ORDIN nr. 24 din 13 ianuarie 2016 pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) şi (2) şi ale art. 26 alin. (1) lit. a) din Normele tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004, ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, precum şi Avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 2 din 30 mai 2008,
văzând Raportul tehnic al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie nr. 2.865 din 19 martie 2015 şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. ACP 248 din 13 ianuarie 2016,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se instituie perimetrul de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova, cuprinzând zona de protecţie sanitară cu regim sever şi zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie în conformitate cu limitele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art. 2
În interiorul perimetrului de protecţie sanitară vor fi respectate măsurile tehnice şi sanitare obligatorii prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare şi vor fi interzise activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Societatea Comercială ROMAQUA GROUP - S.A., în calitate de concesionar al exploatării zăcământului hidromineral prevăzut la art. 1, va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din instituirea zonelor de protecţie sanitară.
Art. 5
Controlul respectării măsurilor de protecţie sanitară revine Ministerului Sănătăţii.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: ZONA DE PROTECŢIE SANITARĂ CU REGIM SEVER Izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2 (perimetrul Valea Spumoasă), judeţul Prahova
1.Zona de protecţie sanitară cu regim sever se instituie în scopul prevenirii şi combaterii oricărei posibile poluări a apei minerale naturale, din ivirile naturale (izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2) ale zăcământului din perimetrul Valea Spumoasă, cu efecte deosebite asupra sănătăţii populaţiei, în cazul consumului accidental sau voit al apei minerale respective.
Astfel, sursele de apă minerală naturală Izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2 trebuie să fie protejate de acţiunea factorilor poluanţi precum deşeurile solide, lichide sau gazoase, de natură chimică sau radioactivă, de contaminarea cu agenţi patogeni ş.a.
Sursele de apă minerală Buşteni 1 şi Buşteni 2 se situează în perimetrul Valea Spumoasă, în vestul localităţii Buşteni, judeţul Prahova, în zona marginală nord-estică a masivului Bucegi. Perimetrul cuprinde cursurile pârâurilor Valea Jepilor, Valea Spumoasă şi Valea Albă, conform datelor din fişa zonei de protecţie sanitară cu regim sever din prezenta anexă.
Principala cale de acces în zonă este drumul naţional DN1 Bucureşti-Braşov, până la Buşteni, sau pe calea ferată. În interiorul perimetrului accesul este posibil cu telecabina, pe linia Buşteni-Vârful Babele, pe potecile turistice şi parţial pe drumuri de macadam şi trasee alpine.
Pentru dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever s-a ţinut seama de criteriul timpului de tranzit şi de limitele impuse prin Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, iar pentru determinarea timpului de tranzit în imediata apropiere a captării s-a ţinut seama de rezultatele marcărilor cu coloranţi ecologici.
Dimensiunea perimetrului protejat este de minimum 50 m în amonte de captare şi 20 m lateral de o parte şi de alta a captării.
Prin modul de captare a izvorului şi prin echipare pentru exploatarea acestuia se asigură o bună protecţie a sursei faţă de o poluare accidentală.
În aceste condiţii se instituie Zona de protecţie sanitară cu regim sever pentru sursele hidrominerale Buşteni 1 şi Buşteni 2, perimetrul Valea Spumoasă, judeţul Prahova, în suprafaţă de 0,007 kmp, având următoarele coordonate ale conturului în sistem Stereo:

Localizare perimetru

Coordonate delimitare perimetru

Pct.

X

Y

1.

434399

540352

2.

434399

540281

3

434300

540281

4.

