aferente administrării schemei de sprijin pentru anul t+1, Tt+1admsch, este partea componentă a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă care asigură administratorului schemei de sprijin fondurile necesare îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu reglementările privind aplicarea schemei de sprijin şi se determină cu formula:
CAPITOLUL V: Obligaţii de transmitere a datelor necesare stabilirii contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă
Art. 21
(1)În vederea stabilirii valorii contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă pentru anul t+1, administratorul schemei de sprijin, furnizorii şi producătorii de energie electrică au obligaţia de a transmite la ANRE documente şi informaţii referitoare la activitatea proprie privind schema de sprijin.
(2)Administratorul schemei de sprijin transmite până la data de 1 octombrie a anului t:
a)calculul Tt+1admsch şi al Tt,t-1coradmsch, cu detalierea lunară şi justificarea costurilor proprii realizate în anul t-1, realizate în primele 8 luni ale anului t, estimate a fi realizate în ultimele 4 luni ale anului t, precum şi a celor estimate a fi realizate în anul t+1;
b)detalierea lunară a încasărilor şi plăţilor aferente schemei de sprijin, realizate în anul t-1, realizate în primele 8 luni ale anului t, estimate a fi realizate în ultimele 4 luni ale anului t, precum şi a celor estimate a fi realizate în anul t+1.
(3)Furnizorii consumatorilor de energie electrică în România şi producătorii de energie electrică vor transmite până la data de 20 septembrie cantităţile de energie electrică: vândute/consumate în anul t-1, vândute/consumate în primele 8 luni ale anului t, estimate a fi vândute/consumate în ultimele 4 luni ale anului t, precum şi cele estimate a fi vândute/consumate în anul t+1. Se transmit atât cantitatea de energie electrică totală vândută/consumată, cât şi defalcarea acesteia, astfel:
(i)cantitatea de energie electrică facturată de furnizor consumatorilor racordaţi la reţeaua electrică de transport/reţeaua electrică de distribuţie/barele centralelor de producere;
(ii)cantitatea de energie electrică consumată la locurile de consum proprii, pentru care furnizorul/producătorul face autofurnizare şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea;
(iii)cantitatea de energie electrică facturată consumatorilor racordaţi la barele centralelor de producere proprii, cu care producătorul are încheiat contract de furnizare a energiei electrice şi pentru care plăteşte serviciul de distribuţie/transport, în baza contractelor încheiate cu operatorii de reţea.
(4)Furnizorii/Producătorii care exportă energie electrică vor transmite până la data de 20 septembrie cantităţile de energie electrică: exportate în anul t-1, exportate în primele 8 luni ale anului t, estimate a fi exportate în ultimele 4 luni ale anului t, precum şi cele estimate a fi exportate în anul t+1.
(5)Furnizorii care importă energie electrică în România vor transmite până la data de 20 septembrie cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în alte state membre ale Uniunii Europene importată în anul t-1, în primele 8 luni şi estimate pentru ultimele 4 luni ale anului t, precum şi cea estimată pentru anul t+1; în estimarea datelor aferente anului t - ultimele 4 luni - şi anului t+1, se vor avea în vedere realizările din anul t-1 şi anul t - primele 8 luni.
(6)Tot anual, până la data de 20 septembrie, producătorii transmit şi cantitatea de energie electrică la care nu aplică contribuţie, defalcată astfel:
(i)cantitatea de energie electrică consumată la locurile de consum proprii ale producătorului din producţie proprie şi pentru care nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport;
(ii)cantitatea de energie electrică consumată de consumatorii racordaţi la barele centralei, pentru care producătorul respectiv furnizează energie electrică din producţia proprie şi pentru care nu plăteşte serviciul de distribuţie/transport.
(7)În estimarea datelor aferente anului t - ultimele 4 luni - şi anului t+1 se vor avea în vedere realizările din anul t-1 şi anul t - primele 8 luni.
Art. 22
Costurile şi veniturile estimate necesare pentru anul t+1 sunt determinate de administratorul schemei de sprijin pe baza costurilor realizate în anul t-1, a celor realizate/estimate în anul t şi a prognozelor pentru anul t+1. Acestea sunt transmise ANRE de administratorul schemei de sprijin, împreună cu justificarea aferentă sumelor considerate.
Art. 23
(1)ANRE determină valoarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi a componentelor acesteia pentru anul t+1, pe baza analizei datelor transmise de administratorul schemei de sprijin şi a costurilor şi veniturilor pe care le consideră justificate.
(2)Valoarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă este aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului t+1.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), valoarea contribuţiei pentru cogenerare nu se modifică faţă de valoarea aprobată aferentă semestrului II al anului t, în cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) rezultă că modificarea contribuţiei este mai mică de 2,5%.
CAPITOLUL VI: Ajustarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
Art. 24
(1)În vederea determinării necesităţii ajustării contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, până la data de 10 iunie a fiecărui an, administratorul schemei de sprijin transmite către ANRE situaţia costurilor şi veniturilor aferente administrării schemei de sprijin pentru cogenerare realizate/estimate pentru perioada regularizată.
(2)La întocmirea situaţiei menţionate la alin. (1), administratorul schemei de sprijin ia în considerare facturile emise, respectiv facturile primite în perioada regularizată. În cazul în care, până la data de 10 iunie, administratorul schemei de sprijin nu deţine date finale aferente realizărilor din luna mai a acelui an, se vor transmite date estimate pentru această lună.
Art. 25
(1)ANRE evaluează costurile şi veniturile transmise de administratorul schemei de sprijin conform prevederilor art. 24.
(2)În cazul în care din evaluarea prevăzută la alin. (1) rezultă pentru semestrul II al anului o valoare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă diferită cu mai mult de 2,5% faţă de cea în vigoare, ANRE aprobă valoarea modificată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă necesară a fi facturată în semestrul II, prin ordin al preşedintelui ANRE.
(3)Valoarea modificată a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, prevăzută la alin. (2), intră în vigoare începând cu data de 1 iulie a anului respectiv.
Art. 26
La ajustarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se utilizează formulele şi principiile prevăzute la cap. IV.
Art. 27
Calculul contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pentru anul 2011 se face pe baza datelor existente la ANRE.
Art. 28
Contribuţia pentru cogenerare se stabileşte pentru o perioadă de 12 luni, conform prevederilor cap. V, şi se poate ajusta la începutul semestrului II, conform prevederilor cap. VI.
Art. 29
Administratorul schemei de sprijin are obligaţia de a gestiona distinct costurile/veniturile aferente administrării schemei de sprijin de cele destinate altor activităţi reglementate/nereglementate. Pentru categoriile de costuri/venituri comune, administratorul schemei de sprijin transmite ANRE principiile de alocare a acestora pe activităţile reglementate/nereglementate desfăşurate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Art. 30
Administratorul schemei de sprijin are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă separată a activităţii de administrare a schemei de sprijin.
Art. 31
Administratorul schemei de sprijin ţine evidenţa detaliată a datelor care stau la baza stabilirii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă pe perioada derulării schemei de sprijin şi pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării aplicării acesteia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 23 decembrie 2013