ORDIN nr. 3002 din 6 ianuarie 2016 privind aprobarea domeniului de doctorat "Ingineria produselor alimentare" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,
ca urmare a validării domeniului de către Consiliul general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 4 decembrie 2015,
în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă domeniul de doctorat "Ingineria produselor alimentare" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.
Art. 2
Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 31 din data de 15 ianuarie 2016