REGULAMENT din 23 ianuarie 2013 de autorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în vederea accesului la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte cadrul de reglementare privind autorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, a furnizorilor de energie electrică şi a furnizorilor de gaze naturale de a participa la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră desfăşurate pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, respectiv:
a)condiţiile de autorizare;
b)conţinutul documentaţiei necesare autorizării;
c)procedura de autorizare de către ANRE;
d)obligaţiile operatorilor economici autorizaţi;
e)regimul sancţionator şi condiţiile de modificare, suspendare şi retragere a autorizării.
Art. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 şi în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 3
Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale au dreptul de a participa la licitaţiile pentru tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului şi a reglementărilor comunitare adoptate în aplicarea acesteia, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 4
Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale titulari de licenţă de furnizare au dreptul să participe, pe baza autorizaţiei emise de ANRE, în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, fie în nume propriu, fie în numele clienţilor din sectorul energiei electrice sau al gazelor naturale care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Art. 5
În vederea autorizării pentru a participa la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale solicitanţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)sunt titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice sau de licenţă de furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL, aflată în termen de valabilitate, iar până la data expirării licenţei nu trebuie să fie mai puţin de 60 de zile lucrătoare;
b)deţin pe durata valabilităţii licenţei de furnizare prevăzute la lit. a) o valoare a capitalurilor proprii şi/sau a depozitelor bancare şi/sau a disponibilului din linii de credit bancare de cel puţin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a autorizaţiei;
c)nu au suferit condamnări pentru fapte penale;
d)nu au fost sancţionaţi contravenţional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
e)nu se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment;
f)nu le-a fost retrasă de către ANRE o autorizaţie/licenţă în ultimii 5 ani pentru motive imputabile;
g)garantează respectarea regulilor de conduită şi a cerinţelor prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.
Art. 6
(1)În vederea autorizării pentru a participa la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale solicitant are obligaţia transmiterii la ANRE a următoarelor documente:
a)acte prin care probează că dispune de resursele financiare prevăzute la art. 5 lit. b);
b)certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă a cererii de autorizare;
c)cazier fiscal în termen de valabilitate, eliberat de organele fiscale competente;
d)proceduri interne, prin care solicitantul face dovada că asigură o politică adecvată şi suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.
(2)Procedurile interne prevăzute la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a)reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese cu clienţii;
b)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii, în scopul de a proba capabilitatea de a participa efectiv la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi de a asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;
c)reguli şi proceduri pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor legate de activităţile desfăşurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. k) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;
d)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii, în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii solicitantului acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al clienţilor, în mod echitabil şi fără discriminare, şi că aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă în activitatea de licitare în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale şi client;
e)reguli şi proceduri privind gestionarea plângerilor clienţilor cu privire la respectarea regulilor de conduită menţionate la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.
(3)Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale care solicită autorizaţie pentru a participa în nume propriu la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră sunt exceptaţi de la obligaţia de a depune procedurile interne prevăzute la alin. (1) lit. d).
Art. 7
(1)În vederea autorizării pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în baza prevederilor prezentului regulament, solicitantul depune la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, însoţită de documentele prevăzute la art. 6, precum şi de dovada plăţii unui tarif, prevăzut în ordinul de stabilire a tarifelor şi contribuţiilor percepute de ANRE, în vigoare la data efectuării plăţii.
(2)Pentru anul 2013, tariful prevăzut la alin. (1) este de 1.000 lei.
(3)ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la ANRE şi, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi/sau care lipsesc, precum şi cu justificări necesare autorizării.
(4)Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de completare a documentaţiei de autorizare.
(5)În cazul în care documentaţia depusă este incompletă, iar solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (3), ANRE o returnează solicitantului cu menţiunea "documentaţie incompletă".
(6)ANRE emite decizia de autorizare în termen de 30 de zile de la data la care documentaţia de autorizare este completă.
(7)În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament, ANRE respinge cererea de autorizare printr-o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în condiţiile legii.
