HOTĂRÂRE nr. 300 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
mii lei

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2016

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

179.053

 

I. VENITURI CURENTE

18.833

 

C. VENITURI NEFISCALE

18.833

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

8.656

31.10

Venituri din dobânzi

8.656

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

8.656

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

10.177

36.10

Diverse venituri

10.177

36.10.50

Alte venituri

10.177

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

37.273

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

37.273

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

37.273

 

IV. SUBVENŢII

122.947

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

122.947

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

122.947

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

117.092

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.855

 

TOTAL CHELTUIELI

225.917

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

225.917

01

CHELTUIELI CURENTE

20.443

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.754

10.01

Cheltuieli salariale în bani

10.832

10.01.01

Salarii de bază

10.670

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

157

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

485

10.02.01

Tichete de masă

485

10.03

Contribuţii

2.437

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.711

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

54

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

563

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

92

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

5.689

20.01

Bunuri şi servicii

1.870

20.01.01

Furnituri birou

90

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

5

20.01.03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

350

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

35

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

235

20.01.06

Piese de schimb

37

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

252

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

259

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

605

20.02

Reparaţii curente

150

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

5

20.04.01

Medicamente

2

20.04.02

Materiale sanitare

3

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30

20.05.01

Uniforme şi echipament

6

20.05.30

Alte obiecte de inventar

24

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

200

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

200

20.06.02

Deplasări în străinătate

0

20.12

Consultanţă şi expertiză

200

20.13

Pregătire profesională

100

20.14

Protecţia muncii

5

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

6

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

6

20.30

Alte cheltuieli

3.123

20.30.01

Reclamă şi publicitate

90

20.30.02

Protocol şi reprezentare

20

20.30.04

Chirii

56

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.957

59

TITLU IX - ALTE CHELTUIELI

1.000

59.17

Despăgubiri civile

1.000

65

TITLU XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

0

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

205.474

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

205.474

71.01

Active fixe

205.474

71.01.01

Construcţii

205.220

71.01.02

Maşini,echipamente şi mijloace de transport

185

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţii a val. umane şi materiale şi alte active corporale

49

71.01.30

Alte active fixe

20

70.10.03

Locuinţe

225.917

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

205.220

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

20.697

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

-46.864

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

46.864

Deficitul prognozat pe anul 2016 se acoperă din excedentul anilor precedenţi.
ANEXA nr. 2: Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2016
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
mii lei

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2016

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

122.947

 

IV. SUBVENŢII

122.947

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

122.947

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

122.947

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

117.092

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5%

5.855

 

TOTAL CHELTUIELI

122.947

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

122.947

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

122.947

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

122.947

71.01

Active fixe

122.947

71.01.01

Construcţii

122.947

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 25 aprilie 2016