În conformitate cu dispoziţiile:
- art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 55 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia Generală Anticorupţie, celelalte instituţii/structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi toţi cei interesaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 275/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2011, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 4 august 2014