ORDIN nr. 112 din 29 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 8 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 15 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) În situaţii excepţionale care conduc la necesitatea modificării semnificative a planurilor de investiţii, cum ar fi: modificări importante ale legislaţiei primare, schimbarea controlului asupra operatorului de distribuţie din acţionar majoritar de stat în acţionar majoritar privat, reorganizare efectuată prin fuziune (comasare, absorbţie) sau divizare (totală sau parţială), operatorii de distribuţie au dreptul să solicite autorităţii competente, în primul an al unei perioade de reglementare, corectarea proiecţiei tarifelor de distribuţie pentru acea perioadă de reglementare sau pentru un an.
(3) Autoritatea competentă analizează solicitarea operatorilor de distribuţie şi poate corecta proiecţia tarifelor de distribuţie, cu respectarea principiilor prezentei metodologii."
2.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
Câştigul de eficienţă obţinut de operatorul de distribuţie pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ţinta aprobată este lăsat la dispoziţia operatorilor de distribuţie la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25% pentru nivelurile de înaltă şi medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune, dacă CPT realizat este mai mic decât ţinta de CPT pentru fiecare nivel de tensiune şi pentru fiecare an al perioadei de reglementare."
3.La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, valoarea BARp la data de 31 decembrie a anului de referinţă al unei perioade de reglementare p+1 nu se mai actualizează cu RI."
4.La articolul 56, alineatul (2) se abrogă.
5.La articolul 59 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) înlocuiri ale unor părţi componente ale mijloacelor fixe."
6.După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:
"Art. 611
(1) Operatorii de distribuţie au dreptul să încadreze în categoria investiţiilor cheltuielile aferente înlocuirii unor părţi componente ale mijloacelor fixe care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali.
(2) Investiţiile prevăzute la alin. (1) se includ în programul de investiţii anual şi reprezintă cel mult 10% din valoarea totală aprobată anterior a acestuia.
(3) Valoarea investiţiilor anuale de la alin. (1) reduce valoarea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile recunoscute în venitul reglementat pentru anul respectiv.
(4) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică o rată reglementată a rentabilităţii redusă cu 3 puncte procentuale faţă de rata reglementată a rentabilităţii precizată la art. 122."
7.Articolul 62 se abrogă.
8.La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 68
(1) Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, rata reglementată a rentabilităţii (RRR) este aceeaşi pentru toţi operatorii de distribuţie."
9.La articolul 68, alineatul (2) se abrogă.
10.La articolul 68, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru evitarea recunoaşterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuţie a unor costuri de capital excesive, începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare, ANRE are dreptul să revizuiască valoarea RRR de la alin. (1) în funcţie de evoluţia valorilor parametrilor luaţi în considerare la determinarea acesteia."
11.La articolul 95 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Pentru fiecare an t al unei perioade de reglementare p, ANRE aplică o corecţie de venituri rezultată din aplicarea prevederilor art. 611 alin. (4)."
12.Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 122
Rata Reglementată a Activelor (RRR) pentru operatorii de distribuţie, exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, este de 8,52% pentru cea de-a treia perioadă de reglementare (2014-2018)."
13.Anexa nr. 9, publicată pe site-ul ANRE, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care se publică pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. II
(1)În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuţie au obligaţia de a transmite pentru fiecare an al celei de-a treia perioade de reglementare, valorile lucrărilor prevăzute la art. 611 alin. (1) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, aşa cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin.
(2)În cazul neîndeplinirii obligaţiei menţionate la alin. (1), ANRE ia în considerare limita maximă de 10% din valoarea anuală a programului de investiţii aprobat anterior, prevăzută la art. 611 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, aşa cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin.
Art. III
Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 805 din data de 5 noiembrie 2014