DECIZIE nr. 415 din 3 iulie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Doina Suliman

- magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Dorin Crăciun în Dosarul nr. 6.047/107/2013 al Tribunalului Alba - Secţia civilă.
2. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 449D/2014.
3. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
4. Magistratul-asistent-şef referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate şi, în temeiul art. 223 alin. (3) din Codul de procedură civilă, judecarea cauzei în lipsa părţilor.
5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
6. Prin Încheierea din 6 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.047/107/2013, Tribunalul Alba - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
7. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Dorin Crăciun într-o cauză de asigurări sociale având ca obiect o contestaţie privind alte drepturi de asigurări sociale formulata în contradictoriu cu pârâtul Casa Judeţeană de Pensii Alba.
8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece sancţionează pecuniar persoana autorizată, pensionar de invaliditate de gradul I sau II, cu sistarea pensiei de invaliditate. Consideră că, întrucât "din venitul net se întreţine o persoană şi nu din venitul brut," dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 ar trebui să se refere la "un venit net pe an calendaristic."
9. Tribunalul Alba - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este "admisibilă" şi "întemeiată", deşi apreciază, pe de o parte, că motivarea excepţiei de neconstituţionalitate "nu relevă în mod concret şi efectiv de ce consideră partea interesată că textele de lege ar încălca dispoziţiile Constituţiei," şi, pe de altă parte, că "în mod evident şi strict juridic, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate nu apare a avea legătură cu soluţionarea fondului cauzei". În acest sens, instanţa de judecată face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 53/2001, nr. 511/2005, nr. 520/2005 şi nr. 43/2007.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:
- Art. 6 alin. (1) pct. IV:
"(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
[...]
IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administram ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;";
- Art. 114 alin. (1) lit. e):
"(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
[...]
e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;".
14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste dispoziţii legale contravin următoarelor prevederi constituţionale şi convenţionale:
- Art. 16 alin. (1) şi (2):
"(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege."
- Art. 20:
"(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordante între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.";
- Art. 41 alin. (1) şi (4):
"(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
[...]
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
- Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.";
-Art. 2 din Directiva 2010/41/CE:
"Domeniul de aplicare
Prezenta directivă reglementează:
(a) lucrătorii independenţi, anume toate persoanele care exercită o activitate lucrativă pe cont propriu, în condiţiile prevăzute de dreptul intern;
(b) soţiile/soţii lucrătorilor independenţi sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscute/recunoscuţi de dreptul intern, partenerele/partenerii de viaţă ale/ai lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare."
15. Curtea Constituţională, fiind sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin Decizia nr. 4 din 16 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 17 februarie 2014, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că aceste dispoziţii de lege sunt constituţionale în raport cu prevederile constituţionale ale art. 41 privind dreptul la muncă şi art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie.
16. Trecând la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, Curtea reţine că autorul acesteia, nemulţumit de modul în care Casa Judeţeană de Pensii Alba a aplicat dispoziţiile de lege atacate, contestă obligaţia de plată a unor sume încasate, generate de realizarea unor venituri din activităţi independente.
17. Curtea constată, astfel, că prin critica formulată nu sunt vizate aspecte de natură constituţională, deoarece întreaga motivare se referă la interpretarea şi aplicarea modului de calcul al unui debit în sarcina autorului excepţiei. Acest debit a stat la baza emiterii, de către pârât, a unei decizii privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale. Or, felul în care dispoziţiile de lege criticate sunt interpretate şi aplicate fie de o autoritate publică, fie de către instanţa de judecată, precum şi aspectele referitoare la o eventuală eroare în aplicarea legislaţiei într-un anumit domeniu nu sunt chestiuni ce aparţin sferei de competenţă a Curţii Constituţionale.
18. De altfel, aşa cum a reţinut şi instanţa de judecată în opinia exprimata, "în susţinerea excepţiei nu se reclamă contrarietatea dispoziţiilor de lege atacate cu prevederile Legii fundamentale".
19. Enumerarea, în mod formal, a unor prevederi constituţionale şi reglementări internaţionale, fără a arăta însă în ce constă, concret şi efectiv, contrarietatea acestora cu textele de lege criticate, este, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, un motiv de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate.
20. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Dorin Crăciun în Dosarul nr. 6.047/107/2013 al Tribunalului Alba - Secţia civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Alba - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 3 iulie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 577 din data de 1 august 2014