Art. 8
Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale autorizaţi în baza prevederilor prezentului regulament au următoarele obligaţii:
a)să respecte regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 şi procedurile interne emise în aplicarea acestora, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d);
b)să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile solicitate de aceasta în legătură cu activitatea desfăşurată în baza prezentului regulament;
c)să transmită anual ANRE, până la sfârşitul anului, un raport privind participarea la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, care să cuprindă cel puţin lista cu clienţii proprii, plăţile efectuate şi volumul certificatelor de emisii tranzacţionate;
d)să permită accesul personalului ANRE care verifică la faţa locului corectitudinea datelor furnizate ANRE în vederea autorizării.
Art. 9
(1)Autorizaţiile acordate în condiţiile prezentului regulament se modifică în cazul schimbării circumstanţelor sau condiţiilor existente la data acordării acestora.
(2)Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale care au obţinut autorizaţie pentru a participa în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienţilor lor pot să solicite ulterior ANRE modificarea autorizaţiei, în sensul acordării şi a dreptului de a participa în nume propriu în cadrul acestor licitaţii, fără a mai depune documentele care au stat la baza acordării autorizaţiei.
(3)Furnizorii de energie electrică şi furnizorii de gaze naturale care au obţinut autorizaţie pentru a participa în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în nume propriu pot să solicite ulterior ANRE modificarea autorizaţiei, în sensul acordării şi a dreptului de a participa la aceste licitaţii în numele clienţilor din sectorul energiei electrice sau al gazelor naturale, dacă elaborează şi depun la ANRE procedurile interne prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d).
Art. 10
Autorizaţiile acordate în condiţiile prezentului regulament se suspendă în cazul suspendării licenţei de furnizare prevăzute la art. 5 lit. a).
Art. 11
(1)Încălcarea dispoziţiilor art. 8 lit. a) constituie fapta contravenţională prevăzută la art. 194 pct. 39 din Legea nr. 123/2012.
(2)Nerespectarea dispoziţiilor art. 8 lit. b) şi c) constituie fapta contravenţională prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de energie electrică, şi cea prevăzuta la art. 194 pct. 21 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de gaze naturale.
(3)Nerespectarea dispoziţiilor art. 8 lit. d) constituie fapta contravenţională prevăzută la art. 93 alin. (1) pct. 6 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de energie electrică, şi cea prevăzută la art. 194 pct. 20 din Legea nr. 123/2012, în cazul furnizorilor de gaze naturale.
(4)Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se constată de către reprezentanţii ANRE din oficiu, la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 123/2012.
Art. 12
(1)În caz de încălcare în mod sistematic şi grav de către titularul autorizaţiei a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum şi pentru nerespectarea procedurilor interne menţionate la art. 6 alin. (1) lit. d), autoritatea competentă poate decide retragerea autorizaţiilor acordate în condiţiile prezentului regulament.
(2)Autoritatea competentă retrage autorizaţiile acordate în condiţiile prezentului regulament în cazul încetării activităţii sau falimentului titularului autorizaţiei constatate/constatat prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3)Titularul autorizaţiei are obligaţia să notifice de îndată ANRE oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).
-****-
ANEXĂ: CERERE de autorizare pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul [prenumele şi numele], posesor al BI/CI seria ......... nr. ........, eliberat/ă de .............. la data de ..............., CNP .............., în calitate de reprezentant legal [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea [denumirea societăţii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/oraşului/municipiului, str. nr. , judeţul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] şi contul [specificaţia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale], titular al licenţei de furnizare a energiei electrice/licenţei de furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL [nr. licenţei de furnizare] din data de [data emiterii licenţei de furnizare],
solicit autorizarea pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii. În vederea probării îndeplinirii cerinţelor legale, depun documentele anexate, respectiv:
- .......................................
- .......................................
- .......................................
Informaţii privind datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare autorizării:
Numele persoanei de contact .................... Poziţia deţinută în cadrul societăţii ......................
Adresa .................................
Oraş/Comună .................................
Judeţ .................................
Cod poştal .................................
Nr. telefon .................................
Nr. fax .................................
E-mail .................................
Director general,
.................................
[numele, prenumele, semnătura şi ştampila]
Data .................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 64 din data de 30 ianuarie 2013