METODOLOGIE din 25 iulie 2012 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012
Art. 1
Proiectele finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie vor respecta obiectivele Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.
Art. 2
(1)Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţii neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.
(2)Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale, publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.
Art. 3
Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanţatoare:
- Asigurarea serviciilor de sprijin familial
Activităţi eligibile:
- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centre de tip respiro/centre de criză, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.
Art. 4
(1)Finanţarea nerambursabilă a proiectelor se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte organizate de către Autoritatea finanţatoare.
(2)Etapele procedurii de selecţie sunt:
a)publicarea anunţului de participare;
b)publicarea pe site-urile proprii de către Autoritatea finanţatoare (www.mmuncii.ro şi www.anph.ro) a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;
c)depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod poştal 010097, Bucureşti);
d)verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii şi îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
e)evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;
f)efectuarea vizitelor de precontractare;
g)comunicarea rezultatelor;
h)încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
i)publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.
Art. 5
(1)Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-urile proprii, www.mmuncii.ro şi www.anph.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.
(2)Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.
(3)Din motive temeinice, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.
Art. 6
(1)Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat.
(2)Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.
(3)În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
Art. 7
(1)Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi cuprinde în principal următoarele informaţii:
a)informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;
b)cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;
c)termenii de referinţă;
d)instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;
e)instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
f)informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
g)modelul contractului de finanţare nerambursabilă.
(2)Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Autoritatea finanţatoare publică pe site-urile www.mmuncii.ro şi www.anph.ro documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
Art. 8
Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să comunice prin postarea pe site-urile www.mmuncii.ro şi www.anph.ro orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.
Art. 9
Propunerea de proiect se depune la sediul Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii finanţatoare din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
Art. 10
(1)Componenţa nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2)Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.
(3)În cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
(4)În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.
(5)Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
(6)Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului Autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordată fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.
(7)Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.
(8)Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor.
(9)Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de contestaţii a cărei componenţă nominală este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(10)Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.
Art. 11
(1)Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează numai după împlinirea termenului de aşteptare de 11 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.
(2)Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
(3)Contribuţia minimă a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.
(4)Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicită a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.
(5)Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în decursul unui an fiscal.
Art. 12
(1)Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii.
(2)Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, însoţite de documentele justificative. Plata se va realiza după verificarea rapoartelor transmise de către beneficiarii finanţării şi efectuarea vizitelor de monitorizare a implementării proiectelor de către reprezentanţii Autorităţii finanţatoare.
(3)Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilă şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.
Art. 13
(1)Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanţării nerambursabile în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritatea finanţatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2)Metodologia de monitorizare include atribuţiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finanţate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum şi procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.
Art. 14
(1)Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă sau se sistează, după caz, în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate.
(2)Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.
(3)Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 14 august 2012