HOTĂRÂRE nr. 316 din 6 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României"
Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO 361242
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

52500

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51500

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

1000

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

48145

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

45945

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

28507

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

170

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8739

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

6825

C1

ch. cu salariile

13

5965

C2

bonusuri

14

860

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului conducătorului unităţii şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

373

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1541

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8529

2

 

Cheltuieli financiare

20

2200

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4355

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

757

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3598

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3598

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

280

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1939

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1939

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1659

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

18714

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

18359

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

148

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3618

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3359

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

348

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

398649

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

917

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015