434300

540352

Sistem de referinţă: STEREO 70

Limită de adâncime: Z = .... m

Suprafaţa: S = 0,007 kmp

Localizare administrativ-teritorială: Buşteni, judeţul Prahova

2.Se instituie obligaţia concesionarului privind asigurarea securităţii accesului în această zonă prin îngrădirea ei şi amplasarea de plăcuţe avertizoare.
De asemenea, sunt obligatorii protejarea terenului din această zonă împotriva eroziunii şi inundaţiilor, precum şi prevenirea infiltrării apelor cu agenţi potenţial poluanţi din lucrările vechi de excavaţii deschise, galerii, puţuri, foraje şi pâlnii de explozii.
În această zonă sunt interzise următoarele:
a)amplasarea de construcţii sau amenajări fără legătură directă cu exploatarea sursei şi a instalaţiilor;
b)efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c)depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare pentru exploatarea sursei şi a instalaţiilor; în aceste cazuri se vor institui măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii în sol a oricăror substanţe poluante;
d)efectuarea oricăror intervenţii asupra stratului de sol activ şi a depozitelor acoperitoare ale acviferului;
e)traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat; în aceste situaţii se instituie măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare;
f)utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;
g)irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;
h)amplasarea unor culturi care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale;
i)păşunatul.
ANEXA nr. 2: ZONA DE PROTECŢIE SANITARĂ CU REGIM DE RESTRICŢIE Zăcământul de apă minerală naturală - perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova
1.Zona de protecţie cu regim de restricţie se instituie în scopul prevenirii şi combaterii unei posibile poluări a zăcământului hidromineral, cu efecte deosebite asupra sănătăţii populaţiei, în situaţii de consum voit sau accidental al apei minerale respective.
Zăcământul de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă - Buşteni trebuie să fie protejat de factorii poluanţi precum deşeurile solide, lichide sau gazoase, de natură chimică sau radioactivă, de contaminarea cu agenţi patogeni şi altele asemenea.
Dimensionarea zonei de protecţie s-a făcut pe criteriul timpului de tranzit, folosindu-se în calcule caracteristice parametrii hidrogeologici ai acviferului, astfel încât limitele zonei de restricţie se suprapun cu cele ale perimetrului de protecţie hidrogeologic.
În aceste condiţii se instituie Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pentru zăcământul de apă minerală naturală - perimetrul Valea Spumoasă - Buşteni, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova, în suprafaţă de 1,062 kmp, având următoarele coordonate ale conturului, în sistem Stereo 70:

Localizare perimetru

Coordonate delimitare perimetru

Pct.

X

Y

1.

433948,6

540474,1

2.

434253,7

540456,5

3.

434485,7

540454,0

4.

434778,2

540469,1

5.

435090,9

540436,3

6.

435332,9

540327,9

7.

435315,3

540184,1

8.

435249,7

539995,0

9.

435111,0

539727,7

10.

434937,0

539480,6

11.

434735,3

539402,4

12.

434505,8

539445,3

13.

434263,8

539631,9

14.

434115,0

539896,7

15.

434009,1

540179,1

Sistem de referinţă: STEREO 70

Limită de adâncime: Z = .... m

Suprafaţa: S = 1,062 kmp

Localizare administrativ-teritorială: Buşteni, judeţul Prahova

Suprafaţa de teren cuprinsa în zona externă de restricţie se marchează cu plăcuţe avertizoare şi se bornează.
2.În interiorul acestei zone se respectă cu stricteţe normele specifice de protecţie sanitară impuse prin lege, iar activitatea economică şi sanitară cu impact asupra mediului înconjurător se avizează de către Ministerul Sănătăţii, beneficiarul de zăcământ fiind obligat să anunţe în scris, în termen de 30 de zile, orice modificări survenite în cadrul zonei.
În această zonă sunt interzise următoarele:
a)amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;
b)amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă simplă;
c)amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare şi altele asemenea, dacă nu dispun de sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, în condiţii de deplină siguranţă;
d)amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere de deşeuri;
e)vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;
f)infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;
g)efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, lucrări de drenaj sau efectuarea de orice alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor protector al acviferului;
h)executarea de construcţii pentru activităţi industriale, precum grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi şi combustibili solizi;
i)amplasarea de campinguri şi de ştranduri, dacă nu dispun de sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, în condiţii de deplină siguranţă;
j)spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;
k)transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, pentru care trebuie să fie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii;
l)utilizarea îngrăşămintelor naturale şi chimice;
m)utilizarea substanţelor fitosanitare;
n)irigarea cu ape uzate chiar complet epurate;
o)amplasarea grajdurilor şi a coteţelor de animale şi depozitarea de gunoi animalier;
p)păşunatul şi însilozarea nutreţurilor;
g)amplasarea de sere şi de iazuri piscicole.
În zona externă de restricţie a perimetrului de protecţie sanitară se pot desfăşura activităţi economico-sociale de altă natură (agricultură, păşunat şi altele asemenea), în condiţiile respectării interdicţiilor prezentate mai sus.
În cazuri justificate, pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, este necesar avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 27 ianuarie 2016