HOTĂRÂRE nr. 21 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Marieta Safta

- prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională Adresa Biroului Electoral Central cu nr. 71/CT/BEC/P/2014 din 25.09.2014, prin care a fost transmisă contestaţia formulată de Partidul România Mare, prin preşedinte domnul Corneliu Vadim Tudor, împotriva înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 884F/2014, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Gheorghe Funar împreună cu Decizia nr. 24D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.245 din 24 septembrie 2014.
În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În contestaţia formulată, domnul Corneliu Vadim Tudor solicită respingerea candidaturii domnului Gheorghe Funar la funcţia de Preşedinte al României, "pe motiv de impostură şi încălcare gravă a legii." Se arată în acest sens că acesta "a folosit pentru strângerea semnăturilor necesare, în mod ilegal, antetul, sigla şi vigneta Partidului România Mare, semnând ca preşedinte ai acestei formaţiuni." Or, "în Registrul partidelor politice există un singur preşedinte al PRM, ales şi votat în mod statutar", respectiv domnul Corneliu Vadim Tudor.
Se solicită, de asemenea, analiza promisiunii despre care se afirmă că ar fi fost făcută de acelaşi candidat "că va acorda mari sume de bani". Se invocă "minciuni şi falsuri grosolane" şi se anunţă că "uzurparea acestor calităţi politice de către numitul Gheorghe Funar formează obiectul unei plângeri penale" depuse în justiţie.
În final, se solicită şi verificarea corectitudinii listelor de semnături, invocându-se "informaţii că ele conţin un număr impresionant de falsuri."
Se ataşează două documente, intitulate "Buletin informativ", având inserate numerele nr. 24 din 23 august 2014 şi, respectiv, nr. 27 din 2 septembrie 2014, referitoare la strângerea de semnături, purtând în partea de sus a paginii sigla şi denumirea Partidului România Mare, iar în partea de jos a paginii menţiunea "preşedinte, dr. Gheorghe Funar". Cele două documente nu sunt semnate, ştampilate, respectiv nu cuprind niciun element care să ateste o înregistrare/certificare a lor.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât autorul acesteia nu relevă încălcarea unor dispoziţii constituţionale sau legale ce guvernează materia alegerilor. Simpla apreciere privind obţinerea frauduloasă a unor semnături, fără a fi însoţită de documente doveditoare, nu poate fi primită.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Funar pentru funcţia de Preşedinte al României.
Examinând contestaţia, Curtea constată că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, iar motivele invocate de autorul contestaţiei nu privesc nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi nici a dispoziţiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
Simplele afirmaţii ale contestatorului referitoare la obţinerea frauduloasă a unor semnături, respectiv uzurparea de "calităţi politice" de către candidatul la funcţia de Preşedinte al României, precum şi aprecierile personale referitoare la profilul moral al acestuia nu pot fi reţinute ca fiind de natură să constituie o motivare în sensul prevederilor legale şi constituţionale incidente în materie.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de Partidul România Mare, prin preşedinte domnul Corneliu Vadim Tudor, împotriva înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 706 din data de 26 septembrie 2014